BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466569
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia siwz - Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.000.000 euro na:

Bieżące remonty cząstkowe chodników - bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo - rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Września w 2013 roku

 

CPV: 45.23.31.20-6; 45.23.31.42-6; 45.11.13.00-1

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2013 roku

 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Wadium: 2.000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych)

 

Otwarcie ofert nastąpi 10 grudnia 2012 roku w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 13 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 10 lutego 2012 roku do godz. 10.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali należycie roboty o podobnym charakterze do robót objętych przedmiotem zamówienia - roboty brukarskie, a powierzchnia łączna remontowanych lub nowobudowanych nawierzchni z kostki różnego rodzaju o wartości łączniej nie miejszej niż 100.000 złotych brutto;

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:

a) koparko - ładowarka o poj. łyżki nie mniejszej niż 0,15 m3 - 1 sztuka,

b) samochód samowyładowczy min. 5 ton - 1 sztuka,

c) zagęszczarka spalinowa - 1 sztuka.

5) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 248995-2012 w dniu 26.11.2012 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - remonty cząstkowe chodników [1.6 MB]
ikona
wyjaśnienia siwz rem czast chodnikow [501 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.