BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14116170
ostatnia aktualizacja BIP'u:
14-07-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 63

Protokół

 z LXIII posiedzenia

 Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska

w dniu 29 stycznia 2002 roku

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Marek Zielnik o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji i powitał radnych i gości (lista obecności załącznik nr 1).

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 11 członków Komisji, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Goście:

n    p. Arleta Aleksandrowicz wolontariuszka;

n    p. Grażyna Polowczyk inspektor Wydział ds. Wsi Ochrony Środowiska;

n    Kunegunda Zakrzewska naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;

n    p. Adam Gadziński prowadzący schronisko dla psów;

n    p. Paweł Szczepański Powiatowy Lekarz Weterynarii;

n    p. Ryszard Bromberek lekarz weterynarii opiekujący się psami w schronisku;

n    p. Ryszard Szambelańczyk prezes PWiK.

Pkt. 2

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad (załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Rozpatrzenie wniosku Parafii Rzymsko - Katolickiej p. w. Św. Ducha.

4.    Rozpatrzenie wniosku p. Waldemara Nowaczyka w ul. Puławskiego.

5.    Rozpatrzenie wniosku Przedsiębiorstwa Montażowo - Budowlanego dot. stacji paliw przy ul. Podmiejskiej w Przyborkach.

6.    Rozpatrzenie wniosku radnego Mirosława Jadryszaka dotyczącego schroniska dla psów.

7.    Omówienie wniosków Komisji do projektu budżetu na rok 2002.

8.    Omówienie materiałów na L sesję Rady Miejskiej. 

9.    Wolne głosy.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 6

Radny Mirosław Jadryszak: Mój wniosek, by przedmiotowy punkt znalazł się w porządku obrad niniejszego posiedzenia jest konsekwencją wielu pytań formułowanych na każdym kroku. Chciałbym byśmy oficjalnie na forum Komisji wyjaśnili wszystkie wątpliwości i niejasności. 

Mam kilka pytań, na które chciałbym usłyszeć odpowiedzi od zaproszonych na dzisiejsze spotkanie gości. Oto one:

1.   Czy wrzesińskie schronisko jest zarejestrowane?

2.   Jaki jest status schroniska?

3.   Czy schronisko posiada regulamin, na podstawie którego funkcjonuje?

4.   Jaki jest sposób ewidencji psów? Gdzie księga ewidencyjna się znajduje i czy psy są indywidualnie znakowane? Czy w ewidencji są wpisy kto oddał psa do schroniska oraz kto przyjął psa?

5.   Czy istnieje imienna ewidencja przeprowadzonych szczepień?

6.   Czy jest księga kontroli weterynaryjnej? Na czym polega taka kontrola?

7.   Czy powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza kontrolę w schronisku?

8.   Czy wrzesińskie schronisko jest prowadzone zgodnie z prawem?

9.   Jaki jest los psów, które padły?

10. Jaki jest status wolontariuszy i jakie prace mogą oni wykonywać w schronisku?

11. Ile środków z budżetu gminy jest przeznaczanych na funkcjonowanie tej placówki? W jaki sposób kontroluje się ich wydawanie?

12. Ile i jaka karma jest kupowana dla zwierząt? Czy rodzaj tej karmy jest uzgodniony z lekarzem weterynarii?

Moje uwagi do funkcjonowania wrzesińskiego schroniska dla psów są następujące:

n    agresywne zwierzęta nie zawsze są oddzielone od zwierząt spokojnych;

n    naczynia na karmę często są powywracane;

n    kojce niekiedy robią wrażenie, że są zanieczyszczone;

n    w stosunku do ilości psów jest za mało bud;

n    budy swoimi wylotami są skierowane w kierunku wschód - zachód, tzn. w kierunku gdzie zazwyczaj wieją wiatry;

n    otoczenie schroniska nie gwarantuje bezpieczeństwa zwierzętom;

n    w okresie letnim brakuje miejsc wyraźnie zacienionych.

Grażyna Polowczyk: Przepisy nic nie mówią na temat jakiejkolwiek rejestracji schroniska.

Paweł Szczepański: Wrzesińskie schronisko jest zarejestrowane w rejestrze powiatowego lekarza weterynarii.

Chciałbym natomiast się dowiedzieć, czy we Wrześni funkcjonuje schronisko czy przechowalnia.

Grażyna Polowczyk: Schronisko funkcjonuje na bazie regulaminu (załącznik nr 3). Placówka ta to schronisko.

Arleta Aleksandrowicz: Podczas spotkania we wrześniu w 2001 r. p. Polowczyk stwierdziła, że jest to przytulisko, a nie schronisko.

Grażyna Polowczyk: Regulamin mówi, że jest to schronisko - przechowalnia dla zwierząt we Wrześni.

Radny Mirosław Jadryszak: Czy umowa z p. Gadzińskim spełnia wymogi rozporządzenia ministra  dotyczącego wyłapywania wałęsających się zwierząt?

Grażyna Polowczyk: W umowie zawarto zapisy dotyczące wyłapywania zwierząt.

Paweł Szczepański: Schronisko podlega mojej kontroli 2 razy w roku. Każda kontrola jest protokołowana i wszelkie moje uwagi są zapisane w tych dokumentach. Także w schronisku znajduje się księga, w której są wszelkie wpisy.

Generalnie, pod względem weterynaryjnym, schronisko dobrze funkcjonuje; są pewne drobne rzeczy, które mogłyby być poprawione.

Jeśli chodzi o wyżywienie, pracę p. Bromberka oraz podejście p. Gadzińskiego uwag nie mam.  

Adam Gadziński: Zarzuty p. Aleksandrowicz są urojone. Ludzie biorą pieski ze schroniska i nie wnoszą uwag.

Arleta Aleksandrowicz: Chciałabym się dowiedzieć ile razy w tygodniu p. Bromberek jest w schronisku?

Ryszard Bromberek: Jestem w schronisku raz w tygodniu oraz na każde wezwanie.

Arleta Aleksandrowicz: Kiedyś byłam świadkiem jak w schronisku przebywał 4 dni ślepy pies w końcu wzięłam go sama.

Poza tym apeluję, by latem psy miały pod dostatkiem wody pitnej. Moim zdaniem należałoby także pomyśleć o tym, żeby urządzić schronisko w ten sposób, by psy się nie rozmnażały.

Adam Gadziński: Moim zdaniem psy maja odpowiednią ilość wody, także w okresie letnim.

Ryszard Bromberek: Psy, które są chore, np. ślepe powinny być oddzielone od reszty.  Natomiast, co do rozmnażanie się zwierząt. Nie można temu zapobiegać poprzez zastosowanie izolowanie, ale poprzez szczepienie przeciw cieczce, niestety jeden zastrzyk kosztuje 20 zł. Budżet przeznaczony na funkcjonowanie schroniska jest zbyt mały.

Powiatowy lekarz weterynarii zalecił wprowadzenie identyfikacji indywidualnej, program ten będzie wprowadzany.

Wszystkie psy są szczepione, świadectwo sczepienia natomiast jest wydawane przy odbiorze psa ze schroniska. Takie ogólne szczepienie odbywa się raz w roku oraz raz w miesiącu w zależności od bieżących potrzeb. By prowadzić szczegółowe zapisy szczepień konieczne jest wprowadzenie indywidualnej ewidencji.

Adam Gadziński: Psy, które padły są zakopywane na mojej działce.

Paweł Szczepański: Gmina powinna mieć podpisana umowę z zakładem utylizacji, niemniej to kosztuje. Dobrze wiem, że p. Gromadziński stosuje półśrodek i zakopuje te psy.

Grażyna Polowczyk: Gmina ma ustawowy obowiązek urządzenia grzebowiska dla zwierząt.

Paweł Szczepański: Koszt budowy grzebowiska jest ogromny i żadna gmina w Polsce nie ma takiego miejsca.     

Grażyna Polowczyk: Nie ma w Polsce przepisów regulujących status wolontariuszy, te kwestie są ustalane na zasadzie umowy. W okolicznych miastach nie występuje wolontariat przy schroniskach dla zwierząt.

Gmina za prowadzenie schroniska płaci co miesiąc ryczałtem w wysokości 3.160 zł, opłaca także bieżąco koszty leków i wizyty p. Bromberka, który pobiera za swoją pracę praktycznie symboliczne opłaty. Rocznie gminę schronisko kosztuje nie małą kwotę, bo 40.000 zł.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” wnioskuje o zrealizowanie następujących punktów:

n    zwiększenie ilości bud dla psów w schronisku dla zwierząt przy ul. Sikorskiego we Wrześni (Komisja proponuje, by zrealizować ten wniosek sposobem gospodarczym);

n    przedstawienie bud dla psów w taki sposób, by nie znajdowały się na osi wschód - zachód;

n    rozpięcie na okres letni brezentu, by powstała strefa zacieniona;

n    powiększenie powierzchni wybiegu dla psów oraz postawienie drugiego ogrodzenia, które chroniłoby zwierzęta;

n    indywidualne znakowanie zwierząt oraz zaprowadzenie indywidualnego rejestru.

Radny Włodzimierz Strzyżewski: Moim zdaniem środki na funkcjonowanie schroniska są za wysokie i należy się zastanowić jak je obniżyć. Proponuję, jeśli jest to możliwe wprowadzenie usypiania psów, jeśli nie rokują one nadziei, że ktoś je przygarnie.

Paweł Szczepański: Jeśli Rada podejmie w tej sprawie uchwałę prawo tego nie zabrania.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 9 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” wnioskuje, by Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zobowiązania do usypiania psów, które znajdują się w schronisku powyżej jednego miesiąca i nie rokują nadziei, że ktoś je przygarnie, są chore lub agresywne.

Pkt. 3

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek  Parafii Rzymsko - Katolickiej p. w. św. Ducha we Wrześni w sprawi podłączenia dwóch lamp stojących na terenie kościelnym do oświetlenia miejskiego (załącznik nr 4).

Pkt. 4

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek p. Waldemara Nowaczyka zam. przy ul. Puławskiego we Wrześni w sprawie ustawienia słupków zabezpieczających przy ul. Puławskiego na wysokości posesji nr 2 (załącznik nr 5).

Pkt. 5

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska jednogłośnie wyraziła opinię, by wniosek Przedsiębiorstwa Montażowo - Budowlanego Handlu i Usług „MONT-BUD” dotyczącego wyjazdu z projektowanej stacji paliw na ul. Podmiejskiej w Przyborkach był zrealizowany wg opinii Powiatowej Komendy Policji (załącznik nr 6).

Pkt. 8

Pani Kunegunda Zakrzewska omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Września.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 10 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Września.

Pani Kunegunda Zakrzewska omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 10 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Pani Kunegunda Zakrzewska omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Białężycach.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 10 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Białężycach.

Pani Kunegunda Zakrzewska omówiła projekt uchwały w sprawie oddania gruntu w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 10 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie oddania gruntu w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym.

Pani Kunegunda Zakrzewska omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 103/4, położonej w Słomowie.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 10 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 103/4, położonej w Słomowie.

Pkt. 7

Przewodniczący Komisji przedstawił pismo w sprawie rozpatrzenia wniosków Komisji do projektu przebudowy pasa drogowego w ul. Słowackiego (załącznik nr 7).

Przewodniczący Komisji przedstawił opinię Komisji Budżetowej do wniosków Komisji do projektu budżetu na rok 2002 r.

Pkt. 9

Radny Mirosław Zieliński: Pani Bieniaszewską dyr. tech. w PEC podczas zwiedzania przeze mnie tego zakładu zaproponowała, żeby Komisja, podobnie jak ja, odwiedziła PEC i zapoznała się z tym przedsiębiorstwem.  W najbliższym czasie p. Bieniaszewska poda termin.

Pkt. 10

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godz. 18.30 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu zainteresowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Września w Biurze Rady Miejskiej.

 Przewodniczący Komisji

Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska

radny Marek Zielnik

/-/

Protokolant:

Robert Klimczak 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.