BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14272883
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacy

Zespół Szkół w Marzeninie

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej

ul. Ks. Twardego 22, 62-301 Marzenin

tel. / fax. (061) 438 80 86

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro na

Dostawa sprzętu komputerowego (pomocy dydaktycznych) dla Zespołu Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła"

II PRZETARG

 

Kody CPV:

30.21.31.00-6, 30.20.00.00-1, 30.23.72.00-1, 30.23.20.00-4,

38.65.21.00-1, 39.13.40.00-0, 48.20.00.00-0, 48.81.31.00-1

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

 

Termin wykonania: do 18 grudnia 2012 roku

 

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Mariola Jędrzejewska - dyrektor szkoły, Rafał Stobiński - informatyk UMiG Września (tel. 061 640-41-20), Tomasz Koralewski - kierownik referatu zamówień publicznych UMiG Września (tel. 061 640-41-51) oraz Monika Musielak - referent ds. Zamówień publicznych UMiG Września (tel. 061 640-41-51), email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół w Marzeninie - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie w sekretariacie szkoły lub pobrać plik zawierający siwz wraz załącznikami umieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada 2012 roku

w siedzibie Zamawiającego o godz. 10.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły, do dnia 14 listopada 2012 r. do godz. 09.50. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy sprzętu komputerowego o łącznej wartości min. 100.000 złotych brutto potwierdzone referencjami od Zamawiających z podaniem zakresu, dat, wartości zamówienia;

2) dostawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 3 lata, a w przypadku tablic interaktywnych - nie krótszy niż 5 lat, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 411).

2. Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Opis sposobu dokonania oceny warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia oświadczenia w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:

434690 - 2012 z datą zamieszczenia: 06.11.2012 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - cyfrowa szkoła Marzenin - II przetarg [901 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz [56 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz (2) [53 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.