BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254482
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 17 września 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

Protokół

nr XV/2012

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 17 września 2012 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

XV sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

 

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Stefan Ogrodowicz.

 

Protokół z sesji nr XIV został przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

 

Przed przystąpieniem do pytań, interpelacji radnych Burmistrz Miasta i Gminy Września, Tomasz Kałużny i Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, radna Bożena Nowacka wręczyli nagrodę i kwiaty paraolimpijczykowi Mateuszowi Michalskiemu za zdobycie pierwszego miejsca w biegu na 200 m i drugiego miejsca w biegu na 100 m na Paraolimpiadzie w Londynie.

 

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni”. Poprosił o wpisanie tego punktu w porządku obrad pod numerem 4m. Wprowadzając projekt uchwały, burmistrz powiedział, że został ogłoszony nabór do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w którym Gmina startuje od czterech lat. Między innymi dzięki środkom z programu powstała ulica Armii Poznań, została przebudowana również ulica Słowackiego i Szkolna. W naborze, który odbywa się na rok 2013, ważny stał się termin składania wniosków – do pierwszego października 2012 roku, dlatego uchwała musi być podjęta na tej Sesji Rady Miejskiej. Projekt przebudowy ma na celu ulepszenie ruchy przy kościele św. Ducha, a także w okolicach pomnika im. Marii Konopnickiej. Inwestycje przyniosą dwa nowe skrzyżowania okrężne.

 

Rada Miejska w liczbie 20 radnych jednogłośnie pozytywnie przegłosowała nowy porządek obrad.

 

Pkt 3

 

Radny Jan Drewniak powiedział, że kilka razy zdarzyło się, że parkometry w strefie płatnego parkowania nie działały. Poprosi o częstsze sprawdzanie prawidłowości działania urządzeń.

Powiedział, że na pieszo - jezdni prowadzącej z Wrześni do Obłaczkowa w okolicy firmy Osadkowski Raiffesien i Astat często zajeżdżają tiry, blokując pieszo – jezdnię. Poprosił o reakcję ze strony burmistrza.

 

Radny Mirosław Chudy powiedział, że mieszkańcy ulicy Kościuszki zgłaszają, że przejścia dla pieszych są bardzo słabo oświetlone. Poprosił o zbadanie sytuacji. Powiedział, że chodzi o odcinek od końca bloków do ronda.

Powiedział, że mieszkańcy z Wrześni, Przyborek i Psar Małych proszą o przedłużenie ścieżki pieszo – rowerowej przy ulicy Paderewskiego, od ulicy Miodowej w stronę Psar Małych. Prośbę motywują powstaniem w tym rejonie firm. Poprosił również o możliwość rozpatrzenia inwestycji z przedłużeniem ścieżki rowerowej na ulicy Słowackiego, za gimnazjum w stronę drogi krajowej nr 92, ponieważ powstają tam nowe zakłady.

Powiedział, że istnieje potrzeba montowania sygnalizacji dźwiękowej dla osób niedowidzących i niewidzących na skrzyżowaniach. Jedynym skrzyżowaniem, gdzie taka sygnalizacja występuje przejście dla pieszych w obrębie ulic Słowackiego i Królowej Jadwigi, natomiast na skrzyżowaniu ulic Słowackiego, Wojska Polskiego i Dąbrowskiego brak jest takiej sygnalizacji dźwiękowej, a światła są mało widoczne, podobnie na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Legii Wrzesińskiej. Przy skrzyżowaniu ulic Witkowska i Wojska Polskiego bark silnego sygnału światła czerwonego. Poprosił o zmonitorowanie skrzyżowań i zadziałanie w celu poprawy bezpieczeństwa dla osób niewidomych.

Powiedział, że Pan Przemysław Wisła zamieszkujący przy ulicy Jana Pawła II, jest osobą niepełnosprawną, poruszającą się na wózku inwalidzkim. Jego mieszkanie zlokalizowane jest na II piętrze. Radny Mirosław Chudy poprosił w imieniu mieszkańca o pozytywne rozpatrzenie jego wniosku o zamianę tego mieszkania na uzyskanie przez niego mieszkania komunalnego, usytuowanego na parterze.

 

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że szkoła w Chwalibogowie jest obiektem nowym z nową salą gimnastyczną, jednak brakuje w bezpiecznym dojściu do szkoły chodnika przynajmniej z jednej strony jezdni. Powiedział, że wie, że jest to droga powiatowa, ale może udało by się wspólnie Powiatowi i Gminie taki chodnik wybudować chociaż z jednej strony jezdni.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Marek Kołodziejczyk zapytał, czy jest możliwość wprowadzenie obok znaków pionowych również poziomych w rejonie wrzesińskiego ratusza, ulic Jana Pawła II i Fabrycznej?

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Maciej Baranowski powiedział, że mieszkańcy nie przestrzegają znaków, które znajdują się w obrębie ratusza, szczególnie zaś odnosi się to osób spoza Wrześni. Powiedział, że za skrzyżowaniem w Gutowie Małym na wysokości sklepu jest znak mówiący o końcu ograniczenia prędkości do 50 km/h, a 20m dalej często stoi radiowóz i policjanci łapią kierowców za przekraczanie prędkości 50km/h. Zapytał czy ten znak można przesunąć, gdyż jest ona chyba źle usytuowany?

 

Radna Mariola Kasierska zapytała o postęp w realizacji niewłaściwego wykonania adaptacji budynku w Chociczy Wielkiej na mieszkania socjalne? Na jakim etapie są poprawki? Jaki jest szacunkowy koszt wykonania tych poprawek, a także czy przed sezonem grzewczym usterki zostaną usunięte? Zapytała również kiedy będzie oświetlona ulica Armii Poznań i utwardzona ulica Monte Casino?

 

Radny Stanisław Dominiczak pogratulował burmistrzowi zakupu działki na „Korei”. Zapytał z jakich środków ten zakup został zrealizowany? Ewentualnie z jakich wydatków zrezygnowano?

Poprosił, aby odpowiedź na to pytanie przekazana została na piśmie.

 

Pkt 4

a)

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że ustawodawca nałożył obowiązek wyborów jednomandatowych z czego się osobiście cieszy. Powiedział, że tworząc taki przepis ustawodawca miał zapewne na myśli, aby na jeden mandat przypadała taka sama liczba mieszkańców. W projekcie uchwały dotyczącej podzielenia Miasta i Gminy Września na okręgi jednomandatowe tak nie jest. Powiedział, że w jednym okręgu jest np. 1700 mieszkańców, a w innym około 2800. Powiedział, że istnieje możliwości innego podziału, dlatego będzie głosował przeciw.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami za, 1 wstrzymującymi się, 1 przeciw podjęła uchwałę nr XV/186/2012 w sprawie: podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. (załącznik nr 3).

 

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/187/2012 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gulczewku. (załącznik nr 4).

 

c)

Salę obrad opuścił radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu XV Sesji Rady Miejskiej we Wrześni uczestniczyło 19 radnych.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/188/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Warszawskiej nr 31 we Wrześni. (załącznik nr 5)

 

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/189/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Dąbrowskiego nr 7 we Wrześni. (załącznik nr 6)

 

e)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bronisław Dankowski powiedział, że w programie nie widzi zapisu, aby Gmina stosowała w mieszkaniach ogrzewanie gazowe. Czy Gmina przewiduje przerabiania ogrzewania na gazowe ze względów ekologicznych i oszczędnościowych?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jeżeli chodzi o lokale komunalne Gmina nie przewiduje inwestowania w nie, ponieważ prowadzi politykę prywatyzacji tego zasobu. Natomiast jeżeli chodzi o lokale socjalne Gmina w uzasadnionych przypadkach będzie rozważać możliwość zmiany ogrzewania. Dla Gminy najlepszą opcją jest ta, w której lokatorzy sami ogrzewają swoje lokale, w innym przypadku z pewnością byłby problem ze ściągalnością kosztów dotyczących ogrzewania

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/190/2012 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2012. (załącznik nr 7)

 

f)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/191/2012 w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Września lub jej jednostkom podległym. (załącznik nr 8)

 

g)

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że niektórych zespołach pałacowo – parkowych zniknęły pałace. Zapewne zostały rozebrane ze względu na stan, a nie ma ich w rejestrze. Poprosił o możliwość zapisania również tych zabytków, których teraz nie ma, ale istniały w przeszłości.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 18 głosami za, 1 wstrzymującymi się, 0 przeciw podjęła podjęła uchwałę nr XV/192/2012 w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013-2016”. (załącznik nr 9)

 

h)

Radny Mirosław Chudy poprosił, aby wybory w Sokołowie odbyły się o godzinie 19.00.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/193/2012 w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Sokołowo. (załącznik nr 10)

 

i)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bronisław Dankowski powiedział, że prosi o wyjaśnienie projektu. Dlaczego Gmina Września pomaga Gminie Nekla akurat w takim zakresie?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że Gmina Nekla składa wniosek o dofinansowanie do inwestycji, a jedną z wytycznych do finansowania jest partnerstwo z inną gminą jeżeli chodzi o ten rodzaj inwestycji. W związku z tym burmistrz Gminy Nekla poprosił burmistrza Gminy Września o wystąpienie w roli partnera. Musi to być skojarzone z partycypacją inwestycji w związku z tym niewielki udział Gminy Września w tej inwestycji. Pozwoli to Gminie Nekla na zwiększenie szansy, aby dofinansowanie otrzymać. Poza tym Gmina Września może w rewanżu liczyć na pomoc ze strony Gminy Nekla.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/194/2012 w sprawie: udzielania pomocy finansowej dla Gminy Nekla w roku 2013. (załącznik nr 11)

 

j)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/195/2012 w sprawie: zapewnienia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Września w latach 2013-2015 jako wkładu własnego na realizację projektu pn. „Interaktywna Września- cyfrowy świat w każdym domu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Priorytet 8-Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3.-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion. (załącznik nr 12)

 

k)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/196/2012 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją za bezzasadną. (załącznik nr 13)

 

l)

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że w projekcie uchwały należy sprostować kwoty zawarte w załączniku nr 1 do projektu. Mianowicie w załączniku tym, w wierszu dotyczącym przychodów budżetu kwota 250.000 zł została powiększona o wolne środki, które zostały wprowadzone w marcu bieżącego roku. Łączna suma, jaka powinna się tutaj znaleźć to 9. 174.174 zł. Ona jest niezmienna od marca. Poprosiła o poprawienie kwoty.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/197/2012 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 – 2035. (załącznik nr 14)

 

ł)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/198/2012 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok. (załącznik nr 15)

 

 

m)

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że z tego, co burmistrz powiedział wynika, że projekt budowy skrzyżowań okrężnych będzie prowadzony ze środków Gminy. Zapytał w jaki sposób Gmina Września ma zamiar monitorować Starostwo Powiatowe? W jaki sposób zostanie wybrany oferent?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że kwota, która zostanie

w przetargu ustalona między startującym w przetargu a Starostwem Powiatowym będzie zawarta w umowie dotyczącej wykonawstwa. Gmina będzie miała dostęp do wszelkiej dokumentacji, szczególnie w postaci rozliczenia dotacji. Według obowiązujących zasad Państwo do inwestycji dopłaca 30%. W przyszłym roku ma to być 40%, co oczywiście nie jest pewne, dlatego często podawane są dwie sprzeczne informacje. Środki zostaną przelane z Wojewódzkiego Urzędu Wielkopolskiego, a Gmina dołoży resztę tych środków.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bronisław Dankowski zapytał, czy środki na wykonanie tego zadania, czyli kwota 614.000.00 zł została zabezpieczona w budżecie?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że budżet na rok 2013 jeszcze nie został uchwalony. Jest to kwota, którą należy wpisać w projekt na 2013 rok. Powiedział, że podejrzewa, że kwota rzeczywista wykonania zadania będzie niższa ze względu na dużą konkurencję firm.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Marek Kołodziejczyk zapytał, na czym będzie polegała przebudowa skrzyżowania? Czy powstanie kolejne rondo?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że całościowo projekt przebudowy dotyczyć będzie obecnego skrzyżowania ulic Legi Wrzesińskiej, Kościuszki, Opieszyn i 3 Maja. Kolejno nastąpi połączenie na odcinku 3 Maja do Starostwa Powiatowego, w drugą stronę ulicę Opieszyn przy Biedronce do obecnego skrzyżowania ulic Harcerska Opieszyn. Na skrzyżowaniach koło kościoła św. Ducha i na końcu ulicy Harcerskiej przy Opieszynie powstaną dwa ronda. Usprawni to poruszanie na tych skrzyżowaniach.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bronisław Dankowski powiedział, że jak będzie planowana ta inwestycja należałoby pomyśleć o wjeździe i wyjeździe ze szkoły podstawowej nr 2. Szczególnie rano jest tam nagromadzenie samochodów i panują fatalne warunki na drodze. Poprosił o usprawnienie tej drogi poprzez na przykład zastosowanie prawoskrętu czy dodatkowego pasa ruchu.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że zjazd do szkoły znajduje się 150 m od skrzyżowania, a Gmina nie planuje przebudowy ulicy Kościuszki, która jest drogą powiatową, tylko samo skrzyżowanie.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/199/2012 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni”. (załącznik nr 16)

 

Pkt 5

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w I półroczu 2012 roku; (załącznik nr 17)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła skarga na uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni Nr XI/144/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej oraz odpowiedź Gminy Września ww sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego; (załącznik nr 18)

 • Do Biura Rady wpłynął odpis prawomocnego wyroku z dnia 15 grudnia 2010 r. Wraz z uzasadnieniem w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego we Wrześni dotyczącej skargi na uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 stycznia 2003 r. Nr V/44/2003 w przedmiocie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych; (załącznik nr 19)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Prywatnego Żłobka Akademia Smerfa z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania pobytu dzieci uczęszczających do żłobka. (załącznik nr 20). Przewodnicząca Rady Miejskiej, radna Bożena Nowacka powiedziała, że Gmina ma taką możliwość, oczywiście jeżeli uzna takie dofinansowanie za zasadne. Powiedziała, że burmistrz Miasta i Gminy Września w najbliższym czasie nie planuje dofinansowania żłobka. Przekazała również prośbę do ewentualnego rozpatrzenia przez Komisję Edukacji.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni z prośbą o umorzenie odroczonych rat podatku od nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 44; (załącznik nr 21)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego „Agropol” z prośbą o informacje na jakim etapie znajdują się uzgodnienia z ANR oraz przybliżony termin sfinalizowania rozmów w sprawie przejęcia sieci wodociągowej z PPH „Agropol” Sokołowo?;(załącznik nr 22) Przewodnicząca Rady Miejskiej, radna Bożena Nowacka zapytała o informację na ten temat?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że cały czas Gmina stara się o pozyskanie środków na realizację tego zadania. Z informacji, która Gmina posiada najprawdopodobniej środki te Agencja Nieruchomości Rolnej przyzna Gminie Września w roku 2013.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynął Apel Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie zmiany ustawy o podatku rolnym. Przewodniczą Rady Miejskiej we Wrześni , radna Bożena Nowacka powiedziała, że sprawa zostanie przekazana do Komisji Rozwoju Wsi, która merytorycznie zbada sprawę, czy apel jest zasadny,oraz czy Gmina Września również powinna taki apel podjąć.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Pana Pawła Siemiątkowskiego w sprawie zamknięcia przejścia dla pieszych do budynku położonego przy ul. Wiśniowej a także odpowiedź Pana burmistrza w tej sprawie,

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Parafii Rzymsko-Katolickiej w Nowej Wsi Królewskiej z prośbą o wydanie dokumentów w związku z ubieganiem się Parafii o dofinansowanie na realizację inwestycji Remontu wieży i ścian kościoła; (załącznik nr 23)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło dla wszystkich Państwa Radnych zaproszenie na Rodzinny Konkurs Historyczny „Historia Polski w Pigułce” 21 września 2012r. O godz. 17.30 w Gimnazjum nr 1; (załącznik nr 24)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynął Program Funkcjonalno-Użytkowy dotyczący projektu uchwały w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Września w latach 2013-2015 jako wkładu własnego na realizację projektu pn. „Interaktywna Września- cyfrowy świat w każdym domu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Priorytet 8-Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3.-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion;

 • Do Biura Rady wpłynęła skarga pana Stefana Płociniczaka z Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego; (załącznik nr 25)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze;

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa. (załącznik nr 26)

 

Pkt 6

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

 • Informacje o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej; (załącznik nr 27)

 

Pkt 7

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Jana Drewniaka powiedział, że jeżeli chodzi o niedziałające parkometry na ulicy Moniuszki, to zostały one w nocy zalane farbą, a zgodnie z umową, jaką ma Gmina z serwisem, który obsługuje te urządzenia, serwisant ma 24 godziny na naprawę usterki. Natomiast w drugim parkometrze skończył się papier. Zostało to zgłoszone do Straży Miejskiej przez policjanta, który tam dyżurował. Papier został wymieniony w przeciągu 10 minut od zgłoszenia. Jeżeli chodzi o blokowanie przez tiry pieszo – jezdni należy zgłaszać takie zajścia do Straży Miejskiej.

 

Odpowiadając na pytania zadane przez radnego Mirosława Chudego powiedział, że ulica Kościuszki jest drogą powiatową. Powiedział, że przejścia podświetlane z pewnością powstaną, ale sukcesywnie. Przedłużenie ścieżki na ulicy Paderewskiego i na ulicy Słowackiego potraktowane zostaną jako zgłoszenie do nowego budżetu na 2013 rok. Jeżeli chodzi o brak sygnału dźwiękowego przy przejściach dla pieszych zostaną one sprawdzone. Przejścia z sygnalizacją znacznie różnią się od siebie ze względu na fakt, że powstawały w innych latach i tworzone były przez różnych wykonawców. Nie jest pewne, że takie urządzenie można zastosować wszędzie. Jeżeli chodzi o Pana Wisłę, to w tej chwili zamieszkuje on w mieszkaniu prywatnym, nienależącym do Gminy. Został on niedawno przyjęty do rejestru potrzeb mieszkaniowych, mimo, że przekracza nieco dochód i ilość m2, których parametry wynikają z uchwały Rady Miejskiej. Istnieje możliwość odstępstwa od tych parametrów w wypadkach szczególnych określanych w innej uchwale Rady Miejskiej. Jednak, aby zrealizować prośbę mieszkańca należy znaleźć odpowiednie mieszkanie. Oczywiście Gmina traktuje jednakowo wszystkich mieszkańców, dlatego rozwiązanie musi być przeprowadzone w sposób sprawiedliwy, gdyż jest wiele rodzin, które na przydział mieszkania czekają już bardzo długo. Pan Wizła został również poinformowany, że może skorzystać z dopłat mieszkaniowych, które mogą ułatwić opłaty związane z utrzymaniem mieszkania.

 

Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Sylwestra Jałoszyńskiego powiedział, że prośba radnego zostanie potraktowania jako zgłoszenie do planowanego nowego nowego budżetu na rok 2013. Jest to droga powiatowa, więc pozostaje również rozwiązanie kwestii prawnych, odnoszących się do wykonywania pracy przy drogach nienależących do Gminy Września.

 

Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Marka Kołodziejczyka dotyczącego umieszczenia znaków poziomych na ulicy Ratuszowej od jednego ronda do drugiego powiedział, że nie umieszcza się strzałek na drogach, gdzie jest tylko jeden pas, takie znaki umieszczane są na drogach wielopasmowych. Umieszczony został znak zakaz skrętu w lewo i nakaz jazdy w prawo.

 

Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Macieja Baranowskiego dotyczącego umieszczenia znaku ograniczenia prędkości do 50km/h, powiedział, że jest to droga powiatowa.

 

Odpowiadając na pytania zadane przez radną Mariolę Kasierską dotyczącą napraw w zaadaptowanym budynku w Chociczy Wielkiej powiedział, że dotychczasowy wykonawca unika naprawy. W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca zastępczy, który zgodnie z umową do końca września 2012 roku ma dokonać wszystkich napraw i przeróbek. Rozpoczynają się również prace związane z renowacją pieców kaflowych. Natomiast jeśli chodzi o oświetlenie ulicy Armii Poznań został przeprowadzony przetarg i zgodnie z umową zawartą z wykonawcą do 15 listopada 2012 zakończy się inwestycja związana z oświetleniem ulicznym. Ulica Monte Casino w chwili obecnej nie może zostać utwardzona, gdyż dla tej ulicy i ulic powstałych w jej obrębie musi być wykonana kanalizacja deszczowa, która odprowadzać będzie wody opadowe z ulicy Monte Casino oraz wszystkich prostopadłych do niej ulic. Koszt takiej kanalizacji t około 5.500.00 zł.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczaka powiedział, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie, zgodnie z prośbą radnego.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski poprosił o poinformowanie odpowiednich służb, ale także Starostwa Powiatowego o znakach znajdujących się przy drodze powiatowej w Gutowie Małym. Powiedział, że mieszkańcy skarżą się na fakt utrudnionego przejścia od ratusza w kierunku Cukierni Szwarc. Nastąpił spadek zysków sklepów, które tam są. Poprosił o postawienie płotku na parkingu, aby nie doszło do wypadku.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że jak samochód jadący ulicy Ratuszową od ulicy Jana Pawła II dojeżdża do skrzyżowania z ulicą Fabryczną łamie przepisy jadąc w lewą stronę, pomimo nakazu jazdy w prawo.

 

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że po zmianie organizacji ruchu przy Ratuszu, o 30% zmniejszyły się dochody sklepikarzy na ulicy Jana Pawła II.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że z rozwiązaniem ostatecznym Gmina czekała do momentu kiedy ulica Staszica stanie się ulica dwukierunkową.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała w odniesieniu do napraw w Chociczy Wielkiej, jaki jest łączny koszt napraw? Powiedziała, że mieszkańcy proszą o przywrócenie tradycyjnego ogrzewania, wstawienia pieca węglowego, który pozwoli w znacznym stopniu na ogrzanie kuchni i pozostałych pomieszczeń. Zapytała czy zalecenia inspektora budowlanego odnośnie sposobu wykonania i naprawienia tych usterek są określone jednoznacznie?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że odpowiedź zostanie przygotowana na piśmie. Przywrócenie pieców węglowych jest raczej niemożliwe.

 

Pkt 8

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.15 zamknęła posiedzenie Rady.

Protokół zawiera ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena Nowacka

 

 

Sporządziła

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.