BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14477314
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
WYJAŚNIENIA SIWZ (4) - Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.000.000 euro na:

Budowę sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną

w budynku położonym przy ul. Rynek 19 i 20 we Wrześni

w formule „zaprojektuj i wybuduj"

 

CPV: 71.32.00.00-7, 45.31.55.00-3, 45.31.43.20-0, 72.70.00.00-7, 32.42.00.00-3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia: do 28 grudnia 2012 roku

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

Robert Stachowicz - Kierownik Referatu Inwestycyjnego UMiG Września tel. 61 640-40-71,

Rafał Stobiński - informatyk UMiG Września tel. 61 640 41 20,

Tomasz Koralewski - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640-41-51, email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 11 grudnia 2012 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 11 grudnia 2012 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali 1 robotę budowlaną w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmującą budowę sieci teleinformatycznej,

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami:

a) 1 osoba (kierownik robót) z uprawnieniami konstrukcyjno - budowlanymi,

b) 1 osoba (kierownik robót) z uprawnieniami instalacyjnymi w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) 1 osoba z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej, z doświadczeniem zawodowym obejmującym prace na obiektach zabytkowych,

d) 1 osoba z uprawnieniami do projektowania sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

e) 1 osoba z uprawnieniami do projektowania sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych,

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 100.000 PLN.

6) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 24 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 472034 - 2012 w dniu 26.11.2012 roku.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień

Publicznych pod numerem 252863-2012 w dniu 29.11.2012 roku.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz budowa sieci it [360 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz [318 kB]
ikona
wyjasnienia siwz (2) [2.5 MB]
ikona
wyjaśnienia siwz (3) [929 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz (4) [439 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.