BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291695
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XIV/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

Protokół

nr XIV/2012

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 25 czerwca 2012 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

XIV sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

 

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum.

Protokół z sesji nr XIII został przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

 

Pkt 2 i 3

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

 

Na salę obrad weszła radna Mariola Kasierska. Od tego momentu w obradach brało udział 21 radnych.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poprosił o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: przejęcia przez Gminę Września od Powiatu Wrzesińskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

 

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy mimo, że burmistrz chce wycofać z porządku obrad projekt uchwały w sprawie: przejęcia przez Gminę Września od Powiatu Wrzesińskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, współpraca pomiędzy Gminą a Powiatem będzie w tej kwestii kontynuowana?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że współpraca będzie kontynuowana na zasadzie porozumienia, które zostało wcześniej zawarte.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały z pkt 6e w sprawie: przejęcia przez Gminę Września od Powiatu Wrzesińskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

  a) przedstawienie sprawozdania finansowego.

   

  Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że Jednostka Samorządu Terytorialnego sporządza na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, czyli na 31 grudnia, sprawozdanie finansowe. Jest to efekt finalny zamknięcia roku obrotowego. Sprawozdanie to składa się z 3 elementów i są to:

 • bilans,

 • rachunek zysków i strat jednostki;

 • zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Sprawozdania finansowe za 2011 r. zostały zgodnie z ustawą o finansach publicznych przekazane w dniu 21 maja 2011 roku Radzie Miejskiej. Ustawowy termin przekazania tego sprawozdania mija 31 maja roku następnego po roku budżetowym. Zatem terminy zostały zachowane. Obowiązek przekazywania tego dokumentu Radzie Miejskiej został wprowadzony ustawą o finansach publicznych z 2009 roku i po raz pierwszy miał zastosowanie do roku budżetowego 2010. Sprawozdanie było również rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną.

Celem tych sprawozdań jest dostarczenie informacji o kondycji danej jednostki. Można powiedzieć, że z jednej strony obrazują ogół posiadanych składników majątku takich jak: grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, maszyny i wyposażenie, środki transportu, rozpoczęte inwestycje, licencje, patenty, znaki towarowe, inwestycje długoterminowe – np. udziały w innych podmiotach, a z drugiej strony pokazują źródła finansowania tego majątku.

Wiarygodność tych sprawozdań w jednostkach powyżej 150 tysięcy mieszkańców jest badana przez biegłego rewidenta. Ze względu na liczbę mieszkańców Gmina Września podlega zwolnieniu z obowiązku badania i ogłaszania tych sprawozdań.

 

  b) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że wszyscy Państwo radni otrzymali sprawozdanie w ustawowym terminie, to jest 31 marca 2012, w związku z czym mieli Państwo możliwość szczegółowego zapoznania się z nim. Podlegało ono szczególnej analizie Komisji Rewizyjnej, która otrzymała wszelkie odpowiedzi i wyjaśnienia na zapytania i wątpliwości jakie powstały w czasie prac nad jego rozpatrywaniem.

Sprawozdanie spełnia wszystkie wymogi ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie to podlegało również przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej, do której złożone zostało w dniu 30 marca 2012 roku z zachowaniem ustawowego terminu. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała stosowną opinię o przedłożonym dokumencie.

Budżet Gminy Września został wykonany w następujących wielkościach:

- dochody – 109.153.855,44 zł czyli 99,12 % założonego planu;

- wydatki - 111.297.765,35 zł czyli 92,01 % założonego planu.

Na wydatki majątkowo – inwestycyjne wydatkowano kwotę 21.039.735,90 zł, czyli około 19 % wszystkich poniesionych wydatków w roku 2011.

Na koniec roku budżetowego Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 24.604.181,40 zł w tym:

 • obligacje 19.000.000 zł;

 • pożyczki z WFOŚiGW 5.604.181,40 zł.

Na koniec roku budżetowego nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne.

Rok budżetowy 2011 zamknął się deficytem w kwocie 2.143.900,91 zł i był on zdecydowanie niższy niż planowano. (plan(-) 10.838.928zł).

W zakresie części bieżącej budżetu osiągnięta została nadwyżka operacyjna, bowiem dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o kwotę 9.016.028,64 zł.

Po szczegółowym rozliczeniu dochodów i wydatków „wolne środki” roku 2011 to kwota 8.924.174,72 zł.

Burmistrz dodał, że szczegółowe dane zostały zawarte w sprawozdaniu w części opisowej i tabelarycznej z którymi mieli Państwo radni możliwość zapoznania się.

 

  c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2010 rok.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy we Wrześni przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2011 rok (załącznik nr 3).

 

  d) przedstawienie stanowiska w sprawie zastrzeżeń zawartych w opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w wyniku analizy wskazała następujące zastrzeżenia:

 • w sprawozdaniu ( str. 26) wskazano, iż w roku 2011 w budżecie dotacje udzielone w ramach otwartych konkursów na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie klasyfikowane były w § 2820 – jako dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, a winny być sklasyfikowane w § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Nieprawidłowa klasyfikacja nie stanowi czynu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Uchybienie to zostało sprostowane w roku 2012.

 • w sprawozdaniu (str. 44) wskazano, iż w 2011 roku OPS realizował program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wartość 650.191 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 380.191 zł, a z budżetu gminy 270.000 zł. Intencją tego zapisu w sprawozdaniu było przestawienie kwotowego udziału dysponentów w realizacji zadania. Jednak organ nadzoru uznał, iż kwota w sprawozdaniu winna stanowić faktycznie wydatkowaną tzn. pomniejszoną o zwrot dotacji niewykorzystanej czyli kwotę 379.923,66 zł, zatem: kwota dotacji otrzymania to 380.191,00 zł, kwota wydatkowana to 379.923,66 zł, a zwrot dotacji do dysponenta to 267,34 zł.

 • W tabeli nr 4 sprawozdania wykazano, iż Gmina uzyskała pomoc finansową z powiatu wrzesińskiego w kwocie 20.000 zł przeznaczoną na pomoc dla pogorzelców. Powiat przekazał te środki w podziałce klasyfikacyjnej 700/70005 § 2710 – gospodarka mieszkaniowa/ pozostała działalność, natomiast Gmina wydatkowała te środki przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni (wypłata zasiłków celowych) i sklasyfikowała te wydatki w rozdziale 852/85214 – pomoc społeczna/zasiłki i pomoc w naturze. Ten zapis po jego umieszczeniu w budżecie nie budził żadnych wątpliwości kolegium RIO. Nie stanowi to również naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 • w odniesieniu do pkt II mówiącego o informacji o stanie mienia komunalnego załączonego do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 pani skarbnik powiedziała, że nie ma określonego wzoru wg którego taką informację należy sporządzić. Nie ma też żadnych wytycznych wskazujących, iż wartość aktywów trwałych dotyczących inwestycji rozpoczętych należy wykazywać w rozbiciu na poszczególne zadania – co nie zostało uczynione.

   

  e) dyskusja i głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka otworzyła dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji, przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/178/12 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok (załącznik nr 4).

Pkt 5

  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

   

a) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2011 rok.

 

Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o przedstawienie opinii z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2011 rok radnego Szymona Paciorkowskiego(załącznik nr 5).

 

b) wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu za rok 2011.

 

Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu za rok 2011 (załącznik nr 6).

 

 1. opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

   

  Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Radnego Szymona Paciorkowskiego (załącznik nr 7).

 

 1.  
  1.  
   1.  
    1.  
     1.  

       Dodał, że Komisja Rewizyjna podczas swoich prac zapoznała się z dokumentem i po dokonaniu jego analizy nie wniosła uwag.

 2. d) informacja o stanie mienia jst.

   

  Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że informacja dotycząca mienia komunalnego została przedstawiona radnym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. Informacja ta zawiera dane dotyczące zmian jakie zaszły w stanie mienia w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. Materiał ten pozwolił na szczegółowe zapoznanie się ze stanem mienia komunalnego Miasta i Gminy Września.

  e) dyskusja i głosowanie.

   

Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że na temat realizacji budżetu debatowano już wielokrotnie, szczególnie na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. Zwrócił uwagę, że sprawozdanie z wykonania budżetu, a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z tego budżetu otrzymały pozytywną opinię wydaną przez RIO. Jest to dla Rady Miejskiej z pewnością powodem do zadowolenia.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/179/12 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok (załącznik nr 8).

 

Pkt 6

a)

Radny Stanisław Dominczak powiedział, że ta skarga nie powinna być rozpatrywana przez Radę Miejską, dlatego, że skarga dotyczy kwestii spornej zapłaty za działki. Sprawa jest rozpatrywana przez Sąd Administracyjny i nie ma jeszcze żadnego wyroku. Poprosił radcę prawnego pana Huberta Świątkowskiego o opinię w tej kwestii.

 

Hubert Świątkowski, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że kompetencje Rady zostały rozszerzone. Można było skorzystać z przepisów zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, można by na tej podstawie uznać, że nie należy do kompetencji Rady rozstrzygać takich kwestii w momencie kiedy w Sądzie Administracyjnym toczy się postępowanie w tej sprawie. Uznano inaczej, jest to kwestia interpretacyjna. W tym momencie Rada Miejska może uznać zasadność lub bezzasadność tej skargi.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że istotą skargi jest skarga na bezczynność urzędu w sprawie mieszkańca Gminy Września. Rada Miejska nie będzie podejmowała uchwały dotyczącej wysokości wypłaty środków dla tego mieszkańca. Tutaj zarzutem jest bezczynność.

 

Hubert Świątkowski, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że tym bardziej Rada w kwestii bezczynności urzędu powinna się wypowiedzieć, sprawa nie dotyczy meritum, czyli wypłaty środków dla tego mieszkańca, tę sprawę rozstrzygnie sąd.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 18 głosami za, 0 przeciw, 3 wstrzymującymi się podjęła uchwałę nr XIV/180/12 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją jako bezzasadną (załącznik nr 9).

 

b)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/181/12 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno - usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego (załącznik nr 10).

 

c)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/182/12 w sprawie: wysokości i warunków udzielanej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w wyniku uwzględnienia roszczeń właścicieli lokali mieszkalnych z zapisem, że w § 1 pkt 1. Określa się bonifikatę w wysokości 95% od ceny równej wartości działki gruntu sprzedawanej właścicielom lokali w związku z roszczeniami wynikającymi z art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(tekst jednolity Dz. U. nr 102 z 2010 r., poz. 651 ze zm.) (załącznik nr 11).

 

d)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/183/12 w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Opieszyn (załącznik nr 12).

 

e)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/184/12 w sprawie: zatwierdzenia aneksów do Planów Odnowy Miejscowości: Kaczanowo-Neryngowo na lata 2007-2013, Chwalibogowo na lata 2008-2013, Osowo na lata 2008-2013, Otoczna - Broniszewo na lata 2009-2016 (załącznik nr 13).

 

f)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że po komisjach odbywających się przed sesją Rady Miejskiej pojawił się dokument w sprawie programu PROF i gmina chciałaby środki z tego programu wprowadzić do budżetu.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że została podpisana umowa na zakup niezbędnego wyposażenia wiejskich świetlic, aby można było zacząć realizować zadania ta kwota uzyskana na świetlice musi zostać wprowadzona do budżetu.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w autopoprawce znajdują się błędy w kwotach. Powiedział, że zarówno w projekcie, jak i w autopoprawce jest błąd w §1 w pkt 2 zamiast 12.3499.952 zł powinna znajdować się kwota 12.349.952 zł. Zwrócił również uwagę, że w projekcie uchwały zmieniającej budżet jest zastosowana zła numeracja. Ta błędna kwota jest w projekcie zapisana jako §2 pkt 2, natomiast w autopoprawce jest to zapisane w §1 pkt 2, w związku z czym należałoby to ujednolicić.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że obowiązuje treść projektu uchwały, który był przekazany przed posiedzeniami komisji, natomiast w autopoprawce zmieniają się tylko kwoty, które dotyczą dochodów, podziału dochodów na bieżące i majątkowe, a także ppkt 4, czyli środków na finansowanie wydatków i realizację z udziałem środków unijnych, a także w §1 ust. 2, czyli wydatki, wydatki bieżące i majątkowe oraz ppkt 4 czyli wydatki na zadania finansowane z udziałem środków unijnych. Obowiązuje numeracja, która jest w projekcie uchwały.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/185/12 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok wraz z autopoprawką (załącznik nr 14).

 

Pkt 7

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

- Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo prokuratora we Wrześni z prośbą o podanie czy zostały zmienione zapisy zakwestionowane przez Prokuratora Rejonowego we Wrześni uchwały RM we Wrześni Nr V/44/2003 z dnia 20.01.2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września, a jeśli tak to o nadesłanie odpisu stosownej uchwały (załącznik nr 15);

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Sołectwa Gonice z prośbą o objęcie patronatem przez Przewodniczącą Rady Miejskiej we Wrześni festynu rodzinnego na powitanie lata oraz ufundowanie pucharu dla zwycięskiej drużyny meczu piłki siatkowej (załącznik nr 16);

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane Parafii Rzymskokatolickiej w Nowej Wsi Królewskiej (załącznik nr 17);

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła odpowiedź na interpelację złożoną przez radną Mariolę Kasierską (załącznik nr 18);

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze;

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa.

Pkt 8

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 • Burmistrz przekazał informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 19).

Burmistrz dodał, że dobiega końca kontrola przeprowadzana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Pkt 9 i 10

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 16.40 zamknęła posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena Nowacka

 

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.