BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14296151
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Odpowiedzi na pytania - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września

wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

 

z podziałem na następujące części:

Cześć I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Września

wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

 

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Września

 

Część III: Ubezpieczenie zwierząt od zdarzeń losowych, padnięcia i uboju z konieczności

 

CPV: 66.51.00.00-8, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 10% wartości zamówienia podstawowego.

 

Czas trwania zamówienia: 24 miesiące

 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Tomasz Koralewski - Kierownik Referatu Zamówień publicznych pok. 13, tel. 61 640-41-51, fax. 61 640-41-59 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 5 grudnia 2012 r. do godz. 10.30.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 10)

5 grudnia 2012 roku o godz. 11.00

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Część I: Cena - 80%, Klauzule dodatkowe i fakultatywne - 20%


Część II: Cena - 100%


Część III: Cena - 80%, Klauzule dodatkowe i fakultatywne - 20%

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, tj. którzy:

1) złożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,

2) potwierdzą brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy w złożonym aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 472634-2012 w dniu 26.11.2012 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
odpowiedzi ubezpieczenie [3.3 MB]
ikona
siwz ubezpieczenia [4.1 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.