BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291349
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27 września 2012 r.

 

Protokół

z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej

z 27 września 2012 r.

 

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 10.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

 

 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

 

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;

Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej we Wrześni.

 

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2). Poprosił radnego Ryszarda Szwajcę o przewodniczenie w dalszej części posiedzenia.

 

Komisja Rewizyjna w obecności 5 radnych jednogłośnie przyjęła propozycję przewodniczenia posiedzeniu przez Radnego Ryszarda Szwajcę. Od tego momentu posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przewodniczył Radny Ryszard Szwajca.

 

 

Na salę obrad wszedł radny Stanisław Dominiczak. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej brało udział 6 członków komisji.

 

 

Pkt 3

Radny Ryszard Szwajca poprosił pana Wiesława Zielińskiego, inspektora w referacie komunalnym o przedstawienie i omówienie informacji dotyczącej realizacji wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września.

 

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym przedstawił informację odnośnie realizacji wydatków OSP w Gminie Września w latach 2008-2012 (załącznik nr 3).

Dodał, że na początku każdego roku na posiedzeniu Zarządu Miejsko-Gminnego OSP przedstawiane jest zestawienie zapotrzebowania i kwota, która została uchwalona przez Radę Miejską, jest dzielona na poszczególne jednostki. Do końca września każda jednostka ma do wykorzystania według swoich potrzeb 20 tys zł. Do kwoty tej nie wlicza się ubezpieczenia strażaków, zawodów strażackich oraz wynagrodzenia Komendanta Miejsko-Gminnego OSP, natomiast pozostałe środki każda jednostka dzieli we własnym zakresie. Kupuje, to co uważa za najbardziej stosowne. Natomiast we wrześniu na posiedzeniu Zarządu Miejsko-Gminnego środki, które zostały jeszcze w budżecie, dzielone są na wszystkie jednostki. Tak więc każda jednostka otrzymuje dodatkowo ok 4, 5 tys zł do rozdysponowania do końca roku. Wszystkie jednostki poza jednostką wrzesińską, która jest jednostką sztandarową, do końca roku mają do wykorzystania po 24,5 tys zł. Jeśli w budżecie będą jeszcze środki, to pod koniec roku na posiedzeniu Zarządu Miejsko-Gminnego ponownie zostaną rozdysponowane na wszystkie jednostki.

 

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że budżet dla jednostek OSP w latach 2008-2012 był praktycznie niezmienny. Dodał, że zastanawia się, czy Zarząd Miejsko-Gminny wnioskuje o wyższą stawkę? Czy też środki przydzielane są z klucza? Czy Zarząd Miejsko-Gminny robi coś, by zmienić obecny podział środków? Czy przeprowadza rozmowy z burmistrzem o zwiększenie środków na utrzymanie jednostek? Czy też nikt się tym nie interesuje, czekając tylko na to, by wpłynęły środki z urzędu? Czy Zarząd Miejsko-Gminny robi coś w kierunku żeby zwiększyć środki na funkcjonowanie jednostek?

 

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że Zarząd Miejsko-Gminny każdego roku składa zapotrzebowanie do budżetu, które kształtuje się na poziomie 200 tys zl. Dodał, że podział środków nie następuje z klucza, co potwierdzone jest w protokole z Zarządu Miejsko-Gminnego. Wszyscy członkowie Zarządu Miejsko-Gminnego biorą udział w głosowaniu nad podziałem środków na wszystkie jednostki OSP. Nie zgadza się też ze stwierdzeniem, że budżet dla jednostek nie zmieniał się na przestrzeni 2008-2012 roku, ponieważ wzrost jest w granicach ok. 30 tys zł.

 

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że na Zarządzie Miejsko-Gminnym przedstawia się z góry ustalony podział budżetu, czyli po 25 tys zł dla każdej jednostki OSP. Zapytał, czy Zarząd Miejsko-Gminny nie może sam ustalić ile środków powinna otrzymać dana jednostka?

 

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że żadna jednostka nie składa innej propozycji podziału budżetu.

 

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że są jednostki, które nie zgadzają się z takim podziałem budżetu. Dodał, że Zarząd Miejsko-Gminny powinien zastanowić się nad obecnym podziałem środków, ponieważ nie wszystkie jednostki potrzebują takich środków. Powiedział, że środki są z budżetu Gminy, dlatego powinna być kontrola nad tym, co jednostki kupują.

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że jest to postulat do Zarządu Miejsko-Gminnego.

 

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że Gmina ma wgląd w to, co zakupuje dana jednostka, są przeprowadzane inwentury. Jednostki zgłaszają na Zarządzie Miejsko-Gminnym zapotrzebowanie, np. na zakup mundurów.

 

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że popiera radnego Waldemara Bartkowiaka dodając, że z rozmów ze strażakami wie, że podział budżetu jest archaiczny, dlatego należałoby się zastanowić nad zmianą obecnego podziału środków dla jednostek OSP.

 

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że poza posiedzeniem Zarządu Miejsko-Gminnego z jednej strony niektóre jednostki są przeciwne takiemu podziałowi, ale jednocześnie taki akceptują z obawy, że dostaną mniej.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że do 2006 roku był członkiem Zarządu Miejsko-Gminnego OSP we Wrześni, dlatego może powiedzieć, że środki zapisane w budżecie po jego uchwaleniu Zarząd Miejsko-Gminny OSP otrzymywał do podziału. Zarząd Miejsko-Gminny OSP dysponował tymi środkami, co budziło niezadowolenie poszczególnych jednostek i od roku 2006 na życzenie wszystkich jednostek wprowadzono system, który obowiązuje do dzisiaj. Polega on na tym, że pewna pula środków z góry przypada na każdą z jednostek i jednostka tym budżetem dysponuje. Pozostała kwota wykorzystana jest zgodnie z wytycznymi Zarządu Miejsko-Gminnego, a jeśli pozostaną jakieś środki, zostaną przekazane i zrealizowane w późniejszym rozliczeniu budżetu. W związku z tym jeśli poszczególna jednostka ma propozycję innego rozwiązania, to jej przyjęcie jest wewnętrzną decyzją Zarządu Miejsko-Gminnego. System obowiązujący do 2006 roku dawał duże możliwości Komendantowi Gminnemu w decydowaniu, natomiast w obecnym systemie decydują Zarządy poszczególnych jednostek. Nic więcej nie można zrobić, ponieważ środki są zapisane w budżecie Gminy. Zdarzają się sytuacje, kiedy przekazuje się dodatkowe środki, np. jak ma to miejsce teraz na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP Marzenin, które czasami się zdarzają, a jest to wydatek tak duży, że ani Gmina ani jednostka nie jest w stanie samodzielnie zakupić samochodu, tak więc by móc zakupić samochód, trzeba zbierać środki z różnych źródeł. Dodał, że zawsze pewna część strażaków będzie niezadowolona z takiego podziału środków. Jednak niezadowolenie z dystrybucji, czy wykorzystania środków w jednostce jeżeli już można mieć za złe to Zarządowi jednostki, bo to on decyduje, na co przeznaczyć środki. Zarząd Miejsko-Gminny ma mniejsze możliwości do dysponowania środkami. Komisja może jedynie rozmawiać z burmistrzem o zwiększeniu środków na OSP w budżecie.

 

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu Miejsko-Gminnego zaproponowano, żeby nie zwiększać środków na poszczególne jednostki powyżej 20 tys zł, natomiast pozostające we wrześniu środki przeznaczyć na konkretną jednostkę, która ma duże potrzeby, np. remont boksów garażowych, itp., jednak nie zostało to jednogłośnie przyjęte.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że do czasu kiedy Zarząd Miejsko-Gminny nie wypracuje konkretnego stanowiska, nie należy niczego zmieniać, bo Rada odpowiada za to, jaka kwota jest zapisana w budżecie, natomiast, to jak środki są dzielone i wykorzystywane jest kwestią Zarządów jednostek.

 

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że w przedstawionej informacji ujęty jest wykaz samochodów w jednostkach, gdzie widać, że średnia samochodów to 20 lat, a najstarsze samochody są w Marzeninie mają 24 i 33 lata, Gozdowie 31 i 13, Kaczanowie 26 i 10, Węgierkach 24 i 6 oraz we Wrześni 26 lat.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy „grozi wymarcie” jednostek OSP? Czy będą w stanie być operacyjne? Jak wygląda rozwój w ciągu ostatnich lat?

 

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że ilość strażaków w okresie ostatnich lat w poszczególnych jednostkach kształtuje się mniej więcej na tym samym poziomie. W Marzeninie zmienił się Zarząd i większość strażaków jest w wieku 18-45 lat. Starsi strażacy powyżej 65 roku, będący zrzeszeni w jednostkach nie mogą uczestniczyć w akcjach ratowniczych, nie mają badań, nie mogą być kierowcami, ale są to strażacy honorowi, którzy kiedyś byli czynni.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy ilość młodzieżowców też się nie zmienia?

 

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że nie zmienia się.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy nie ma problemów, jeśli chodzi o liczebność strażaków?

 

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że nie ma takich problemów. Dodał, że coraz bardziej zaostrzone są przepisy odnośnie wyjazdu danego strażaka na akcję. Musi mieć badania, podstawowe szkolenie, bez tego nie może wyjechać na akcję. Tego pilnują prezesi, naczelnicy poszczególnych jednostek. Z Gminy otrzymują skierowania na badania lekarskie. Są przeprowadzane również szkolenia medyczne i z uwagi na zgłoszenia przez jednostki o zapotrzebowaniu będą przeprowadzone także w przyszłym roku.

 

Rady Stanisław Dominiczak zapytał, z jakich środków pokrywane są koszty szkoleń i badań?

 

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że ze środków danej jednostki.

 

Rady Stanisław Dominiczak zapytał, jaki jest koszt szkolenia?

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że jest to około 500 zł za strażaka przy szkoleniu medycznym.

 

Radny Ryszard Szwajaca w związku z przeznaczeniem z budżetu Gminy dofinansowania 70 tys zł na zakup samochodu dla OSP Marzenin zapytał, czy zakup nastąpi w tym roku i na jakich zasadach się odbędzie?

 

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że do Urzędu wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych, że łącznie z Marszałkiem Województwa przystąpili do systemu, by dofinansować, uzupełnić sprzęt, a więc jest możliwość, by Gminy dopłacały do danego samochodu, sprzętu od 20-30% wartości. Tak więc Gmina zrobiła zapotrzebowanie na zakup małego samochodu i urządzenia hydraulicznego, którego jednostka nie ma. Decyzja odnośnie zakupu dopiero zostanie podjęta przez Urząd Marszałkowski i Zarząd Wojewódzki.

 

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, czy jednostka OSP Marzenin jest w systemie ratownictwa drogowego?

 

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że nie jest w systemie krajowego systemu ratownictwa gaśniczego, ale bez względu na to, czy jest w tym systemie, czy nie, samochód może być zakupiony z tych środków.

 

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że zgadza się, że samochód jest jednostce potrzebny, ale czy potrzebne jest urządzenie hydrauliczne, skoro jednostka nie bierze udziału w akcjach ratunkowych?

 

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że jednostka OSP w Marzeninie jest wzywana do wypadków, ponadto jednostka wnioskuje, by wpisać ją do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy uzbrojenie samochodu będzie polegało na przełożeniu sprzętu ze starego samochodu do nowo zakupionego?

 

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że tak. Zakupiony będzie tylko samochód, natomiast osprzęt będzie ten, który jednostka posiada, a jeśli jednostka będzie chciała dodatkowo uzupełnić sprzęt, będzie mogła zrobić to z własnych środków. Będzie to samochód z pojemnością 300l wody z urządzeniem ciśnieniowym.

 

Radny Waldemar Bartkowiak złożył wniosek, by Zarząd Miejsko-Gminny przeanalizował, czy zasadnym jest to, by wszystkie jednostki otrzymywały takie same środki finansowe. Czy nie należałoby zróżnicować środków w zależności od potrzeb jednostki?

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski powiedział, że stany liczbowe jednostek nie są takie same, w związku z tym choćby z tego powodu można by wziąć pod uwagę złożony wniosek.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że bardzo dużo środków przeznaczonych jest na akcje, w których uczestniczy 10-15% członków danej jednostki, wobec czego nie ma znaczenia, która jednostka wyjeżdża na akcję, ponieważ uczestniczy w niej określona liczba strażaków i to jest wartość bojowa i techniczna jednostki. Natomiast liczba jednostki nie determinuje tej zależności. Dodał, że obecny podział może nie jest idealny, ale sprawiedliwy. Są koszty stałe, które ponoszą wszystkie jednostki bez względu na ilość członków.

 

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że koszty nie są takie same, ponieważ w jednostce w Kaczanowie jest dziewięciu kierowców, którym trzeba przeprowadzić badania, a w innych jednostkach jest np. trzech kierowców.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że to już kwestia jednostki, ilu ma kierowców.

 

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że wrzesińska jednostka wiedząc, że jest tylu kierowców na ogół do wypadku wzywa jednostkę z Kaczanowa.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jednostka w Węgierkach także bardzo często wyjeżdża na akcję pożarową.

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że jeśli środki będą przesuwane nieproporcjonalnie, jednostka w Marzeninie wygaśnie, a to jedyna jednostka usytuowana w tej części Gminy, ma to znaczenie istotne, jeśli chodzi o akcje ratownicze. Tak więc jednostka jest potrzebna, a zmniejszanie środków spowoduje, że jednostka nie będzie miała samochodu, będzie mniej członków. Bez środków nie będzie chęci społecznej.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że przedmiotem posiedzenia jest kontrola realizacji wydatków OSP w Gminie Września, natomiast inne kwestie są dobrym tematem na posiedzenie Zarządu Powiatowego Straży Pożarnej, nie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja może mówić o budżecie gminnym dla Zarządu OSP, gminnym budżecie, o jego wydatkach, wykorzystaniu i z tym powinny być związane wnioski Komisji. Pozostałe kwestie można przedyskutować, ale na posiedzeniu z udziałem członków Zarządu Miejsko-Gminnego.

 

Radny Stanisław Dominiczak złożył wniosek, by zwiększyć środki dla wszystkich jednostek OSP.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że zgadza się z wnioskami, jednak proponuje, by nie formułowano wniosku o zwiększenie w budżecie środków, ale by zwiększono środki w budżecie o 10% na rok 2013 w stosunku do roku 2012 dla wszystkich jednostek.

 

Radny Waldemar Bartkowiak poprosił, by Komisja złożyła wniosek do burmistrza o zakup samochodu ciężkiego dla jednostki w Gozdowie i Kaczanowie.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że zgadza się z takim wnioskiem, jednak uważa, że powinno się to odbyć na zasadzie zobowiązania przez Urząd Zarządu Miejsko-Gminnego do opracowania wieloletniego programu rozwoju OSP. Oczywiście w miarę możliwości finansowych Gminy, gdzie zostaną powiązane plany z finansowymi możliwościami Gminy i może uda się w przyszłości zrealizować ten program. Być może, program umożliwi w przyszłości zakup sprzętu czy samochodów.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zaproponował, by ująć we wniosku, że z uwagi na występującą co roku świadomość, że środki na zakup samochodu są niewystarczające, dlatego koniecznym jest przyjęcie takiego stanowiska Komisji Rewizyjnej.

 

 

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza o zwiększenie, w projekcie budżetu na rok 2013, środków na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września o 10 % w stosunku do roku bieżącego.

 

 

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza, by zobowiązał Zarząd Miejsko-Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrześni do opracowania wieloletniego planu finansowania jednostek OSP na terenie Gminy Września, ze szczególnym uwzględnieniem zakupu samochodów pożarniczych i innego sprzętu bojowego.

Plan powinien obejmować lata 2013 – 2023.

 

 

Pkt 4 i 5

Wobec wyczerpania porządku obrad radny Ryszard Szwajca o godz. 11.10 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

 

 

 


 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/Bolesław Święciochowski

 

/-/Radny Ryszard Szwajca

/-/Radny Waldemar Bartkowiak

/-/Rady Maciej Szelągiewicz

/-/Radny Szymon Paciorkowski

 

/-/Radny Stanisław Dominiczak

 

 

Protokolant

/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.