BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460452
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół 16

Protokół

  Komisji Rewizyjnej

z posiedzenia

w dniu 16 kwietnia 2002 roku

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Karol Wójcik o godz. 12.00 otworzył posiedzenie Komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Goście:

n    Ryszard Szwajca - wiceburmistrz;

n    Alfred Bogucki - skarbnik;

n    Grażyna Filipiak - naczelnik wydziału inwestycyjnego;

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2001 r.

3.    Wolne głosy i wnioski.

4.    Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 2

Radny Arkadiusz Czajkowski wyjaśnił członkom komisji, że nie może brać udziału w posiedzeniu z uwagi na obowiązki służbowe; jednocześnie zaproponował by komisja spotkała się jeszcze raz tego samego dnia o godz. 15.00. w celu zapoznania się z opinia z kontroli.

Oświadczenie w sprawie powodów nie złożenia podpisu przez radnego pod protokołem z kontroli (załącznik nr 3).

Przewodniczący komisji nie wyraził zgody, by kolejne posiedzenie komisji odbyło się o godz. 15.00.

Skarbnik omówił zestawienie kosztów modernizacji ulicy Słowackiego (załącznik nr 4).

Ponadto Skarbnik wyraził uwagę ogólną, że prawdą jest, iż w sprawozdaniu wystąpiły nieścisłości i często nawet RIO wykazuje błędy, które są korygowane. Skarbnik podkreślił, żę nieścisłości nie są celowym wprowadzaniem w błąd.

Radny Jerzy Sadowski wyraził opinię, że prace komisji powinny być tak prowadzone, by termin posiedzeń pasował wszystkim jej członkom i należało się dostosować do wniosku radnego Arkadiusza Czajkowskiego.

Przewodniczący komisji wyjaśnił, że radny Arkadiusz Czajkowski niezależnie od terminów posiedzeń komisji notorycznie nie uczestniczy w jej pracach, w związku z czym nie było przesłanek, by tym razem przesunąć termin komisji.

Uwagi radnych do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2001.

Przewodniczący komisji wyraził opinię, że w stosunku do badanych materiałów nie wnosi zastrzeżeń.

Radny Czesław Thamm wyraził opinię, że dokumenty były przedstawione rzetelnie, a zauważone błędy zostały wyjaśnione i nie wnosi uwag do sprawozdania.

Radny Jerzy Sadowski w imieniu własnym oraz radnego Piotra Matuszewskiego przedstawił opinię na temat sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2001 r. następującej treści:

1.   Sprawozdanie zawiera błędy.

Dział 600

Rozdział 60016 - widnieje kwota wykonania 1.120.306 zł, natomiast w załączniku str. 12 poz. 1, 10 oraz 11 daje łącznie kwotę 977.561 zł.

Dział 851

Rozdział 85154 - wykonanie 433.348 zł.

Wg wykazu zobowiązań dotyczących roku 2001 na str. 3

GPPiRPA - wyliczenie środków przechodzących z roku 2001 - 92.925 zł

1.   Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 421.084 zł,

2.   Wydatki GPPiRPA 433.348 zł,

w tym: w ramach środków z roku 2000 105.189 zł.

Z tego wynika, iż GPPiRPA miał do dyspozycji 526.273 zł i w roku 2001 wydano  421.084 zł, co daje różnicę 92.925 zł. Wg wykazu jak wyżej str. 2 dział 851 rozdział 85154 zobowiązania wg faktur za 2001 r. wynoszą 92.925 zł, a  wg sprawozdania finansowego z realizacji GPPiRPA (załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu) na str. 3 z objaśnień wynika, iż jest to kwota 35.310,67 zł.

Z powyższego wynika, iż nastąpiło w myśl art. 138 p. 14 ustawy o finansach publicznych naruszenie dyscypliny budżetowej polegającej na „wykazaniu w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej”.

Materiały dotyczące wykonania budżetu otrzymane przez komisję rewizyjną różniły się od danych zawartych w sprawozdaniu.

2.   Podatki i opłaty lokalne.

W dalszym ciągu Zarząd podchodzi do ściągania należności podatkowych w sposób niefrasobliwy, co doprowadziło już do utraty dochodów budżetowych w kwocie min. 1.400.000 zł (upadłość Biegrolu).

Na ten fakt zwracaliśmy uwagę rok temu w zdaniu odrębnym do opinii komisji rewizyjnej. Mimo dużych zaległości podatkowych Zarząd dalej nie zabezpiecza interesów Gminy choćby poprzez  ustanawianie przymusowej hipoteki, co może doprowadzić do dalszych strat w budżecie.

3.   Inwestycje.

Nie wykonano inwestycji „Budowa sali gimnastycznej SSP nr 1”.

Mimo zauważalnego już w sierpniu kryzysu finansowego (czego dowodem są odsetki od nieterminowych zapłat należności)  Zarząd podpisywał umowy na wykonanie inwestycji np.: budowa szkoły w Kaczanowie 26 października 2001 r.; budowa kanalizacji na Os. Sokołowskim etap VIII 20 września 2001 r.; modernizacja ul. Słowackiego 19 września 2001 r.; modernizacja basenu 6 października 2001 r.; remont kotłowni w Muzeum 24 października 2001 r.; remont ratusza 15 października 2001 r.

Taka polityka doprowadziła do powstania deficytu budżetowego (nazwanego przez Zarząd „Wykazem zobowiązań dotyczących roku 2001”) w kwocie  4.207.162 zł, który to deficyt musi być pokryty ze środków budżetu 2002.

4.   Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Z tytułu nieterminowej zapłaty należności w roku 2001 Gmina Września zapłaciła karne odsetki w kwocie 2.238,90 zł.

Z wykazu zapłaconych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności wynika, że nastąpiły opóźnienia w odprowadzaniu składek na ZUS”.

Radny Sylwester Jałoszyński wyraził zapytanie kto nadzoruje wydatkowanie środków do dyspozycji sołectw i czy istnieją kryteria ich wydawania? Czy można tymi środkami dysponować dowolnie?

Przewodniczący komisji wyraził opinię, że nie ma wątpliwości, że w sprawozdaniu wystąpiły błędy, ale podczas pracy komisji zostały skorygowane. Ponadto ilość tytułów wykonawczych (2000) wskazuje, że nie ma niefrasobliwości w ściągalności podatków.

Uwagi pokontrolne

1. Komisja rewizyjna 3 głosami „za” (w tym głos Przewodniczącego komisji), 3 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”  sformułowała następującą uwagę:

Sprawozdanie zawiera błędy.

Dział 600

Rozdział 60016 - widnieje kwota wykonania 1.120.306 zł, natomiast w załączniku str. 12 poz. 1, 10 oraz 11 daje łącznie kwotę 977.561 zł.

Dział 851

Rozdział 85154 - wykonanie 433.348 zł.

Wg wykazu zobowiązań dotyczących roku 2001 na str. 3

GPPiRPA - wyliczenie środków przechodzących z roku 2001 - 92.925 zł

1.   Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 421.084 zł,

2.   Wydatki GPPiRPA 433.348 zł,

w tym: w ramach środków z roku 2000 105.189 zł.

Z tego wynika, iż GPPiRPA miał do dyspozycji 526.273 zł i w roku 2001 wydano  421.084 zł, co daje różnicę 92.925 zł. Wg wykazu jak wyżej str. 2 dział 851 rozdział 85154 zobowiązania wg faktur za 2001 r. wynoszą 92.925 zł, a  wg sprawozdania finansowego z realizacji GPPiRPA (załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu) na str. 3 z objaśnień wynika, iż jest to kwota 35.310,67 zł.

2.   Komisja rewizyjna 3 głosami „za”, przy 3 „przeciw” (w tym głos Przewodniczącego komisji) oddaliła uwagę, że sprawozdanie nie zawiera załączników, które zawiera budżet.

3.Komisja rewizyjna 3 głosami „za”, przy 3 „przeciw” (w tym głos Przewodniczącego komisji) oddaliła uwagę, że nastąpiło złamanie dyscypliny budżetowej.

4.   Komisja rewizyjna 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” sformułowała następującą uwagę: Mimo podjęcia energicznych działań ze strony Zarządu na rzecz ściągalności podatków (patrz około 2000 nakazów płatniczych w 2001 r.) nie uzyskano znaczącej poprawy wpływu w tym dziale budżetu. 

5. Komisja rewizyjna jednogłośnie sformułowała następującą uwagę: Nie wykonano inwestycji „Budowa sali gimnastycznej SSP nr 1”, ponieważ nie uzyskano prawa własności do terenów.

6. Komisja rewizyjna jednogłośnie sformułowała następującą uwagę: Mimo zauważalnego już w sierpniu kryzysu finansowego (czego dowodem są odsetki od nieterminowych zapłat należności)  Zarząd podpisywał umowy na wykonanie inwestycji np.: budowa szkoły w Kaczanowie 26 października 2001 r.; budowa kanalizacji na Os. Sokołowskim etap VIII 20 września 2001 r.; modernizacja ul. Słowackiego 19 września 2001 r.; modernizacja basenu 6 października 2001 r.; remont kotłowni w Muzeum 24 października 2001 r.; remont ratusza 15 października 2001 r.

Polityka ta doprowadziła do powstania deficytu budżetowego (nazwanego przez Zarząd „Wykazem zobowiązań dotyczących roku 2001”) w kwocie  4.207.162 zł, który to deficyt musi być pokryty ze środków budżetu 2002 r. Deficyt ten powstał z uwagi na opóźnienia sfinalizowania sprzedaży udziałów spółki PEC.

7. Komisja rewizyjna jednogłośnie sformułowała następującą uwagę: Z tytułu nieterminowej zapłaty należności w roku 2001 Gmina Września zapłaciła karne odsetki w kwocie 2.238,90 zł (art. 138 p. 11? ustawy o finansach publicznych).

8. Komisja rewizyjna 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” sformułowała następującą uwagę: Z wykazu zapłaconych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności wynika, że nastąpiły opóźnienia w odprowadzaniu składek na ZUS” (art. 138 p. 11? ustawy o finansach publicznych).

9. Komisja rewizyjna jednogłośnie sformułowała następującą uwagę: W stosunku do pozostałych badanych materiałów komisja nie wniosła zastrzeżeń.

Wnioski

Komisja rewizyjna 5 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” przyjęła sprawozdanie  z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w roku 2001.

Komisja rewizyjna wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy Września z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w roku 2001 przegłosowała następującym stosunkiem głosów:

3 „za” (w tym głos Przewodniczącego komisji);

3 „przeciw”;

0 „wstrzymujących się”.

Komisja rewizyjna wniosek o nie udzielenie absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy Września z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w roku 2001 przegłosowała następującym stosunkiem głosów:

3 „za”;

3 „przeciw” (w tym głos Przewodniczącego komisji);

0 „wstrzymujących się”.

Pkt. 3

Członkowie komisji ustalili, że spotkają się 17 kwietnia br. o godz. 10.00 w celu podpisania opinii z kontroli.

Pkt.  4

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godz. 14.00 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Protokolant:                                                                                     Przewodniczący

Robert Klimczak

/-/                                                                                                       Komisji Rewizyjnej

radny Karol Wójcik

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.