BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14258263
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 60

Protokół

 z LX posiedzenia

 Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska

w dniu 29 listopada 2001 roku

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Marek Zielnik o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji i powitał radnych i gości (lista obecności załącznik nr 1).

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 9 członków Komisji, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Goście:

n   Alfred Bogucki skarbnik;

n   Wiesława Konieczna - przedstawicielka sołtysów.

Pkt. 2

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad (załącznik nr 2).

Pkt. 3

Alfred Bogucki skarbnik omówił projekt budżetu MiG Września na rok 2002.

Pani Wiesława Konieczna przedstawiła protest sołtysów, dotyczący obniżenia w budżecie na rok 2002 tzw. „Funduszu wiejskiego” (załącznik nr 3).

Skarbnik odnosząc się do protestu sołtysów wyjaśnił, że wydatki w budżecie są „obcinane” we wszystkich pozycjach, np. nie będą regulowane płace w jednostkach podlegających gminie -  pozostaną na poziomie roku 2001, ponieważ nie ma możliwości obniżenia funduszu płac; poza tym istnieje możliwość przeznaczenia pewnych środków na tereny wiejskie z budżetu GKPiRPA.

Radny Waldemar Grześkowiak przychylił się do wniosku sołtysów z uwagi na to, że przyznawane środki finansowe są przez sołtysów wydawane w sposób racjonalny i uzasadniony. Radny zaproponował, żeby brakujące środki na fundusz wiejski zdjąć z obsługi Rady.

Pan Cezar Dubiel podzielając głos radnego W. Grześkiwaka dodał, że im niżej środki są przekazywane tym lepiej są zagospodarowane i jest to harmonijne z decentralizacją finansów publicznych.

Odnosząc się do wypowiedzi Skarbnika p. Dubiel powiedział, że istnieje możliwość obniżenia funduszu płac nie poprzez indywidualne obniżki płac, ale poprzez ograniczenie zatrudnienia i z tej formy należy w roku 2002 skorzystać.

Pani Wiesława Konieczna zwróciła uwagę, że z funduszy GKPiRPA mogą korzystać tylko te sołectwa, na terenie których funkcjonują świetlice socjaoterapeutyczne.

Radny Włodzimierz Strzyżewski zwrócił uwagę, że są tzw. świętości, których się nie rusza; zdaniem radnego np. nie powinno się utrzymywać Dziennego Domu Opieki Społecznej, podobnie schroniska dla zwierząt (istnieje możliwość wywozu zwierząt do schronisk na terenie innych miast).

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o zwiększenie „Funduszu wiejskiego” na rok 2002 do poziomu z roku 2001 ze środków z obsługi Rady.

Radny Piotr Matuszewski zakwestionował zapis §9 projektu uchwały budżetowej, zdaniem radnego jest to ostatni rok budżetowy Zarządu i nie można bez wiedzy Rady dać Zarządowi przyzwolenia na możliwość zaciągnięcia tak wysokiego kredytu. Obawy radnego biorą się z stąd, że konstrukcja budżetu po stronie dochodów budzi wątpliwości.

Radny zgłosił wniosek o wykreślenie tego zapisu z projektu uchwały.

Skarbnik wyjaśnił, że przedmiotowy zapis w projekcie uchwały nie jest bezgranicznym przyzwoleniem, ponieważ kwota zaciąganego kredytu może być wykorzystana tylko na to, co jest ujęte w budżecie. 

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 2 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” odrzuciła wniosek o wykreślenie z projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2002 §9.

Radny Piotr Matuszewski poprosił o wyjaśnienie wzrostu dochodów o 50% z rolnictwa i łowiectwa.

Skarbnik wyjaśnił, że planowany wzrost odnosi się do planów, a po dochodach wiadomo, że założenie to jest możliwe do zrealizowania.

Przewodniczący Komisji zaproponował wykreślenie po stronie dochodów pozycji - prywatyzacja PUK; planowane z tego tytułu środki finansowe pokryć poprzez ściągnięcie zaległości podatkowych.

Radny Piotr Matuszewski poprosił o wyjaśnienie wzrostu dochodów w rozdz. 756, ponieważ w I półroczu roku bieżącego został zrealizowany na poziomie 39% więc analogicznie powinien być planowany na rok przyszły na poziomie 80%.

Skarbnik wyjaśnił, że największy podatnik Spółka Tonsil w I półroczu br. zaprzestała regulować należności z tytułu podatku, ale zostało podpisane porozumienie między gminą a Spółką i jest duże prawdopodobieństwo, że w roku 2002 bieżące podatki Spółka będzie regulowała; zaległości zaś wg porozumienia rozłożono na raty.

Podobnie PeBeRol - został ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości, która jest atrakcyjna i najprawdopodobniej nabywca się znajdzie, wtedy wierzytelności wobec gminy zostaną uregulowane.

Radny Piotr Matuszewski zwrócił uwagę na to, że niektóre kwoty po stronie subwencji są nierealne (OPS, rozliczenia różne).

Skarbnik wyjaśnił, że kwoty te są szacowane na podstawie informacji Ministra Finansów lub Wojewody. 

Radny Waldemar Grześkowiak zaproponował, żeby sprywatyzować PUK, ale pod warunkiem reorganizacji sieci szkół w celu poczynienia oszczędności; wtedy radny poprze propozycję Zarządu.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” wnioskuje o wykreślenie po stronie dochodów pozycji - prywatyzacja PUK (planowane z tego tytułu środki finansowe w budżecie pokryć poprzez ściągnięcie zaległości podatkowych).

Radny Piotr Matuszewski zgłosił wniosek o wykreślenie po stronie wydatków pozycji -objęcie udziałów w spółce PEC.

Skarbnik poinformował członków Komisji, że przed sprzedażą udziałów PEC-u Radzie zostanie przedłożony projekt umowy, a do tego czasu budżet nie będzie prawdopodobnie jeszcze przyjęty.

Radny Waldemar Grześkowiak na temat planowanej kwoty na objęcie udziałów w PEC-u powiedział, że  nikt nie informował, że prywatyzacja ma być prowadzona w taki sposób i tak ma być realizowana; nikt nie raczył wyjaśnić techniki przeprowadzenia tego i Zarząd powinien się z tego wytłumaczyć. Zdaniem radnego nie ma sensu wydawać 1.3 mln zł, jeśli gmina ma stracić pakiet kontrolny.

Skarbnik wyjaśnił, że wszystko jest na razie na etapie uzgodnień.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” wnioskuje o wykreślenie po stronie wydatków inwestycji - wydatki na objęcie udziałów spółki PEC (dopóki Zarząd nie zapewni, że gmina nie straci pakietu kontrolnego).

Pan Cezar Dubiel podsumowując dotychczasowe wnioski wyliczył, że jeśli od kwoty wydatków na objęcie udziałów w spółce PEC odejmiemy dochody z prywatyzacji PUK pozostanie kwota 900 tys. zł; następnie po zredukowaniu funduszu płac administracji (Urząd MiG, OPS, biblioteki, WOK, Muzeum, obiekty sportowe) w taki sposób by otrzymać oszczędności rzędu 400 tys. zł wystąpi oszczędność rzędu 1.3 min zł z przeznaczeniem na inwestycje.

Radny Waldemar Grześkowiak zaproponował, żeby zaoszczędzone środki wg wyżej przedstawionego projektu przeznaczyć na inwestycję - kolejny etap modernizacji ul. Słowackiego.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała wniosek o przeznaczenie zaoszczędzonych środków na inwestycję - kolejny etap modernizacji ul. Słowackiego.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 6 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” wnioskuje o zwiększenie budżetu na rok 2002 po stronie wydatków na inwestycję - kolejny etap modernizacji ul. Słowackiego o kwotę 1.3 mln zł; źródło finansowania: od kwoty wydatków na objęcie udziałów w spółce PEC odejmiemy dochody z prywatyzacji PUK pozostanie kwota 900 tys. zł; następnie po zredukowaniu funduszu płac administracji (Urząd MiG, OPS, biblioteki, WOK, Muzeum, obiekty sportowe) w taki sposób by otrzymać oszczędności rzędu 400 tys. zł wystąpi oszczędność na poziomie 1.3 mln zł.

Przewodniczący Komisji zaproponował zmniejszenie o 300 tys. zł dotacji na funkcjonowanie WOK z przeznaczeniem pozyskanych środków na adaptację sali gimnastycznej przy SSP nr 6.

Radny zaproponował przeprowadzenie prywatyzacji WOK.

Radny Waldemar Grześkowiak zwrócił uwagę, że należy mieć świadomość, że po prywatyzacji WOK-u Września nie będzie miała ośrodka kultury. Radny zaproponował, żeby podjęto rozmowy w celu nieodpłatnego wydzierżawienia tego obiektu z przeznaczeniem na działalność jak dotychczas, co spowoduje oszczędność z tytułu zmniejszenia dotacji. 

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska jednogłośnie wnioskuje o zmniejszenie o 300 tys. zł dotacji na funkcjonowanie WOK z przeznaczeniem pozyskanych środków na adaptację sali gimnastycznej przy SSP nr 6. Jednocześnie Komisja wnioskuje o podjęcie rozmów w celu nieodpłatnego wydzierżawienia tego obiektu z przeznaczeniem na działalność jak dotychczas. 

Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek zakupu nowego samochodu dla Straży Miejskiej.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska jednogłośnie wnioskuje o umieszczenie w budżecie na rok 2002 pozycji - zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej (za kwotę 70 tys. zł, na gaz, osobowy -  kombi); źródło finansowania: z obsługi Rady. 

Radny Waldemar Grześkowiak odnosząc się do inwestycji - monitoring - zgłosił wątpliwości dlaczego to nie jest inwestycja wieloletnia, na którą powinien być przeprowadzony tylko jeden przetarg. Zdaniem radnego nie powinno się tego robić po „kawałku”, ponieważ każdy kolejny wykonawca będzie instalował innego typu urządzenia i np. obecnie są dwa typy kamer; to jest zbieranie doświadczenia. Zdaniem radnego po to był zatrudniany specjalista, by unikać takich złych doświadczeń; sposób prowadzenie przedmiotowej inwestycji jest bulwersujący.

Pkt. 4

Radny Mirosław Zieliński wnioskuje o ustawienie znaku tzw. „sierżanta” na zakręcie koło posesji p. W. Dekowskiego we wsi Gutowo Wielkie oraz we wsi Sędziwojewo przy posesji p. K. Staniaka. 

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godz. 19.00 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 5 ponumerowane strony.

Przewodniczący Komisji

Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska

radny Marek Zielnik

/-/

Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.