BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466626
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2013 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.000.000 euro na:

Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg

gminnych w gminie Września w 2013 roku

Część 1 - remonty cząstkowe dróg w granicach miasta Września

Część 2 - remonty cząstkowe dróg poza granicami miasta Września

 

CPV: 45.23.31.40-2; 45.23.31.41-9; 45.23.3142-6

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Czas trwania zamówienia: 31 grudnia 2013 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Marek Przyjemski - Kierownik Ref. Komunalnego pok. 13 tel. 061 64-40-61 oraz Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium:

część 1 - 5.000 zł (słownie: piięć tysięcy złotych)

część 2 - 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 6 grudnia 2012 roku do godz. 10.45.

 

Otwarcie ofert nastąpi 6 grudnia 2012 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 10.000 m2,

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie budowy dróg,

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w tym:

a) skrapiarka bitumiczna - 1 szt.,

b) walec drogowy - 1 szt.,

c) piła do cięcia nawierzchni - 1 szt.,

d) młot wibracyjny - 1 szt.,

e) zagęszczarka wibracyjna - 1 szt.,

f) samochód samowyładowawczy o ład. min. 5 t. - 1 szt.,

g) recykler gazowy - 1 szt.

5) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 24 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia/nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 463898-2012 w dniu 21.11.2012 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz rem czastkowe 2013 [324 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.