BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280237
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 18 października 2012 roku.

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Edukacji

z 18 października 2012 r.

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 15.30 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1).

 

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że jest jeszcze możliwość składania wniosków do budżetu na rok 2013.

 

Pkt 3

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu przedstawił zestawienia tabelaryczne (załącznik nr 3) dotyczące:

  • liczby dzieci i oddziałów w szkołach w roku szkolnym 2012/2013;

  • liczbę dzieci w oddziałach przedszkolnych 2012/2013;

  • liczbę nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przedszkolnych gminy;

  • sprawozdanie półroczne z działalności oświaty.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że na dzień 30 września 2012 roku we wszystkich szkołach podstawowych liczba uczniów w klasach I – VI wynosiła 2672 uczniów, natomiast liczba oddziałów to 126.W gimnazjum na chwilę obecną uczy się 1401 uczniów w 58 oddziałach. Do zerówek znajdujących się przy szkołach podstawowych uczęszcza 521 uczniów w 23 oddziałach. Liczba dzieci chodzących do klas 0 to zarówno pięciolatki, jak i sześciolatki. Wśród sześciolatków są również dzieci spoza Gminy Września, a także takie, które nie są nigdzie nie zameldowane. Pięciolatków w oddziałach 0 jest 221, natomiast w przedszkolach 335 dzieci. Dzieci czteroletnie, których jest 418, daje to 75% dzieci w Gminie Września i dzieci trzyletnich, których jest 390, z których 69% obejmuje dzieci zamieszkujące w Gminie Września. Powiedział, że od ostatniego roku szkolnego przybyło jedno przedszkole Bajka, które działa przy ulicy Daszyńskiego. Dotacja na to przedszkole zostanie przyznana w styczniu 2013 roku. Powstał również punkt przedszkolny Smerfy, który także otrzyma dotację w styczniu 2013 roku.

 

Na posiedzenie Komisji Edukacji przybył radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu brało udział 8 członków Komisji Edukacji.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, jak spadnie dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkoli?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że dotacja jest na dzień dzisiejszy liczona od jednego przedszkola i wynosi na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym 403 zł. Ze wstępnych symulacji, które Gmina wykonała do budżetu dojdzie na jedno dziecko 1 zł więcej. Oczywiście są to wstępne uwarunkowania, które mogą tę kwotę zmienić.

 

Z posiedzenia Komisji Edukacji wyszedł radny Waldemar Przysiuda. Od tego momentu w posiedzeniu brało udział 7 członków Komisji Edukacji.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jak wygląda sytuacja w gimnazjach?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że wielu rodziców spoza obwodu obejmującego Gimnazjum nr 1 w ubiegłym roku chciało, aby ich dzieci uczęszczały do tej placówki. W tej sprawie prowadzone były rozmowy z rodzicami. W tym roku nie było z takiego problemu.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy jeżeli od stycznia 2013 powstanie nowe przedszkole, to czy ono może działać na tych samych zasadach jak inne, które już istnieją?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że dekretację na dofinansowanie trzeba zgłosić na dane przedszkole niepubliczne, które jest wpisane do gminnego rejestru do końca września roku poprzedzającego rok dotacji.

 

Radny Mirosław Chudy powiedział, że głównie interesuje go sytuacja powstającego przedszkola w Sokołowie.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że nie wie na jakiej podstawie to przedszkole zacznie działać. Najprawdopodobniej odbywać się to będzie na zasadzie nowego oddziału należącego do przedszkola w Kleparzu i do szkoły w Grzybowie przy stowarzyszeniu Szansa. Gmina dostała statystyczną ilość dzieci, które mogą tam uczęszczać, jest to robione głównie po to, aby zabezpieczyć środki w budżecie gminy. Powiedział również, że według nowych przepisów od września 2013 roku za szóstą i siódmą godzinę rodzice za pobyt dziecka w przedszkolu będą musieli uiścić opłatę w kwocie 1 zł za każdą godzinę.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że będzie możliwość wybudowania żłobków z dopłatą państwową w postaci 80%. Powiedział, że w Gminie Września są dwa prywatne żłobki. Zapytał, czy jest możliwość, aby Gmina Września dofinansowała żłobki początkowo na poziomie 5 – 7%, aby zobaczyć czy dzięki tejże dotacji powstanie większa liczba żłobków? Czy byłaby możliwość obniżenia kosztów wynajmowania budynku dla osób prowadzących żłobki? Powiedział, że rozumie, że dla gminy będzie to sporym wydatkiem, ale należy wziąć pod uwagę również sytuację kobiet, które chcą wrócić do pracy, a takiej szansy nie mają, bo wielu rodzin nie stać na prywatne żłobki czy opiekunki do dzieci.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć na te pytania, gdyż nie jest osobą decyzyjną, natomiast może przedstawić tę sprawę burmistrzowi.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że Września może być miastem zaspokajającym potrzeby nie tylko rodzin, które posiadają dzieci w wieku przedszkolnym, ale również te które mają dzieci młodsze. Powiedział, że z tego co się orientował, to opieka nad dzieckiem w żłobku wynosi teraz od 600 zł do 6 godzin do 800 zł za 10 godz. Należy się zastanowić jakie kryteria wziąć pod uwagę przy dofinansowaniu, oczywiście najlepiej byłby aby dofinansować przedsiębiorcę, tak aby ponosił niższe koszty.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że najbliższym czasie planowana jest kontrola żłobków pod względem ich funkcjonowania.

 

Radny Janusz Czyż powiedział, że jeżeli byłaby możliwość dofinansowania żłobków przez Gminę Września należałoby się poważnie zastanowić nad kryteriami tego dofinansowania. Przede wszystkim należy uwzględnić kryterium socjalne.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że dziecko oddaje się do żłobka z dwóch powodów. Pierwszy to brak zaufania do osób, które miałby się dzieckiem zająć, po drugie dziecko, które przebywa w żłobku rozwija się znacznie szybciej. Należy się zastanowić czy wziąć pod uwagę kryterium dochodowe na rodzica czy też dotować żłobek jako instytucję. Najprawdopodobniej jeżeli żłobek dostałby dofinansowanie to obniżyłby koszty, które ponoszą rodzice.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy szkoły planowały jaka będzie liczba oddziałów w poszczególnych placówkach? Czy szkoła wykonała zaplanowane czynności, czy przy tworzeniu oddziału placówki napotkały na jakieś trudności?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że nie było żadnych trudności. Powiedział, że w każdym roku organizowane są spotkania z dyrektorami, na których przedstawiane są dane z Wydziału Spraw Obywatelskich o stanie liczebnym dzieci w każdym z obwodów. Jedynie przy Gimnazjum nr 1 dane te nie są spójne, gdyż na nowym osiedlu mieszka wiele osób, które nie są zameldowane, jednak nie stanowi to większego problemu.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu przedstawił dane dotyczące nauczycieli zatrudnionych w szkołach. Powiedział, że w roku 2011/2012 zatrudnionych było 394 nauczycieli na pełen etat i 65 w niepełnym wymiarze godzin, co razem stanowiło 423,54 etatu. Natomiast w tym roku liczba nauczycieli jest niższa. Na pełen etat szkoły zatrudniają 363 nauczycieli, natomiast w niepełnym wymiarze godzin 75, co daje łącznie 399,32 etatu w pełnym wymiarze godzin.

 

Z posiedzenia Komisji Edukacji wyszedł radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu brało udział 6 członków Komisji Edukacji.

 

Pkt 4

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Włodzimierz Wawrzyniak poprosił o przedstawienie analizy z wykonania budżetu w dziale edukacja, kultura i sport.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że do materiałów na dzisiejszą komisję dołączył sprawozdanie półroczne. Sprawozdanie dotyczy roku szkolnego 2011/2012, a szczegółowiej półrocza 2012, gdzie było osiem szkół podstawowych, pięć gimnazjów, dwadzieścia cztery oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych i trzy przedszkola dla, których organem prowadzącym była Gmina Września. Średni koszt ucznia w szkole podstawowej na 30 czerwca 2012 roku wyniósł 3.783 zł. Wykonanie budżetu w rozdziale 80101, czyli szkoły podstawowe wyniosło 54,51%. Natomiast w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonanie na poziomie 54,54% planu rocznego, a koszt na jedno dziecko w oddziale przedszkolnym na 30 czerwca 2012 roku wyniósł 1605 zł. W rozdziale 80104 – Przedszkola wykonanie wyniosło 45,20% planu rocznego. Do przedszkoli łącznie uczęszczało 1172 dzieci. Na dzień 1 września było 1394 dzieci, czyli więcej w stosunku do roku ubiegłego. W dziale 80110 – Gimnazja wykonanie budżetu wyniosło 53,33% planu rocznego. Średni koszt na dziecko w gimnazjum wynosił 3976 zł. W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów, gdzie szczegółowo przedstawiono jaki był budżet, kto dowoził dzieci. Wykonanie w tym rozdziale oscyluje na poziomie 43,68%. Średni koszt jednego km brutto autobusu gminnego to 4,10 zł.

 

Z posiedzenia Komisji Edukacji wyszedł radny Janusz Czyż. Od tego momentu w posiedzeniu brało udział 5 członków Komisji Edukacji.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał czy Zespół Szkół Specjalnych podciągnięty został do Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że tak. Dzieci ze szkoły specjalnej są dowożone przez pojazd, który dowozi również dzieci do SSP nr 1. Oprócz tego dzieci te dowożone są także do placówki autobusem gminnym..

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 198 305 zł. Wykonanie jest na poziomie 50,57% planu rocznego. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne wykonanie budżetu na poziomie 59,03% założonego planu. Aktualnie są trzy stołówki szkolne i trzy stołówki przedszkolne. Rozdział 80148 – pozostała działalność obejmuje odpisy na emerytów i rencistów. Średnio odpis na jedną osobę wyniósł 1174 zł. Plan wykonano w 75%. Rozdział 854 edukacyjna opieka wychowawcza mieści wydatki na świetlice szkolne. Wykonano 57,48% planu rocznego. W rozdziale 926 - kultura fizyczna, środki przeznaczone są głównie na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej, a także na imprezy sportowe organizowane przez Gminę Września. W rozdziale 92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki przeznaczone głównie do propagowania kultury, a także na imprezy kulturalne organizowane przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni. Organizacje i stowarzyszenia kulturalne w 2012 złożyły 34 wnioski, łącznie udzielono 28 dotacji.

 

Na posiedzenie Komisji Edukacji powrócił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu brało udział 6 członków Komisji Edukacji.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że na ostatnim wyjazdowym posiedzeniu Komisja Edukacji odwiedziła WOSiR. Zapytał jak wygląda sprawa niecki w obiektach sportowych? Na jakim etapie prowadzone są działania naprawcze?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że nie orientuje się w tym temacie. Kiedyś instytucje kultury podlegały pod wydział oświaty. W tej chwili wydział nie zajmuje się sprawami jednostek kulturalnych czy WOSiR – u.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, na jakiej zasadzie przyznawane są środki na imprezę związaną ze Zjazdem Wojów? Powiedział, że impreza cieszy się z roku na rok mniejszym zainteresowaniem.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że impreza w tym roku była porównywalna do roku ubiegłego. W tym roku rzeczywiście impreza nie przyniosła zaplanowanych zysków, ze względu na małą ilość sprzedanych biletów.

 

Pkt 5 i 6

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy wszystko co Gmina Września zaplanowała odnośnie remontów placówek oświatowych zostało zrealizowane? Czy przewiduje się w szkole w Chwalibogowie termomodernizację?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że jest w trakcie przygotowania raportu o stanie oświaty, który będzie dostarczony do radnych do końca października. Powiedział, że liczba remontów była dość niska, ponieważ Gmina nie posiadała środków na większe inwestycje. Każda szkoła czy przedszkole musi zrobi przegląd placówek. Zajmuje się tym firma, albo komisja powołana przez dyrektora danej placówki. Jeżeli chodzi o termomodernizację szkoły w Chwalibogowie. Wiele jednak zależy od faktu, czy uda się pozyskać na tę inwestycję środki zewnętrzne.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że środowisko Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni, czyli nauczyciele, rodzice, samorząd uczniowski i rada pedagogiczna wystąpiła do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, jak również do Rady aby nazwać rondo znajdujące się przy ulicy Witkowskiej imieniem Henryka Sienkiewicza, podobnie jak Liceum Ogólnokształcące. Poprosił o podpisy wszystkich radnych jako projektodawców, jeżeli oczywiście radni wyrażają chęć poparcia tejże propozycji.

 

Pkt 7

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz.17.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.