BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14290161
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 200.000 euro na


Dowozy szkolne w Gminie Września w 2013 w roku


Trasa Nr 1 do Gimnazjum Nr 2 we Wrześni, Trasa Nr 2 do Zespołu Szkół w Nowym

Folwarku

Trasa Nr 3 do Zespołu Szkół w Otocznej, Trasa Nr 4 do Zespołu Szkół w Marzeninie,

Trasa Nr 5 do SSP w Chwalibogowie, Trasa Nr 6 do SSP w Kaczanowie,

Trasa Nr 7 do SSP Nr 1 we Wrześni, Trasa Nr 8 do ZSSpecjalnych we Wrześni

 

CPV: 60.13.00.00-0

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia:

2 stycznia 2013 roku do 30 grudnia 2013 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Jarosław Malicki - Naczelnik Wydz. Oświaty pok. 28 tel. 061 64-39-00 oraz Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz poniżej treści ogłoszenia.

Wadium:

Trasa nr 1 - 9.000 zł, Trasa nr 2 - 6.000 zł, Trasa nr 3 - 10.000 zł, Trasa nr 4 - 4.000 zł,

Trasa nr 5 - 5.500 zł, Trasa nr 6 - 4.500 zł, Trasa nr 7 - 1.200 zł, Trasa nr 8 - 3.000 zł.

 

Otwarcie ofert nastąpi 12 listopada 2012 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 12.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 12 listopada 2012 r. do godz. 10.00.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 60 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki ogólne i szczegółowe:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; tj. posiadają zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz.874 z późn.zm.) Termin ważności dokumentu musi obejmować okres realizacji zamówienia;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - wykazania, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował zamówienia w zakresie przewozów szkolnych (okres roku szkolnego lub rok kalendarzowy) dla tras nr 1, 2, 3 i 5 - wartości łącznej min. 350 tys. zł, dla tras nr 4, 6, 7 i 8 - wartości łącznej min. 150 tys. zł.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponowania wymaganą ilością autokarów oraz kierowców z uprawnieniami kat. D, D1 dla poszczególnych tras,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - w dniu składania ofert Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym zgodne z przedmiotem zamówienia - przewóz osób,

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia".


Ogłoszenie o zamówieniu przesłano w dniu 27.09.2012 roku w celu publikacji

w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Numer referencyjny ogłoszenia 2012-133817.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz dowozy szkolne [218 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.