BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463415
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z 11 października 2012 roku

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej

z 11 października 2012 r.

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej radny Ryszard Szwajca o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 1). Nieobecny był radny Włodzimierz Wawrzyniak.

 

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;

Danuta Miś, naczelnik w wydziale księgowości;

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2). Poprosił, aby przesunąć punkt dotyczący funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. Komisja Komunalno – Finansowa jednogłośnie przegłosowała zmieniony porządek obrad.

 

Pkt 3

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej przekazał Komisji Komunalno – Finansowej materiały związane z prawidłowym funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania, a w tym:

  • dochody ogólne;

  • wyszczególnioną ilość miejsc parkingowych na terenie miasta Września; (załącznik nr 3).

 

Pkt 4

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej Ryszard Szwajca poprosił skarbnika Gminy Września o krótkie omówienie sprawozdania z budżetu za I półrocze 2012 roku.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że zarządzenie, które radni otrzymali składa się z trzech elementów: informacji z przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy, a także informacji o przebiegu z wykonania planu samorządowych instytucji kultury. Półroczna informacja została przedłożona Radzie Miejskiej w terminie do 30 sierpnia 2012 roku. Półrocze budżetowe charakteryzuje się tym, że te wydatki bieżące oscylują w granicach 50%, natomiast w stosunku do wydatków bieżących o wiele niższe jest wykonanie wydatków majątkowych. Wynika to z faktu, że procedury przetargowe czy dofinansowania, które wynikają z umów jak na przykład PROF, podpisywane są zazwyczaj w połowie roku, dlatego też wykonanie ich przypada na drugie półrocze. Część zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, bądź jest na etapie rozliczania. Powiedziała, że od początku roku do dnia dzisiejszego nie wzrósł procent długu Gminy Września, pożyczki są spłacane terminowo, będą również spłacane obligacje rozłożone na raty po 2.000.000.00 zł, a termin ich spłaty przypada zawsze w czwartym kwartale, wtedy też jest data emisji. W ramach środków unijnych zostały podpisane dwie umowy dotyczą wyposażenia świetlic wiejskich i budowy boiska w Kaczanowie. Powiedziała, że jest niski poziom dotowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych. Gmina z każdym rokiem ma coraz więcej zadań własnych, a jest coraz mniejszym stopniu finansowana. Zapis w ustawie o finansach publicznych z 2009 roku mówi, że zadania własne gminy są dofinansowywane w 80%, a 20 % rocznie samorząd dokłada ze swoich środków. Tym samym dokładając zadań gmina dokłada coraz więcej własnych środków, co w konsekwencji przekłada się na wydawanie wyższych kwot na wydatki bieżące, mniej zaś na majątkowe. W tym roku nie zostały przewidziane podwyżki dla nauczycieli, dlatego wydatki oświatowe zostają na stabilnym poziomie. Nie przewiduje się też dodatkowych zatrudnień, tym bardziej że plany wydatkowe szkół zostały już zatwierdzone. Wzrosną natomiast wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół na poziomie kilku procent.

 

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że wraz z Komisją Edukacji na komisjach wyjazdowych zapoznał się z sytuacją nauczycieli. Niemal każdy z dyrektorów mówił, że szykują się redukcje etatów ze względu na niż demograficzny. Powiedział, że ma jednak wrażenie, że redukcja etatów nie nastąpiła, a wręcz zatrudniono kilku nowych nauczycieli.

 

Radny Janusz Czyż powiedział, że jest to nieprawdą. W każdej szkole zwalniano nauczycieli. Tylko w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 zwolniono trzech nauczycieli w-fu.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej Ryszard Szwajca powiedział, że zwiększono subwencję oświatową o około 270.000.00 zł.

 

Radny Mirosław Chudy w nawiązaniu do prowadzenia dziennego domu zapytał, czy OPS robi to sam?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że jest to współpraca pomiędzy Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dziennie Ośrodki Wsparcia to nic innego jak Świetlice Terapeutyczne. Są to te same zadania, ten sam schemat działania. Nie powstały żadne etaty.

 

Radny Andrzej Rzeźnik zapytał, dlaczego w podatkach jest wykonanie na poziomie 61%?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że niektórzy mieszkańcy płacą podatek za cały rok w marcu, wynikać to może również z faktu wpłynięcia do budżetu gminy zaległości podatkowych.

 

Radna Mariola Kasierska nawiązując do celowych dotacji z udziałem środków zewnętrznych zapytała na co Gmina Września może wydać dotowane środki? Jak są one rozliczane?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że program dotyczący wyrównywania szans edukacyjnych. Umowa obejmuje finansowanie trzech lat budżetowych. Łączna kwota, która została przyznana Gminie to 444.000.00 zł. Pisząc wniosek o dofinansowanie należy ściśle określić na co Gmina chce wydać dotowane pieniądze. Na początku projektu zostały zakupione tablice interaktywne oraz sprzęt i oprogramowanie zaznaczone w projekcie. Kolejne zadania to przeprowadzanie dodatkowych zajęć edukacyjnych z udziałem dzieci. Wydatki zaś rozliczane są na podstawie faktur wystawianych za przeprowadzone usługi. Przeprowadzono przetarg na zakup rzeczy pomocowych, a także oferty na przeprowadzenie konkretnej ilości godzin zajęć edukacyjnych.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy dotacje przewidują również zakup sprzętu dla osób biednych?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że projekt ten dotyczy klas od I do III. Realizowany zaś je tylko w tych szkołach, które zgłosiły się do programu. Powiedziała, że jest również program Integracja zawodowa. Trwa on pięć lat. W ramach tej umowy corocznie OPS składa zapotrzebowanie na środki, w postaci konkretnych zadań, które OPS będzie wykonywać w danym roku. Sporządzany zostaje harmonogram zadań, który musi zostać zaakceptowany przez Urząd Pracy. Corocznie kwota dotacji jest różna w zależności od zadań.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy osoba prywatna może się zgłosić do Gminy z prośbą o pomoc w edukacji dziecka?

 

Danuta Miś, naczelnik w wydziale księgowości powiedziała, że w Gminie Września może zaproponować wyprawki szkolne czy stypendia dla dzieci. Osoba najpierw musi złożyć wniosek, następnie zostaje wydana decyzja. Osoba, która ubiega się o dofinansowanie musi okazać się stosownymi fakturami.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej Ryszard Szwajca powiedział, że na stronie 17 sprawozdania, dotyczącej dochodów majątkowych znajduje się zapis w pkt 5, gdzie zostało napisane, że: zaplanowano również środki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 200.000.00 zł. Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu. Zapytał kto to zaplanował?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że zostało to zaplanowane w II półroczu ze względu na to, że musi być przeprowadzony przetarg, wybrany wykonawca, ale również po to, aby otrzymać dotację z FOGR - u.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej Ryszard Szwajca powiedział, że ten punkt powinien być ze sprawozdania wyrzucony, ponieważ nijak się ma do dochodów majątkowych. Gmina ich jeszcze nie otrzymała, nie zostały zaksięgowane.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że ten zapis musi być umieszczony w sprawozdaniu.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej Ryszard Szwajca powiedział, że w pkt 4 na stronie 17 nastąpił błąd w kwocie zamiast 22.913.00 zł powinno być 22.913.10 zł. Powiedział, że w marcu zostały wprowadzone do budżetu wolne środki. Te środki poszły na pokrycie deficytu. Zostały wolne środki w wysokości około 9.000.000.00 zł, w tych środkach znalazły się również refundacje.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że wszystkie środki, które wpłynęły fizycznie na konto budżetu do 31 grudnia 2011 roku. Natomiast refundacje, które wpłynęły w roku bieżącym znalazły się w dochodach.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej Ryszard Szwajca zapytał. Ile kosztować będzie w całości Gminę Września inwestycja prowadzona przy ratuszu, a mianowicie budowa nowego budynku?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że inwestycja opiewa na około 2.500.000.00 zł.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała o to, czyją własnością był budynek przy ulicy Witowskiej, tam, gdzie teraz powstało przedszkole?

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej Ryszard Szwajca powiedział, że budynek był własnością PEC – u, a szczegółowiej biura pracowników i kierownictwa.

 

Komisja Komunalno – Finansowa zapoznała się z umową dotyczącą budowy budynku przyległego do ratusza. Umowa zawarta została 21 listopada 2012 roku miedzy Gminą Września, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy a firmą POSBAU. Dodatkowo do umów podpisano aneksy dotyczące między innymi zmiany kierownika budowy, a także aneks, który wykreśla §17 umowy mówiący o tym, że pierwsza faktura częściowa musi obejmować wykonanie przynajmniej 15% robót, i zostaje zmieniona na: faktury częściowe nie mogą przekroczyć 85% wartości robót.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej Ryszard Szwajca zapytał, jak rozliczono materiały budowlane zakupione w ubiegłym roku?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że w protokole rozliczana jest wartość wykonanych robót, umniejszając o wartość zakupów materiałów budowlanych.

 

Radny Andrzej Rzeźnik zapytał, jaki zakres prac obejmuje ta umowa?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że w umowie jest zapis, że wykonanie prac dotyczy budowy nieruchomości pod klucz, bez wyposażenia.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej Ryszard Szwajca powiedział, że według umowy wykonawca powinien zakończyć inwestycję 15 października bieżącego roku.

 

Danuta Miś, naczelnik w wydziale księgowości powiedziała, że być może wydział inwestycji jest na etapie tworzenia aneksu do umowy o przedłużenie terminu wykonania inwestycji, ale na dzień dzisiejszy żaden aneks dotyczące przedłużenia terminu nie wpłynął.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, ile w tym roku wykonawca otrzymał?

 

Danuta Miś, naczelnik w wydziale księgowości powiedziała, że w tym roku było to około 1.000.000.00 zł, natomiast w ubiegłym roku 256.000.00 zł za roboty rozbiórkowe i materiały.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej Ryszard Szwajca zapytał, dlaczego ta sama firma projektowa, która opracowuje projekt na przebudowę skrzyżowania Kościuszki - Maja – Opieszyn – Legii Wrzesińskiej ma trzy różne zlecenia? Dlaczego zostały sporządzone trzy różne umowy na trzy różne zadania dotyczące jednej inwestycji?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że merytorycznie nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.

 

Komisja Komunalno – Finansowa po zapoznaniu się z materiałami w postaci sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

 

Komisja Komunalno – Finansowa wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik Jolanty Kościańskiej, a także naczelnika wydziału księgowości pani Danuty Miś dotyczących budżetu. Komisja Komunalno – Finansowa zaakceptowała sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

 

Pkt 5

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej Ryszard Szwajca poprosił o przybliżenie sytuacji finansowej związanej z przyszłorocznym budżetem.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że w tej chwili budżet jest na etapie tworzenia, trudno na tę chwilę powiedzieć jak będzie wyglądał w ogólnym zarysie nie będzie odbiegał od budżetu z roku 2012. Jeżeli chodzi o kwoty dochodów to nie są na dzień dzisiejszy planowane żadne środki unijne, ale też w roku poprzednim na etapie uchwalania budżetu też takich dochodów nie ujmowano. Procent wydatków natomiast będzie na podobnym poziomie, jak w tym roku, czyli będzie się wahał między kwotą 10.000.000.00 a 15.000.000.00 zł. Na dzień dzisiejszy nie jest planowane żadne finansowanie w postaci kredytów czy pożyczek. Planuje się, że poziom długu nie wzrośnie. Kontynuowane będą zadania wieloletnie. Zadanie nie rozpoczęte a planowane do finansowania czy dofinansowania ze środków zewnętrznych są trudne do przewidzenia. Na dzień dzisiejszy nie ma takich programów, w która Gmina mogłaby wystartować, aby takie finansowanie otrzymać. Spłaty kredytów czy pożyczek są określone umowami.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej Ryszard Szwajca zapytał, w jakiej wysokości planuje się wolne środki na rok 2013?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że w tej chwili nie planuje się takich środków w ogóle.

 

Pkt 6

 

Komisja Komunalno – Finansowa zaplanowała następne posiedzenie na 22 listopada 2012 roku.

 

 

Pkt 7

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 17.30 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej

/-/Ryszard Szwajca

 

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.