BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466410
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Odpowiedzi na pytania - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.000.000 Euro na:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kaczanowo

Zamówienie realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

 

CPV: 45.00.00.00-7, 45.21.22.00-8, 45.11.27.20-8

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

UWAGA !!! Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego w przypadku nie uzyskania dofinansowania na realizację przedmiotowej inwestycji.

 

Czas trwania zamówienia: 15 listopada 2012 roku

 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami znajdujący się poniżej treści ogłoszenia.

 

Wadium: 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych)

 

Otwarcie ofert nastąpi 10 września 2012 r. w siedzibie Zamawiającego

pok. nr 10 o godz. 10.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 10 września 2012 r. do godz. 09.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 %

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej 3 zamówienia obejmujące budowę boiska lub bieżni o nawierzchni poliuretanowej o wartości nie mniejszej niż 300.000 złotych brutto;

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w tym: rozkładarką mas poliuretanowych - 1 szt,

5) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji oraz na nawierzchnię poliuretanową nie krótszej niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 184095-2012 w dniu 27.08.2012 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
odpowiedź na pytania boisko 2 [1.3 MB]
ikona
odpowiedź na pytania boisko [2.6 MB]
ikona
SIWZ - budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kaczanowo [1.5 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.