BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466334
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Dostawa sprzętu kmputerowego - komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:


Dostawa sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych (laptop)

dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

 

CPV: 30.21.31.00-6

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Czas trwania zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51, email: przetarg@wrzesnia.pl, Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych pok. 13, tel. 061 640 41 52, oraz Rafał Stobiński pok. 36 - Informatyk, tel. 061 640 41 20.

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 21 sierpnia 2012 r w siedzibie Zamawiającego

pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 21 sierpnia 2012 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego obejmującego swoim zakresem dostawę komputerów przenośnych (laptop, netbook) o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto (każdy) potwierdzone referencjami od Zamawiających, że dostawy zostały wykonane należycie.

3) oraz udzielą gwarancji i serwisu o wymogach nie mniejszych niż podane poniżej:

1) okres gwarancji na poszczególne części powinien być nie krótszy niż: zestaw komputerowy - 24 miesięcy, mysz do laptopa - 36 miesięcy, o ile sprzedawca w załączniku nr 1c - oświadczenie o gwarancji nie przewidział wydłużenia okresu gwarancji;

2) bezpłatny przeglądy konserwacyjny na koniec okresu gwarancji;

3) na czas oddania sprzętu (laptopa) do naprawy w czasie gwarancji sprzedawca dostarcza sprzęt zastępczy umożliwiający kontynuację pracy pracowni w pełnej obsadzie. Po zgłoszeniu przez zamawiającego awarii sprzętu sprzedawca odbiera uszkodzony sprzęt z miejsca wskazanego przez zamawiającego na własny koszt w czasie trwania gwarancji;

4) w razie nie możności dokonania naprawy dostawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego sprzętu na nowy tego samego producenta o parametrach nie gorszych niż uszkodzony, bez dodatkowych opłat.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 175461-2012 w dniu 14.08.2012 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - dostawa sprzętu komputerowego [255 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.