BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260365
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
oraz
Komisji Rozwoju Wsi
z dnia 13 września 2012 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1) oraz 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Agnieszka Wawrzyniak, młodszy referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Maciej Tomczak, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor biblioteki publicznej we Wrześni;
Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni;
Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni;
Magdalena Podsiadłowska - Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni;
Jolanta Cypryańska, referent w biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).


Pkt 3
a)
Magdalena Podsiadłowska - Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że nie opiniowała projektu uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych, jednak prosi o wykreślenie § 4, ponieważ nie ma już przepisów, które były podstawą prawną uchwały Nr XXXI/419/2010, wobec czego wiadomo, że uchwała ta traci moc. Poprosiła także o wykreślenie pkt. 2, ponieważ jest to powtórzenie ustawowe i pkt. 3, ponieważ wynika z ustawy w § 5. Natomiast w § 5. 1. poprosiła o wykreślenie zapisu „w sposób zwyczajowo przyjęty" bo jest to zapis ustawy, a każda gmina ma swój sposób ogłaszania, tak więc musi być to skonkretyzowane. Poprosiła by zmienić na zapis „poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej i Biuletynie Wieści z Ratusza".

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Dodał, że zgłoszone poprawki zostaną naniesione i rozdane radnym przed sesją Rady Miejskiej.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy Przyborki są odrębnym sołectwem?
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września powiedział, że jest to sołectwo Psary Małe-Przyborki.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy były przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie, a jeśli tak to jaki był wynik?

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września powiedział, że z przepisów nie wynika, aby obowiązek konsultacji społecznych musiał być przeprowadzony. Zgodnie z przepisami jeśli uchwała zostanie podjęta, a mieszkańcy wniosą na nią skargę rozpatrzy ją Komisarz Wyborczy.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że coraz więcej mieszkańców mieszka na wsi. Rozpatrując podział na okręgi wyborcze widoczna jest duża dysproporcja. W okręgach miejskich nie ma przekroczenia współczynnika 1,1 natomiast przekroczenie w okręgach miejskich jest znaczne. Obecny podział na okręgi jest nieproporcjonalny, tym bardziej, że uchwała będzie dotyczyć wyborów w 2014 roku, a więc należałoby rozważyć fakt, iż będzie następować tendencja wzrostowa dotycząca mieszkańców wsi.

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września powiedział, że do tworzenia okręgów Komisarz Wyborczy używa danych, które zapewniają normę przedstawicielstwa. Projekt został przedstawiony Komisarzowi Wyborczemu i nie wniesiono do niego żadnych uwag ani sugestii. Ponadto okręgi pokrywają się z obwodami głosowania dzięki czemu nie będzie utrudnień podczas głosowania dla mieszkańców. Dodał, że jeśli zostaną przekroczone normy przedstawicielstwa uchwała będzie podlegać zmianie.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że sprawdzał w internecie ok 10 podobnych projektów uchwał i tylko w przypadku chyba dwóch nie zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. W okręgach gdzie planuje się budownictwo wielomieszkaniowe powinno się już teraz dopasować okręgi dlatego, że wzrośnie ilość mieszkańców.

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września powiedział, że różnica nie będzie miała wpływu na zmianę ilości mieszkańców w danym okręgu wyborczym.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 3 głosami za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.


b)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gulczewku.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gulczewku.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gulczewku.
c)
Magdalena Podsiadłowska - Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Warszawskiej nr 31 we Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Warszawskiej nr 31 we Wrześni.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Warszawskiej nr 31 we Wrześni.


d)
Magdalena Podsiadłowska - Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Dąbrowskiego nr 7 we Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Dąbrowskiego nr 7 we Wrześni.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Dąbrowskiego nr 7 we Wrześni.


e)
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2012.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że z projektu wynika, iż do roku 2017 zostaną sprzedane wszystkie mieszkania, wobec czego Gmina nie będzie już posiadała żadnych zasobów.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że Gmina będzie posiadała mieszkania, jednak dąży do intensywnej sprzedaży lokali w budynkach, które są przeznaczone do sprzedaży, czyli w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy Gmina planuje budowę lub adaptację mieszkań socjalnych?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jeśli chodzi o budownictwo socjalne Gmina będzie je realizować i kontynuować, natomiast jeśli chodzi o budownictwo komunalne może wystąpić jedynie przypadek zrealizowania budownictwa komunalnego pod potrzeby przekwaterowania osób z budynków, które dziś nie podlegają sprzedaży, a co do których są plany wyburzeniowe lub dotyczące zmiany przeznaczenia. Cały system realizowania zadania związanego z lokalami komunalnymi Gmina planuje oprzeć na dopłatach do wynajmowanych lokali.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2012.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2012.


f)
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej omówiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Września lub jej jednostkom podległym.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy decyzję odnośnie umorzeń podejmuje burmistrz? Czy można podawać do wiadomości publicznej komu i w jakiej wysokości została umorzona kwota?

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września powiedział, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dane osobowe nie są publikowane.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała że decyzję odnośnie umorzeń podejmuje burmistrz, natomiast proces udzielania ulg jest poprzedzony zgromadzeniem materiału dowodowego. Analizowana jest sytuacja finansowa, rodzinna, zdrowotna, itp.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy mieści się w tym także podatek od gruntów rolnych?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała że nie.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Września lub jej jednostkom podległym.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Września lub jej jednostkom podległym.


g)
Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013-2016".

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy program zobowiązuje Gminę do aktualnego stanu zabytków, ponieważ są w nim ujęte budynki, których fizycznie nie ma?
Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni powiedział, że Wojewódzki Konserwator przesyła do wójta, burmistrza, samorządu wskazanie, czyli obiekty, które należy ująć w spisie zabytków. W otrzymanej liście ujęte są obiekty, których fizycznie nie ma. Jeżeli obiekty nie były w rejestrze, są wykreślone z listy ewidencyjnej, to nie zostały ujęte, natomiast obiekty, które są indywidualnie wpisane do rejestru zabytków nadal są ujmowane w programie. Takim przykładem jest dwór w Radomicach, który fizycznie nie istnieje, ale ponieważ formalnie jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków należy go ująć w GPOnZ. Taka była uwaga Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. Dodał, że wcześniej nie ujmował obiektów nieistniejących, jednak uwaga Konserwatora była taka, że obiekty, które są formalnie wpisane należy ująć w programie mimo, że fizycznie ich nie ma. Tylko właściciel nieruchomości lub wieczysty użytkownik może podjąć próbę wszczęcia postępowania wypisania z rejestru, skreślenia ze spisu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Salę obrad opuścił radny Marek Kołodziejczyk. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej udział brało 4 radnych.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy nie należałoby dokonać przeglądu obiektów i podać uaktualnioną listę do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wykreślić obiekty nieistniejące, ponieważ rada ma zatwierdzić coś czego nie ma?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że Wojewódzki Konserwator wie, że tych obiektów nie ma, a wykreślenia z rejestru dokonuje ministerstwo.

Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni powiedział, że wykreślenie danego obiektu z rejestru jest w interesie właściciela lub użytkownika wieczystego danej nieruchomości i on wnioskuje do ministra o skreślenie danego obiektu z rejestru zabytków. Jeżeli właściciel nie wystąpił o to formalnie widnieje na liście Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Tak więc obiekty nieistniejące muszą być wpisane do programu, ponieważ widnieją w rejestrze. Program podlega zaopiniowaniu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, a więc został przyjęty przez odpowiedni organ państwowy, którego celem jest ochrona zabytków, czyli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że jeżeli obiekt nie istnieje, a właściciel jest lub też go nie ma, a jeśli tak to właściwie tylko działki to występując o wykreślenie z rejestru w przypadku kiedy jest tylko działka będzie musiał wybudować taki sam obiekt jaki był pierwotnie. Jednak czy jeśli wystąpi o pozwolenie na budowę to, czy nie będzie posądzony o nielegalną rozbiórkę nawet jeśli obiekt już nie istnieje, ponieważ skoro nie ma budynku nie występował o pozwolenie na rozbiórkę, a jeśli obiekt nie istnieje ktoś wcześniej musiał wydać pozwolenie na rozbiórkę.

Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni powiedział, że np. odnośnie dworu w Radomicach Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję na rozbiórkę właścicielowi tej nieruchomości pod warunkiem postawienia takiego samego obiektu, w tej samej formie, co niestety nie nastąpiło. Dodał, że cała nieruchomość jest wpisana do rejestru, mimo że dany obiekt nie istnieje, ale fizycznie cały czas podlega wpisowi.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że Konserwator wyraził zgodę na taki program pod warunkiem wpisania tych wszystkich obiektów, nawet nieistniejących.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że jeśli ktoś dokonał samowolnej czy niezgodnej z prawem rozbiórki powinien ponieść tego konsekwencje. W przypadku po byłych PGR-ach, gdzie gospodarzem obiektów był Skarb Państwach dokonano rozbiórki, więc po co utrzymywać teraz tę fikcję? Ponadto prawdopodobnie przekazywana jest dotacja na utrzymanie tych obiektów.
Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni powiedział, że pierwotny program, nie został przyjęty dlatego, że nie zawarto w nim obiektów już nie istniejących. Dodał, że pomimo zgłoszenia, że dane obiekty już nie istnieją Wojewódzki Konserwator kazał je wpisać do programu, ponieważ nieruchomość jest wpisana do rejestru.

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że w Radomicach właściciel, który nabył nieruchomość miał odbudować dworek na co otrzymał pieniądze od Wojewódzkiego Konserwatora.

Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni powiedział, że wydano zgodę na rozebranie ówczesnego obiektu pod warunkiem odbudowania go w takiej samej formie. Zgodnie z prawem i pozwoleniem Konserwatora Zabytków obiekt został rozebrany, ale użytkownik tej nieruchomości nie odbudował tego obiektu.

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że były rozpoczęte prace.

Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni powiedział, że tak i wówczas nikt nie miał pretensji, jednak efektu nie ma, bo budynek nie powstał, wobec czego warunek Konserwatora nie został spełniony.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, 3 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013-2016".

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 2 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013-2016".


h)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Sokołowo.

Radny Bronisław Dankowski zapytał dlaczego w projekcie uchwały zapisano, że podaje się do wiadomości publicznej na terenie sołectwa Bardo i Marzenin?

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że jest to błąd i poprosił by wykreślić zapis „Bardo i Marzenin", a wpisać Sokołowo.

Na salę obrad wrócił radny Marek Kołodziejczyk. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej udział brało 5 radnych.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Sokołowo.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Sokołowo.


i)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Gminy Nekla w roku 2013.
Radna Bożena Nowacka zaproponowała by w tytule projektu oraz w § 1 zmienić zapis „w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Gminy Nekla w roku 2013" na „w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Nekla w roku 2013".


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Gminy Nekla w roku 2013.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Gminy Nekla w roku 2013.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Września w latach 2013-2015 jako wkładu własnego na realizację projektu pn. „Interaktywna Września- cyfrowy świat w każdym domu" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Priorytet 8-Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3.-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion.

Radny Stanisław Dominiczak poprosił o wyjaśnienie mapki przesyłowej i nadajników. Dodał, że zastanawia się, czy faktycznie będzie można korzystać z internetu? Czy będzie poprawnie funkcjonował? Czy nie będzie problemów z połączeniem?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jest to jeden z najnowocześniejszych systemów oparty na światłowodach, także szybko będzie dostępny. Dodał, że przekaże do biura rady program Funkcjonalno-Użytkowy.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Września w latach 2013-2015 jako wkładu własnego na realizację projektu pn. „Interaktywna Września- cyfrowy świat w każdym domu" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Priorytet 8-Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3.-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Września w latach 2013-2015 jako wkładu własnego na realizację projektu pn. „Interaktywna Września- cyfrowy świat w każdym domu" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Priorytet 8-Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3.-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion.


k)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy sprawa dotyczy nieruchomości zabudowanej, czy też nie zabudowanej?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że dotyczy bramy wjazdowej i szerokości, które tam są.

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że pan, który złożył skargę prosił na dyżurze o wyczerpującą odpowiedź.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją jako bezzasadną.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją jako bezzasadną.


l)
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 - 2035.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 - 2035.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 - 2035.


ł)
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, na czyj wniosek wprowadzono do budżetu środki na zakup samochodu dla OSP Marzenin, ponieważ Zarząd Gminny Straży Pożarnej podjął inną uchwałę?

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że decyzję podjął burmistrz na wniosek pana Wiesława Zielińskiego, który monitoruje sprawy OSP.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że do tej pory przydział samochodu jednostce następował w oparciu o opinię Gminnego Zarządu OSP.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że na jutrzejszy dzień zostanie przygotowana dokłada odpowiedź.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, na jakie cele zostały przeznaczone środki w ramach wydatków majątkowych i wydatków bieżących budżetu zapisane w uzasadnieniu w pkt. 2?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że 90 tys zł to dotacja do OPS-u dotyczące na pokrycie wydatków na zasiłki celowe. 35 tys zł to wzrost kosztów związanych z remontem lokali socjalnych. 30 tys zł przebudowa kotłowni na kotłownie gazową SP w Nowym Folwarku. 70 tys są to pieniądze dla oświaty na pokrycie wzrostu kosztów ubezpieczeń. 13 tys na czyszczenie stawów i rowów. 14 tys remont podłogi w świetlicy w Psarach Polskich po zalaniu. 8 tys świetlica w Kaczanowie na przyłącze gazowe. 13 tys zwiększenie dotacji dla schroniska, płace dla pracowników. Ponad 6 tys koszty podatku VAT związane z projektami wyposażenia świetlic, prawie 43 tys to dodatkowe zajęcia, 50 tys bieżące utrzymanie dotyczące Gospodarki Komunalnej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 1 przeciw i 0 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.


Pkt. 4
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński poprosił o informację dotyczącą dostępności worków do segregacji plastików i szkła, ponieważ nie ma pojemników, a nie wszyscy mieszkańcy mają worki.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że Gmina poinformuje PUK by dostarczono mieszkańcom worki.

Radna Mariola Kasierska zapytała, na jakim etapie jest remont mieszkań w Chociczy Wielkiej? Jaki będzie koszt, co i w jaki sposób będzie remontowane? Czy koszt remontu jest ujęty w budżecie i jakiego rzędu są to koszy?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę. Koszt przeprowadzonego remontu wyniesie według kosztorysu ok 45 tys. Zakres obejmuje naprawy, których nie wykonała firma Nexsa, jak również zakres prac wynikający z opinii biegłego, który zalecił dodatkowe prace. Dodał, że trudno ocenić w tej chwili, jaki jest to % w kosztach w stosunku do tego, co wynika z zaniedbań firmy Nexsa, a co jest robione nowe, ale praktycznie wszystkie rzeczy, które wskazał biegły rzeczoznawca są w tej chwili wykonywane.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, jak dalece są posunięte przygotowania w związku z ustawą o Gospodarowaniu Odpadami? Ponadto w związku z tym, że na ul. Gen. Sikorskiego powstała kawiarnia poprosił by zamontować oświetlenie przy przejściu dla pieszych.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że od kilku miesięcy Gmina prowadzi rozmowy i poszukiwania najlepszego rozwiązania jeśli chodzi o Gospodarowanie Odpadami. Dodał, że zostanie przygotowana kompleksowa dokumentacja dla radnych dotycząca rozwiązania, czy też pracy na tej nowej ustawie, która zostanie przedstawiona na wspólnym posiedzeniu komisji i po uzyskaniu akceptacji radnych nastąpią prace nad podejmowaniem poszczególnych uchwał i przygotowywaniem programu.

Radna Bożena Nowacka zapytała, czy jest plan zastępowania głównie pojemników na plastiki i szkło na worki, ponieważ pojemniki są bardzo szybko zapełniane? Czy jest możliwość częstszego opróżniania tych pojemników?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że na spotkaniu w sprawie ustawy odnośnie Gospodarowania Odpadami będzie czas na rozważania w tej kwestii.

Radna Bożena Nowacka zapytała, czy w tej chwili wystarczający byłby wniosek sołtysa, by poprawić tę sytuację?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że tak.

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że chodnik do Szkoły w Chwalibogowie jest w fatalnym stanie, w związku z tym zapytał, czy jest możliwość by Gmina zrobiła coś w tej sprawie?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września zapytał jaka jest to droga?

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że jest to droga powiatowa.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że jeśli jest to droga powiatowa zadanie należy do powiatu.

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że być może udało by się zrealizować to zadanie w porozumieniu z powiatem.
Zapytał także, czy Gmina planuje budowę placu zabaw w Sobiesierni?

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że są plany dotyczące placu zabaw w Sobiesierni, jednak dokładnej odpowiedzi udzieli w późniejszym terminie.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odnosząc się do kwestii chodnika powiedział, że w sprawie budowy chodnika w Chwalibogowie proponuje, by zwrócić się z pismem do Starostwa.


Pkt. 5.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 17.10 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Rozwoju Wsi
/-/Mirosław Zgoliński


Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.