BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14477165
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.000.000 euro na


Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i

lokalach komunalnych należących do Gminy Września


CPV: 45.45.30.00-7, 50.70.00.00-2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Czas trwania zamówienia:

od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: Eugeniusz Staszak - Inspektor Wydz Gospodarki Mieszkaniowej UMiG Września tel. (61) 640-39-94 oraz Tomasz Koralewski - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych UMiG Września tel. (61) 640-41-51, fax. (61) 640-41-59, email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 7.000 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych)

 

Otwarcie ofert nastąpi 6 listopada 2012 roku w siedzibie

Zamawiającego pok. Nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 6 listopada 2012 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne o wartości łącznej nie mniejszej niż 300.000 złotych brutto, w tym co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100.000 złotych brutto oraz udokumentuje, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. w dniu składania ofert wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości co najmniej 250.000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250.000,00 zł oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200.000,00 zł.

5) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

2. Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 411576-2012 w dniu 22.10.2012 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz rem bud komunalnych [356 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.