BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14034963
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-07-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 64

PROTOKÓŁ NR LXIV

z posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku

i Ochrony Środowiska

z dnia 21 marca 2002r.

Obecni:

·      członkowie Komisji według listy obecności (w załączeniu);

·      Z-ca Burmistrza - Ryszard Szwajca;

·      Sekretarz Gminy - Jerzy Nowaczyk;

·      Skarbnik Gminy - Alfred Bogucki;

·      Architekt Gminy - Marek Przybyła;

·      Naczelnik WKM - Roman Karowski;

·      Rzecznik prasowy - Janusz Molenda.

Przewodniczący Komisji radny Marek Zielnik powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości i po przedstawieniu porządku obrad (w załączeniu) otworzył posiedzenie.

Omówienie materiałów na LII sesję Rady Miejskiej.

Pkt. 9a)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta i Gminy Września - omówił Sekretarz.

Sekretarz poprosił o naniesienie drobnych poprawek w projekcie:

·      §8 pkt. 1 - należy wykreślić ppkt. 1)

·      §8 pkt. 2 - również wykreślić ppkt. 1)

radni Waldemar Grześkowiak i Mirosław Jadryszak są zdania, by w § 7 pkt. 2a) wykreślić zapis: „(z zastrzeżeniem §3)”, ponieważ uważają, że zapis ten pozostaje w sprzeczności z §3.

Komisja nie podjęła decyzji w sprawie ww projektu uchwały.

Pkt. 9b)

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września - omówił naczelnik WKM p. Karowski.

Radny Waldemar Grześkowiak wnioskuje, by:

·      do Regulaminu wprowadzić zasady korzystania ze środków chemicznych w takim brzmieniu jak już było w tej kadencji przyjęte.

·      w §4 pkt. 2 - zamiast „lodu” wprowadzić „uszorstkawianie nawierzchni” i dopisać „...z chodnika wzdłuż nieruchomości”

·      §4 pkt. 2 i §4 pkt. 3 - połączyć w jeden punkt.

Radny Mirosław Jadryszak zaproponował następujące zmiany:

·      §23 pkt. 1 - wykreślić zapis: „pod warunkiem, że pies ma kaganiec”;

·      zaproponował, by w Straży Miejskiej lub Kancelarii Urzędu można było nabyć akcesoria do usuwania zanieczyszczeń zwierzęcych.

Radny Mirosław Zieliński zaproponował, by projekt ww uchwały przesunąć na kolejną sesję w celu ponownego przeanalizowania regulaminu.

Głosowanie:

„za” - 5 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 5 głosów

Komisja wnioskuje o przesunięciu ww projektu uchwały na kolejną sesję.

Pkt. 9c)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  w obrębie nieruchomości ozn. nr geod.37/3, położonej w Bierzglinie - omówił architekt p. Przybyła.

Wszyscy „za”

Pkt. 9d)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia konieczności dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15 i ponowienia w niezbędnym zakresie czynności formalno - prawnych - omówił architekt p. Przybyła.

Pan Przybyła poprosił członków Komisji, by załącznik mapowy formatu A4 dołączyć do załącznika Nr 2 projektu uchwały - chodzi o uwzględnienie woli Zarządu tj. dodatkowej drogi w kierunku „Dębiny”.

Wszyscy „za”

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww projekt uchwały.

Pkt. 10

Projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2002.

Skarbnik przedłożył Komisji dodatkową informację o dochodach  2001r.

Radny  Mirosław Jadryszak poruszył sprawę modernizacji ul. Słowackiego. W ubiegłym roku p. Burmistrz zapewniała, że nakładka będzie wykonana ze środków 2001r. Natomiast w projekcie na rok 2002 ta sprawa powraca.

Skarbnik poinformował, że ta inwestycja była w planie 2001r. i miała być wykonana ale nie zostały wykonane wszystkie wpływy w roku ubiegłym i dlatego przeszło to na rok 2002.

Radny Piotr Matuszewski stwierdził, że dochody przedstawione w projekcie budżetu na 2002r. są dochodami nierealnymi szczególnie w następujących rozdziałach:

010;

700;

077;

75023;

75618;

75615;

75616;

75621

85302;

926.

Według radnego Piotra Matuszewskiego budżet po stronie dochodowej jest przeszacowany na około 4mln 500 tys. zł

Następnie powiedział, że niedopuszczalny powinien być fakt zaciągania kredytu na konsumpcję. Należałoby zwrócić ten projekt Zarządowi w celu ponownego przeanalizowania. By to był budżet realny a nie fikcja. Należy zastanowić się nad wydatkami skoro nie ma pieniędzy.

Z-ca Burmistrza R. Szwajca zadał pytanie cóżby ten Zarząd mógł zrobić, by urealnić stronę dochodową?

Radny Piotr Matuszewski odpowiedział, że chodzi o urealnienie liczb.

Skarbnik: Odpowiedział, że ze sprzedaży majątku zakładamy wpływ 1mln 400 tys (gorzelnia, działki przy ul. Działkowców, działki przy ul. Miłosławskiej).

Opłaty administracyjne - w ubiegłym roku stawki o wpis do ewidencji były niższe. W tym roku stawki są wyższe.

Podatki od nieruchomości - żadnych gwarancji nikt nie da, że ten plan uda się zrealizować. Ale był on sporządzony przy pewnych założeniach, które mają podstawy, by tak planować.

Podatek dochodowy - jest zagadką, trudno przewidzieć jak to będzie wykonane.

Opieka społeczna - są to dotacje zgodnie z pismem Wojewody; zwiększono nam zasiłki, doszła dodatkowa kwota na dożywianie dzieci.

Radny Mirosław Zieliński zadał pytanie dotyczące jadłodajni.

Skarbnik odpowiedział, że jest zaplanowana kwota 10 tys. zł w dziale Opieka Społeczna - pozostała działalność na dofinansowanie jadłodajni - z wnioskiem takim wystąpiło stowarzyszenie KPS.

Radny Waldemar Grześkowiak: Przy Strategii przewidywano duże oszczędności jeśli chodzi o sieć szkół.

Czy brak decyzji w tej kwestii powoduje, że trzeba zaciągać kredyt na oświatę?

Z-ca Burmistrz R. Szwajca uważa, że sprawę sieci szkół należy załatwić kompleksowo a nie wyrywkowo. Rok 2002 jest rokiem w którym zostanie w pełni wdrożona reforma oświaty. Lata 1998 - 2002 to okres bardzo dynamiczny jeśli chodzi o oświatę. I w tym okresie robienie jakichkolwiek zmian byłoby bardzo ryzykowne. Dopiero porównując budżet roku następnego z budżetem 2002 będzie się można do czegoś odnieść.

Radny Waldemar Grześkowiak: wskaźniki demograficzne wskazują na to, że dzieci w szkołach we Wrześni będzie coraz mniej.

Z-ca Burmistrza R. Szwajca: Najgorsze jest zaniechanie działań.

Radny Włodzimierz Strzyżewski zwrócił się z następującymi wnioskami :

·      ograniczenie o 50% kosztów utrzymania DDPS;

·      zaniechanie kanalizowania w tym roku os. Sokołowskiego.

Z-ca Burmistrza odpowiedział, że propozycje w budżecie dot. kanalizacji są kolejnymi etapami umów już zawartych a nie nowymi umowami.

Radny Piotr Matuszewski przedstawił apel w formie wniosku do Zarządu, by budżet po stronie dochodów i wydatków został urealniony.

Głosowanie w sprawie apelu:

„za” - 5 głosów

„przeciw” - 3 głosy

„wstrzymujących się” - 1 głos

Głosowanie Komisji w sprawie projektu budżetu na rok 2002

„za” - 3 głosy

„przeciw” - 4 głosy

„wstrzymujących się” - 1 głos

Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2002.

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Załączniki do ww protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Protokolant: Monika Krysztofiak

Przewodniczący Komisji

radny Marek Zielnik

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.