BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14259960
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z XII sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r.

 

Protokół

nr XII/2012

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 23 maja 2012 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

 

 

 

XI sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

 

 

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Bronisław Dankowski, radny Włodzimierz Wawrzyniak.

Protokół z sesji nr XI został przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

 

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

 

Pkt 3

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że zgłosiła się do niego grupa mieszkańców zamieszkujących na ulicy Słowackiego. Na rogu ulicy Słowackiego i Wojska Polskiego istnieje kilka podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą, wyjątkowo uciążliwą dla mieszkańców. Mieszkańcy już wcześniej w sprawie hałasów interweniowali i przez jakiś czas był spokój, jednak od pewnego czasu znów się nasiliły. Radny chciałby zwrócić na ten fakt uwagę i poprosił o wzmożone patrole straży miejskiej i policji na tym terenie.

 

Radny Maciej Szelągiewicz zapytał, czy w mieście Września jest planowana strefa kibica dotycząca nadchodzących mistrzostw Europy w piłce nożnej?

 

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał w imieniu mieszkańców osiedla przy ulicy Batorego i Królowej Jadwigi, kiedy przewidywana jest naprawa chodników oraz ławeczek znajdujących się na skwerze przy filii banku PKO BP?

 

Radny Maciej Baranowski podziękował za przygotowanie przez Gminę Wrześnie weekendu majowego. Zwrócił również uwagę na fakt, że podczas takich imprez osoby nieletnie spożywają alkohol. Zapytał, czy jest jakieś rozwiązanie, aby zapobiec takim incydentom? Czy osoby sprzedające alkohol można jakoś ukarać?

 

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że złożyła do Urzędu Miasta i Gminy pisemną interpelację. Zapytała, czy w najbliższym czasie planowane jest utwardzenie drogi na ulicy Monte Casino i oświetlenie przy ulicy Armii Poznań?

 

Pkt 4

a)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/168/2012 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego we Wrześni.(załącznik nr 3)

 

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/169/2012 w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej. (załącznik nr 4)

 

c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/170/2012 w sprawie: zbycia na rzecz Skarbu Państwa, w formie darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni, oznaczonej numerami geodezyjnymi 3877/1 i 3879/8. (załącznik nr 5)

 

d)

Radny Stanisław Dominiczak poprosił radnych o to, aby ważyli swoje głosy za i przeciw podczas głosowania nad uchwałą dotyczącą zbiornika wodnego w Gozdowie. Swoją prośbę umotywował faktem, że gdy ten zbiornik powstanie wielu rolników straci swój potencjał gospodarczy. Powiedział, że Starostwo Powiatowe nie stanęło na wysokości zadania, nie zapewniając gospodarzom gruntów zastępczych. Słyszał również, że jeżeli rolnicy stracą swoje pola będą zakładali fermy norek.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 17 głosami za, 2 wstrzymującymi się, 0 przeciw podjęła uchwałę nr XII/171/2012 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego w miejscowości Gozdowo. (załącznik nr 6)

 

e)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/172/2012 w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska. (załącznik nr 7)

 

f)

Radny Janusz Czyż zapytał, co znaczy zapis, że osoba nie posiada tytułu prawnego?

 

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że pojecie to oznacza, że taka osoba nie może mieć umowy najmu, czyli wcześniej ta umowa musi być wypowiedziana albo można ją rozwiązać za porozumieniem stron. Chodzi o to, że dana osoba zostaje przekwalifikowana z prawa do użytku lokalu mieszkalnego do prawa do lokalu socjalnego bez konieczności występowania do sądu z powództwem eksmisyjnym bez ponoszenia kosztów.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/173/2012 w sprawie: zmiany uchwały nr VI/86/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 218, poz. 3428 z 2011 r.) (załącznik nr 8)

 

g)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 14 głosami za, 4 wstrzymującymi , 1 przeciw podjęła uchwałę nr XII/174/2012 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/281/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września. (załącznik nr 9)

 

h)

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy nadzór będzie prowadzony w oparciu o dotychczasowe etaty?

 

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że możliwe będą przesunięcia w obowiązkach pracowników, jednak nowej osoby Gmina nie ma zamiaru zatrudniać

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, kto fizycznie będzie odpowiadał za nadzór?

 

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że nadzór będzie sprawował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/175/2012 w sprawie: określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy we Wrześni, z siedzibą we Wrześni przy ul. Koszarowej 12. (załącznik nr 10)

 

i)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/175/2012 w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. (załącznik nr 11)

 

Pkt 5

Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Września (załącznik nr 12);

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w dotycząca umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/132/2011 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok (załącznik nr 13);

 • Do Biura Rady wpłynęła Uchwała Regionalnej Izby Orzekającej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2011, wydając opinię pozytywną (załącznik nr 14);

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i gminy Września za rok 2011(załącznik nr 14);

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za rok 2012(załącznik nr 14);

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011 rok (załącznik nr 15);

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło sprawozdanie z realizacji Zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku (załącznik nr 16);

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo mieszkańców wsi Bierzglin z prośbą do Pana Burmistrza o dofinansowanie do zrzutu nieczystości płynnych(załącznik nr 17);

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo prokuratora we Wrześni z prośbą o przesłanie odpisów uchwał w przedmiocie odpłatności za przedszkola/żłobki- wydanych na skutek nowelizacji uchwały o systemie oświaty z jednoczesnym wskazaniem czy było wydane rozstrzygnięcie nadzorcze i kiedy uchwała została opublikowana(załącznik nr 18);

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrześni z prośbą o ufundowanie pucharów i upominków na zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącej RM we Wrześni (załącznik nr 19);

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze;

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa.

 

Radny Ryszard Szwajca w związku z pismem prokuratora z prośbą o przesłanie o przesłanie odpisów uchwał w przedmiocie odpłatności za przedszkola/żłobki- wydanych na skutek nowelizacji uchwały o systemie oświaty z jednoczesnym wskazaniem, czy było wydane rozstrzygnięcie nadzorcze zapytał, według jakiej podstawy prawnej prokurator może nadzorować?

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że istnieje taki zapis w ustawie o prokuraturze, który mówi, że prokurator, który ma podejrzenie, że rada działa z rażącym naruszeniem prawa może złożyć zapytanie o odpis danych uchwał. Na pismo należy odpowiedzieć. Jeżeli organy nadzorcze stwierdzą jakieś istotne uchybienia w danej uchwale może ona zostać uchylona.

 

Hubert Świątkowski, radca prawny w Gminie Września powiedział, że prokurator ma za zadanie nadzorowanie praworządności, dlatego jeżeli jego zdaniem są jakieś uchybienia może zwrócić się do gminy o wyjaśnienia.

 

Pkt 6

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

 • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej;

 • Przedstawił analizę złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2011 (załącznik);

 

Pkt 7

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Ryszarda Szwajcy powiedział, że problem z hałasem niejednokrotnie był zgłaszany. Polega on głównie na tym, że w obrębie tak małej powierzchni jest zbyt wiele lokali i innych działalności gospodarczych, w których podawany jest alkohol. Powiedział, że zwróci uwagę na ten problem zarówno Straży Miejskiej jak i Policji.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Szelągiewicza powiedział, że wiele wrzesińskich lokali, w tym również ogródki znajdujące się na rynku przygotowują transmisję z meczów, dlatego Gmina w żaden sposób nie chce wpływać na organizację, a tym samym nie będzie tworzyła strefy kibica.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Stefana Ogrodowicza powiedział, że chodniki w najbliższym czasie nie będą remontowane, gdyż firma Enea będzie wymieniała instalację, dlatego taka inwestycja jest bezzasadna. Ławki natomiast są naprawiane w całym mieście.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Baranowskiego powiedział, że weekend muzyczny po raz pierwszy od 2009 roku udało się zorganizować z pieniędzy sponsorów, chodzi o gaże dla zespołów. Gmina Września pokryła tylko koszty związane z obsługą techniczną. Jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie to problem rzeczywiście istnieje. Można by było założyć bramki, jednak wiązałoby się to z dużym kosztem oraz byłoby uciążliwe pod kątem logistycznym. Sposobem na ukaranie sprzedawców za sprzedaż alkoholu nieletnim może być przeprowadzenie prowokacji i złapanie na „gorącym uczynku”.

 

Odpowiadając na pytanie radnej Marioli Kasierskiej powiedział, że jeżeli chodzi o ulicę Monte Casino, a tak naprawdę o Monte Casino i uliczki przyległe do tej ulicy, czyli prostopadłe do ulicy Monte Casino. Jest problem z położeniem tam asfaltu, ponieważ najpierw trzeba wykonać kanalizację deszczową nie tylko na Monte Casino, ale również na uliczkach przyległych. Taki projekt oczywiście Gmina posiada. Koszt kanalizacji deszczowej to 2 mln złotych, a położenie asfaltu kolejne 2 mln złotych. Jeżeli będzie planowana ta inwestycja to na pewno w oparciu o środki zewnętrzne. Gmina może zgłosić projekt inwestycji i go zrealizować o tak zwane „schetynówki”, kontynuacji tego programu dzięki któremu dokonano ulicę Armii Poznań oraz ulicę Słowackiego i Szkolną. Gmina będzie próbowała pozyskać środki na 2013 rok. Jeśli chodzi o oświetlenie uliczne ulicy Armii Poznań, to według wstępnych szacunków po pierwszych przetargach, które miały miejsce na montaż oświetlenia Gmina uzyskuje bardzo korzystne ceny. Po ostatnim przetargu, który jest planowany na oświetlenie ulicy Sienkiewicza będzie można zobaczyć ile Gmina zaoszczędzi środków przeznaczonych w budżecie na oświetlenie uliczne. Najprawdopodobniej wystarczy środków na zamontowanie oświetlenia na ulicy Armii Poznań w roku 2012.

 

Pkt 8

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 16.30 zamknęła posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena Nowacka

 

 

Sporządziła

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.