BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14477470
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki

na zamówienie uzupełniające związane z przebudową nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni

z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, działając zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.

 

Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane

Roboty budowlane:

- wykonanie ścianek wewnętrznych z PCV

- wykonaine okna podawczego z PCV,

- wykonanie 8 sztuk drzwi wejściowych do pomieszczeń z fasadą drewnianą, drzwi   wyposażone w elektrozaczepy i samozamykacze,

- wykonanie instalacji p.poż.,

- wykonanie instalacji klimatyzacji,

- wykonanie instalacji wentylacji,

- wykonanie ciepłociągu,

- wykonanie instalacji wod.-kan.,

- wykonanie instalacji c.o.,

- wykonanie kanalizacji deszczowej - odporwadzenie wód opadowych z dachu i parkingu

- dostawa i montaż wewnętrznej drabiny włazowej na dach budynku

 

CPV: 45.45.30.00-7, 45.11.00.00-1, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.33.00.00-9, 45.42.11.00-5

 

Wartość szacunkowa zamówienia: 215.464,00 zł netto

 

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)

Wykonawca zaproszony do negocjacji: POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowione z siedzibą w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49 (60-171 Poznań)

Uzasadnienie:

1/ W związku ze zmianą projektu wykonawczego oraz zmianą decyzji pozwolenia na budowę, w wyniku podziału pomieszczeń zachodzi konieczność wykonania ścianek szklanych oraz drzwi do tych właśnie pomieszczeń. Powyższe podyktowane jest potrzebą doświetlenia pomieszczeń wewnątrz budynku, zapewnieniem poprawnej komunikacji i poprawą bezpieczeństwa pracy użytkowników,

2/ W związku z brakiem w podstawowej dokumentacji projektu instalacji sygnalizacji pożaru SAP zachodzi konieczność wykonania przedmiotowej instalacji z uwagi na fakt, iż przedmiotowy budynek będzie posiadał archiwum, pomieszczenia serwerowni, przyjmowani będą w nim interesanci OPS-u,

3/ W związku z zmianą projektu wykonawczego oraz zmianą decyzji pozwolenia na budowę, w wyniku podziału pomieszczeń zachodzi konieczność wykonania zmian w instalacji klimatyzacji, wentylacji, instalacji wod.-kan. i c.o. oraz przebudowy instalacji ciepłociągu,

4/ W związku z faktem, iż istniejący system kanalizacji deszczowej do którego zaprojektowano włączenie rur spustowych zbierających wodę deszczową z dachu nowobudowanego budynku nie spełnia swoich wymogów pod względem wysokościowym oraz ilości wód deszczowych możliwych do odprowadzenia, zaszła konieczność wybudowania nowego systemu kanalizacji deszczowej zapewniającego właściwe funkcjonowanie obiektu budowlanego.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnienie dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami

 

Art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zlecenie zamówienia uzupełniającego wynika z faktu, że na etapie realizacji robót zaszła konieczność przeprojektowania niektórych elementów budynku oraz doprojektowania brakujących elementów w tym SAP. Budynek realizowany był na podstawie pozwolenia na budowę nr 612/2011 z dnia 27.09.2011 r. Po wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej w wyżej wymienionym zakresie Inwestor ponownie wystąpił do właściwego organu o wydanie pozwolenia na budowę. Po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, wydano decyzję o pozwolenie na budowę nr 483/2012 z dnia 19.07.2012 r. Roboty uzupełniające polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (instalacje elektryczne, okna z PCV, itp). Inwestor może więc zlecić wykonanie robót uzupełniających, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wartość wszystkich zamówień uzupełniających nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 21.11.2011 roku w trybie przetargu nieograniczonego. W ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 295548-2011 w dniu 19.09.2011 roku oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego. Wartość niniejszego zamówienia uzupełniającego (215.464 złotych netto) co stanowi 7,05 % wartości dla przewidzianych zamówień uzupełniających (1.519.632,63 złotych netto). Zamawiający zleci wykonanie zamówienia uzupełniającego Wykonawcy zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 231447-2012 w dniu 31.10.2012 roku

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.