BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460880
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2012 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
oraz
Komisji Rozwoju Wsi
z dnia 12 listopada 2012 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1) oraz 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej;
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki;
Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Sonia Kubicka, stażystka wydziału organizacyjnego.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).


Pkt 3
a)
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września.

Na salę obrad wszedł radny Stanisław Dominiczak. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej uczestniczyło 4 członków komisji.

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, czy można zmienić siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie na odnowiony budynek świetlicy wiejskiej? Dodał, że szkoła ma 25 stopni schodowych, a świetlica wiejska jest na jednym poziomie.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie wie, czy w odnowionym budynku świetlicy wiejskiej jest możliwość podłączenia internetu.

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że wobec tego nie należy zmieniać siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września.

b)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2013 na terenie Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2013 na terenie Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2013 na terenie Gminy Września.

c)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku.

Radny Stanisław Dominiczak odnośnie uzasadnienia do ww projektu uchwały zapytał, czy wiadomo jaka inwestycja będzie tam zlokalizowana?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie wie jaka będzie tam inwestycja. Odnośnie tekstu zawartego w uzasadnieniu powiedział, że plan został uchwalony w 2003 roku, jednak od tego czasu weszła w życie ustawa o ochronie środowiska, która wprowadziła przepisy związane z decyzjami środowiskowymi, dlatego plan został zrobiony wcześniej niż weszły w życie późniejsze przepisy dotyczące ochrony środowiska. W związku z tym żeby inwestorzy nie mieli żadnych wątpliwości, a tym bardziej problemów z inwestowaniem na tym terenie, gmina chce dostosować zapisy miejscowego planu do obowiązujących przepisów.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, jak przedstawia się kwestia zbrojenia gruntów?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że teren ma doprowadzoną kanalizację, wodę i gaz. Po drugiej stronie autostrady trwa budowa drugiego w gminie głównego punktu zasilania. Jest to inwestycja wielomilionowa, którą wykonuje ENEA. W tej chwili budowa zasilania wywołana jest potrzebą Uflex'u, czyli indyjskiej fabryki, ale zapas w GPZ jest wielokrotnie większy od potrzeb indyjskiej fabryki, dlatego zasilenie tego terenu będzie się odbywało z nowego GPZ, czyli głównego punktu zasilania. Dodał, że jedyny istniejący do tej pory punkt zasilania jest w Sokołowie.
Radny Stanisław Dominiczak zapytał, jak przebiega ul. Wiązowa, ponieważ w załączniku jest ujęta droga powiatowa, droga gminna przecięta skrzyżowaniem i wszystkie w okolicy, które noszą nazwę ul. Wiązowej?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w załączniku ul. Wiązowa jest ujęta jako droga do Gozdowa, ale jest także drogą do Kaczanowa.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego powiedział, że droga powiatowa na tym odcinku nie ma nazwy.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku.

d)
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki i architektury omówiła projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

Na salę obrad weszła radna Mariola Kasierska. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej uczestniczyło 5 członków komisji.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

e)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" nieruchomości położonej w Bierzglinku.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy w związku z zapisem w załączniku nr 2, na którym widoczne są także inne działki, tj. 130/2, 139 strefa będzie poszerzona o inne grunty, nie ujęte w treści projektu uchwały?

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że jest to mapa, która zawiera również inne działki, jednak one nie będą włączone. Strefa zostanie rozszerzona tylko o działkę 129/5.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" nieruchomości położonej w Bierzglinku.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" nieruchomości położonej w Bierzglinku.

f)
Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt w sprawie zbycia nieruchomości mieszkalnej położonej we Wrześni ul. Warszawska 2/6.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mieszkalnej położonej we Wrześni ul. Warszawska 2/6.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mieszkalnej położonej we Wrześni ul. Warszawska 2/6.

g)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy w związku z taką lokalizacją nie byłoby zasadnym doprowadzenie drogi, która połączyłaby ul. Szosa Witkowska z tym terenem?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że jest taka droga i widać ją na przedstawionym załączniku.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały.

h)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.

Radny Stanisław Dominiczak poprosił o wyjaśnienie odnośnie ul. Kryształowej, ponieważ na przedstawionym załączniku nie jest ona ciągła. Przerwana jest dwoma działkami?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że tam gdzie nie ma drogi, nie został dokonany podział geodezyjny. Droga nie została wydzielona, ale jest ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczącego tego terenu.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego.

i)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/346/09 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 września 2009 r., w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2009 r., Nr 187, poz. 3190).

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, ilu dyrektorów szkół zatrudnia gmina?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina zatrudnia 10 dyrektorów szkół i 1 dyrektora przedszkola.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że wynika z tego, że dyrektor żeby dbał o szkołę musi dostać premie motywacyjną, a jeżeli nie dostanie premii motywacyjnej to nie musi o nią dbać.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że tak jest wszędzie. Jak ktoś pracuje w działach, gdzie jego wypłata zależy od efektu pracy, to dostaje wyższe wynagrodzenie.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, jakie czynniki wpłynęły na wzrost wydatków na jednego ucznia? Gdzie można szukać oszczędności, aby zmniejszyć koszty funkcjonowania placówek?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie można jednoznacznie powiedzieć, co ma wpływ na taką sytuację, ale należy wymienić kilka czynników, takich jak: wzrost wynagrodzeń nauczycieli, wzrost cen mediów, malejąca ilość dzieci, itp.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że burmistrz mówi o kwestiach, których nie da się zmniejszyć, czyli, np. wynagrodzenia, itd. Powiedziała, że przeprowadzono wiele rozmów na ten temat i sytuacja jest taka, że jeśli nie ma pieniędzy trzeba racjonalizować wydatki. Zmniejsza się liczba uczniów, ale budynki się nie zmniejszają. Wszyscy dyrektorzy mają problem z racjonalizowaniem kosztów osobowych. Jeżeli dawniej do szkoły uczęszczało np. 300 dzieci, a dziś 200, to zapewne pracowników administracji jest tyle samo, co wcześniej mimo mniejszej ilości uczniów. Należy podjąć działania, dlatego racjonalizacja jest konieczna.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że dyrektorzy nie chcą tracić w oczach kolegów z pracy, jednak jest to jedyny sposób żeby ci, którzy o tym decydują mieli wpływ na oszczędności, a nie dostaną podwyżki jeżeli nie wypracują tych oszczędności. To nie jest tak, że gmina nie chce komuś zwiększyć wynagrodzenia. Wynagrodzenie będzie zwiększone dopiero po wykonaniu pewnych działań, które zmniejszą wydatki funkcjonowania szkoły.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, w jakim stopniu można ocenić, czy skuteczność działań dyrektora wynosi, np. 50 czy 70%?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że będzie to trudne. Będzie wymagało wymyślenia takich zależności, które muszą uwzględnić obecną sytuację jakiegoś zestawu. Dodał, że na początku dyrektor, który był mniej oszczędny, bardziej skorzysta. Będzie mu łatwiej osiągnąć oszczędności. Im więcej się wymyśli współczynników i weźmie się pod uwagę więcej różnych zmiennych i będzie się uśredniało przy pomocy różnych czynników tym wydaje się, że będzie sprawiedliwiej. Zawsze można zindywidualizować dodatek motywacyjny, ponieważ zależy on także od decyzji burmistrza. Jeżeli gmina nie zastosuje jakiegoś skomplikowanego wzoru motywacyjnego można go zapisać w kontrakcie. Efekty pracy dyrektorów zostaną przedstawione radnym.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, jaki jest udział procentowy wynagrodzeń w kosztach oświatowych ogółem?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że 80% do 85%.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że w zasadzie, a faktycznie największe oszczędności można byłoby zrobić w tym sektorze.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że patrząc wychowawczo według standardów amerykańskich w klasach nie powinno być więcej niż 18-22 dzieci.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że odnośnie standardów zostały rozdane radnym statystyki, gdzie przedstawione są badania, dotyczące zmian, jakie zachodzą w zawodzie nauczyciela (załącznik nr 4).

Radny Jan Drewniak zapytał, czy jeżeli dyrektor zaoszczędzi środki zostaną one w szkole, czy zostaną przekazane do budżetu Gminy?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w ostatnich latach gmina zainwestowała wiele mln zł w szkoły. Można zobaczyć, jak wyglądały szkoły kiedyś, jak wyglądają dzisiaj. Jak wyglądały boiska, a jak wyglądają dzisiaj, itd. Gmina bierze udział we wszystkich możliwych akcjach, które są dofinansowywane przez państwo. Również jako pierwsza gmina, w pierwszym roku wybudowała przy każdej szkole place zabaw dla dzieci za kilkaset tysięcy złotych. Jako jedna z nielicznych dostała dofinansowanie dla 3 szkół w ramach programu cyfrowa szkoła, gdzie wprowadzono sprzęt do nauki, komputery, dzienniki cyfrowe, itd. Na 10 szkół, w 5 wybudowano przy szkołach orliki, w pozostałych kilku szkołach, jak w Marzeninie, Grzybowie, Kaczanowie zbudowano boiska ze sztucznej trawy z nawierzchnią z własnych środków, dlatego gmina nie planuje, nie zamierza oszczędzać, natomiast chce, aby wydatki na oświatę były mniejsze.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy dyrektor placówki, który decyduje się na naukę dzieci z poza gminy Września, gdzie gmina musi dopłacać, oszczędza, czy powoduje dodatkowe koszty?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że jeżeli w klasie jest mała liczba uczniów to dodatkowe dzieci dopełniają klase, co można uznać za dobre wydatkowanie środków. Nie może mieć miejsca przypadek, gdy przez jednego lub kilku uczniów z poza gminy miałby powstać nowy oddział.

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że dyscyplina finansowa powinna zapanować tutaj już dawno. Zapytała, czy gmina przeprowadzi analizę gdzie są kluczowe, istotne elementy zmian, w których może zaoszczędzić? Gdzie można znaleźć oszczędności jak najmniejszym kosztem zwalniania pracowników? Dodała, że może są jakieś programy zastępcze, może jakaś inna praca gdzie nauczyciele mogliby w inny sposób sami na siebie pracować wykonując obowiązki nauczyciela?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że pomysł zakłada to, że gmina wymyśla narzędzia, które mają spowodować, że dyrektorzy będą podejmować decyzje, pod którymi będą się podpisywać, a nie burmistrz. Po to gmina zatrudnia dyrektorów szkół, żeby podejmowali decyzje w ramach swoich jednostek, a gmina ma osiągnąć zamierzony efekt.

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy są widełki według których dyrektorzy będą mogli otrzymywać, np. 10% do 20% wynagrodzenia podstawowego?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że jeśli chodzi o szkoły sytuacja jest skomplikowana ze względu na różnorodność, wielkość, oraz położenie szkół w mieście i na wsi. Jest wiele czynników, dlatego nie da się zrobić sztywnego zapisu. Jeżeli dyrektor zaoszczędzi 5%, to dostanie tysiąc złotych. Być może w dłuższej perspektywie czasu, w wyniku jakiegoś przemyślanego działania gmina dojdzie do takiego systemu. Dodał, że jest za tym żeby w miarę możliwości zobiektywizować parametry na podstawie, których dana oszczędność da podwyżkę wynagrodzenia. Im więcej będzie współczynników, które wygenerują kwotę, którą może otrzymać dyrektor w ramach oszczędności, tym lepiej, ponieważ nie będzie zależało to od burmistrza, ani od czyjejś oceny, ale będzie wynikało z liczb. Dodatek motywacyjny przyznawany jest dwa razy w roku, jest to również zależne od decyzji burmistrza.

Radna Mariola Kasierska odnośnie cięcia wydatków zapytała, czy gmina brała pod uwagę inny sektor wydatków?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że podczas ustalanie budżetu na 2013 rok pani skarbnik odbywała spotkania ze wszystkim naczelnikami i kierownikami wydziałów i wspólnie ustalała pomniejszenie wydatków w danym wydziale. Dodał, że w sytuacji gdzie są cięcia, np. ze 100 tys 10%, czyli 10 tys w jednej dziedzinie, ale w innym miejscu koszty są wielomilionowe to racjonalnym i oczywistym jest żeby zmniejszyć koszty tam, gdzie są najwyższe. Można zaoszczędzić, np. na OSP zmniejszając koszty z 150 tys na 144 tys tylko, że ten efekt nie będzie zadowalający, nie spowoduje znacznego obniżenia kosztów.

Radny Marek Kołodziejczyk powiedział, że zakładając, że dyrektorzy okażą się dobrymi menadżerami, że będą duże oszczędności i np. po trzech latach obowiązywania tej uchwały okaże się, że już nie ma z czego wygenerować oszczędności, a przez kolejne lata koszty będą utrzymywały się na tym samym poziomie, to żeby nie doszło do sytuacji, w której dyrektor nie będzie otrzymywał z tego tytułu dodatku do wynagrodzenia, lub przesadzał doprowadzając do zbyt dużych oszczędności, co da odwrotny efekt.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że momentem startowym po podjęciu uchwały będzie, np. styczeń 2013. Jeżeli któryś z dyrektorów obniży koszty po styczniu 2013, oszczędność będzie widoczna w porównaniu do momentu startowego.

Radny Marek Kołodziejczyk powiedział, że nie chciałby by doszło do sytuacji, że dyrektor szukając oszczędności będzie, co roku zwalniał nauczycieli co doprowadzi do sytuacji, że nie będzie miał kto pracować.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że jest mnóstwo przepisów, do których dyrektor musi się dostosować, jak np. karta nauczyciela, itd. Zasady muszą zostać zachowane, dlatego dyrektor musi wiedzieć, co może zmienić i się pod tym podpisać.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy nie dojdzie do takiej sytuacji, jaka ma miejsce w przedszkolach, tzn do prywatyzacji? Czy nie wyklucza się podobnego funkcjonowania szkół, jak w Grzybowie?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie żeby takie szkoły jak szkoła w Grzybowie funkcjonowały od jutra w naszej gminie. Nie jest ona szkołą prywatną, dlatego nie można jej porównywać z prywatnymi przedszkolami. Jest to szkoła społeczna, w której nie ma możliwości wypracowywania zysków. Nie ma przeciwwskazań, aby stowarzyszenie oświatowe przejęło, utworzyło szkołę przy liczebności poniżej 75 uczniów. Natomiast, co do zasady powiedział, że nie sądzi, by doszło do sprywatyzowania szkół dlatego, że subwencja oświatowa jest zbyt niska, by móc wykonując kartę nauczyciela i wszystkie zobowiązania utrzymać szkołę z subwencji, poza tym w takiej sytuacji właściciele przedszkoli stworzyliby klasy od 1-3.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że nawet jeśli nauczyciel nie będzie miał nadgodzin należy mu wypłacić za nie ekwiwalent, w związku z tym, czy znana jest konkretna liczba nauczycieli, których gmina dofinansowuje? Dodał, że jest tu pole do popisu żeby wykorzystać nadgodziny.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że kwota o której mowa zmienia się w ciągu roku szkolnego. Jest to zbiór różnych czynników np. w danym roku może komuś przysługiwać „jubileuszówka".

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że kwota jaką w ciągu roku gmina wydatkowała na nauczycieli dyplomowanych jest dzielona przez liczbę wszystkich nauczycieli i każdy nauczyciel dyplomowany dostał średnio ok 5 tys zł.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że lepiej żeby nauczyciel miał nadgodziny, bo i tak trzeba będzie mu wyrównać wynagrodzenie innymi dodatkami. Dodał, że projekt uchwały był opiniowany przez związki zawodowe i nie został pozytywnie zaopiniowany, co nie wyklucza faktu, że Rada Miejska może go uchwalić.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 3 zagłosowało za, 2 wstrzymało się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/346/09 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 września 2009 r., w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2009 r., Nr 187, poz. 3190).

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/346/09 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 września 2009 r., w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2009 r., Nr 187, poz. 3190).

j)
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki omówiła, projekt w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Radna Bożena Nowacka poprosiła, by w treści projektu uchwały w §1 zmienić zapis Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013 na Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „na" 2013 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
Na str 3 załącznika do projektu uchwały nastąpiła zmiana zapisu z: Alkohol stanowi przyczynę negatywnych zjawisk, do których zaliczyć należy wykroczenia, wypadkowość oraz czyny karalne na zapis Alkohol stanowi przyczynę negatywnych zjawisk, do których zaliczyć należy wykroczenia, wypadkowość oraz „inne" czyny karalne.
Na stronie 5 zmieniono zapis pod tabelą nr 1 z Liczba osób zgłaszających się po poradę do Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pokazuje, że ludzie korzystają z tej formy pomocy na zapis: „Istotne znaczenie dla osób poszukujących pomocy ma Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie."
Na stronie 5 zmieniono zapis Problem uzależnienia wiąże się najczęściej z szeregiem problemów współtowarzyszących, takich jak: przemoc wobec najbliższych, ograniczenie praw rodzicielskich, sprawy rozwodowe, współwłasność małżeńska, eksmisje. Sformułowanie „współwłasność małżeńska" zostało wykreślone.
Na stronie 6 w tabeli zapis Nietrzeźwi przewiezieni do miejsca zamieszkania lub policyjną izbę wytrzeźwień, zmiana na Nietrzeźwi przewiezieni do miejsca zamieszkania lub „na" policyjną izbę wytrzeźwień.
Na stronie 7 zmiana w pkt III z należące na „należący".
Na stronie 8 zabrakło „w" w drugim myślniku.
Na stronie 10 w myślniku 3 powinno być „w" których.
Na stronie 12 zmieniono zapis w pkt C.2.: Okresowa ocena stanu zagrożenia problemu alkoholowego na terenie gminy na „Okresowa ocena stanu zagrożenia problemem alkoholowym na terenie Miasta i Gminy Września."
Zmiana na stronie 12 w zadaniach zmierzających do osiągnięcia celów szczegółowych, w pierwszym myślniku słowo wszelkimi zastąpiono „innymi."
Na stronie 12 zmiana zapisu w pkt 1 realizatorem jest „Burmistrz Miasta i Gminy Września."
Na stronie 13 w pkt 6 dopisać „w" 2013 r.
Na stronie 14 w pkt 5 dopisano pracowników „samorządowych".
Zapytała, czy każda interwencja kończy się założeniem niebieskiej karty?

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki powiedziała, że nie.

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że nie każda interwencja kończy się założeniem niebieskiej karty. Dodała, że jest przemoc i są konflikty w rodzinie, a ocena czy to jest konflikt, czy to jest to zjawisko przemocy uzależnione jest od zeznania patrolu interwencyjnego. W przypadku zdiagnozowania przemocy następuje założenie niebieskiej karty, natomiast jeśli był to tylko konflikt odnotowuje się, że przeprowadzono interwencję.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, o definicje niebieskiej karty? Jakie są wytyczne założenia tej karty?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że zgodnie z przepisami niebieską kartę może założyć Policja i Ośrodek Pomocy Społecznej, jednak od 2 lat może ją założyć również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz służba zdrowia. Jeżeli którakolwiek z tych służb zostanie poinformowana o jakimkolwiek przypadku przemocy to wówczas może założyć niebieską kartę. Po jej założeniu powoływany jest zespół roboczy, który rozpatruje sytuację związaną z przemocą. Do zespołu zapraszani są pracownicy, którzy znają sytuację, czyli dzielnicowy z konkretnego miejsca zamieszkania, pracownik socjalny z danego rejonu, członek służby zdrowia, czyli pielęgniarka, ewentualnie pedagog ze szkoły do której uczęszcza dziecko. Podejmowane są konkretne działania, plan pomocy rodzinie, który jest nadzorowany, ponieważ zespół spotyka się raz w miesiącu i ocenia działania, które okazują się skuteczne bądź nieskuteczne albo też muszą być modyfikowane. Jeśli po pozytywnym zakończeniu sprawy okaże się, że np. po roku następuje interwencja ponownie zostanie założona niebieska karta.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

k)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, kto jest płatnikiem ww świadczeń, a kto jest odbiorcą?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że płatnikiem jest gmina Września, odbiorcą są mieszkańcy gminy Września. Szczególnie osoby, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. 85%-90% są to osoby samotne, które nie mają możliwości korzystania z opieki rodziny albo też rodzina nie chce się nimi opiekować. Dodała, że jest to obligatoryjne zadanie gminy i w takim przypadku musi ona zorganizować pomoc w formie usług opiekuńczych.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy tzn że opłata wynosi 15 zł za 1h w dni robocze i 30 zł za 1h w dni wolne i nawet jeżeli ktoś wymaga opieki przez 10h to gmina ponosi koszty?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że odpłatność ustalana jest w decyzji, którą wydaje się po przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego. W wywiadzie środowiskowym badana jest sytuacja rodziny, dochody, stan rodzinny i po jego przeprowadzeniu, jak również po uwzględnieniu wydatków jakie ponosi osoba wymagająca usług opiekuńczych, np. leki, środki higieny, pracownik przedstawia propozycję obniżenia kosztów za 1h usługi. Bardzo rzadko zdarza się żeby kwota była stosowana w pełnym wymiarze 100%, zazwyczaj są to zwolnienia. Kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Na dzień dzisiejszy wynosi 542 zł netto w przypadku osoby samotnej. Natomiast jeśli są osoby posiadające wysoką emeryturę, które stać na opłacenie usług, można stosować mniejszą skale zwolnień albo w ogóle nie stosować, żeby dochody z usług wpływały do budżetu gminy. W skali roku jest to około 200 tys zł.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

l)
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni omówił projekt w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. Nr 121 poz. 2293 z 2010 r.)

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że kłopoty z parkowaniem są także za sprawą osób prowadzących działalność gospodarczą na ul. Mickiewicza i ul. Miłosławskiej, dlatego istnieje potrzeba, wręcz konieczność rozszerzenia strefy płatnego parkowania.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że cieszy go poszerzenie tej strefy jednak ma nadzieje, ze zostaną zachowane miejsca do załadunku i wyładunku towaru dla osób prowadzących działalność gospodarczą.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. Nr 121 poz. 2293 z 2010 r.)

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. Nr 121 poz. 2293 z 2010 r.)

ł)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do drogi gminnej.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do drogi gminnej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do drogi gminnej.

m)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Salę obrad opuścił radny Stefan Ogrodowicz. Od tego momentu w Komisji Rozwoju Wsi uczestniczyło 5 członków komisji.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie przegłosowała wniosek w sprawie zdjęcia przez burmistrza Miasta i Gminy Września projektów uchwał znajdujących się w pkt 4m, 4n, 4o, 4p, 4r porządku obrad XVI Sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 13 listopada 2012 roku, celem rozpatrzenia tychże projektów na kolejnej najbliższej Sesji Rady Miejskiej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie przegłosowała wniosek w sprawie zdjęcia przez burmistrza Miasta i Gminy Września projektów uchwał znajdujących się w pkt 4m, 4n, 4o, 4p, 4r porządku obrad XVI Sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 13 listopada 2012 roku, celem rozpatrzenia tychże projektów na kolejnej najbliższej Sesji Rady Miejskiej.

s)
Jan Maciejewski zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Września, omówił projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Radny Stanisław Dominiczak poprosił o zorganizowanie spotkania z członkami z Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni w związku z trwającą na jego terenie inwestycją.

Jan Maciejewski zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że takie spotkanie zostanie zorganizowane.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

t)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012-2035.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012-2035.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012-2035.

u)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok.

Na salę obrad wszedł radny Stefan Ogrodowicz. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi uczestniczyło 6 członków komisji.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok.


Pkt 4
Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy w 2013 planowany jest remont nawierzchni chodnika przy Wrzesińskim Ośrodku Kultury? Dodał, że gmina powinna wystosować pismo do wspólnoty mieszkaniowej przy Wrzesińskim Ośrodku Kultury z prośbą o przeniesienie w inne miejsce pojemnika na śmieci, gdyż obecnie jest on przy wejściu do WOK-u, gdzie wchodzą artyści.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że Wrzesiński Ośrodek Kultury jest przy drodze powiatowej, a chodnik jest zrobiony. Dodał, że sprawa przeniesienia pojemnika na śmieci należącego do budynku znajdującego się przy WOK-u zostanie wyjaśnione.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 19:00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński


Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak


Protokolant
/-/Sonia Kubicka

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.