BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461481
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2012 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 22 maja 2012 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o godz. 10.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Maciej Tomczak, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, referent w biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).


Pkt. 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski poprosił panią Magdalenę Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej o przedstawienie informacji dotyczącej dochodów z najmu składników majątku Miasta i Gminy Września w 2011 r.


Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej przedstawiła informację dotyczącą dochodów z najmu składników majątku Miasta i Gminy Września w 2011 roku. Przekazała:
- zestawienie lokali użytkowych (załącznik nr 3);
- zestawienie lokali komunalnych usytuowanych w budynkach będących w 100% własnością Gminy Września; (załącznik nr 4);
- zestawienie lokali komunalnych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (załącznik nr 5);
- zestawienie dochodów z najmu lokali użytkowych, garaży, tablic reklamowych i ogródków (załącznik nr 6);
- zestawienie czynności windykacyjnych w zakresie lokali użytkowych, garaży, ogródków, tablic reklamowych oraz lokali komunalnych (załącznik nr 7);
- zestawienie własnych wezwań do zapłaty na lokale komunalne (mieszkalne i socjalne) (załącznik nr 8).


Komisja Rewizyjna spośród otrzymanego zestawienia wybrała do kontroli dokumentację dotyczącą lokali użytkowych przy ul. Gen Sikorskiego oraz przy ul. Gnieźnieńskiej.


Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej przedstawiła dokumentację, informację najmu lokali użytkowych przy ul. Gen Sikorskiego oraz przy ul. Gnieźnieńskiej. Dodała, że opłaty z tytułu najmu lokali wpływają na konto Gminy Września.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, jaką działalność prowadzi firma wynajmująca lokal na ul. Gen Sikorskiego?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że firma zajmowała się działalnością budowlaną, natomiast nastąpiło rozszerzenie działalności o tzw. punkt Fitness.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, jakie kwoty wpłynęły z tytułu najmu i dzierżawy za lokale użytkowe, mieszkalne, garaże i tablice reklamowe?

Edyta Krawczyk, młodszy referent w wydziale gospodarki mieszkaniowej omówiła przedstawione zestawienia dochodów z najmu lokali użytkowych, garaży, tablic reklamowych, ogródków i lokali mieszkalnych.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że np. w zestawieniu lokali użytkowych w miesiącu grudniu czynsz zapłacony wynosił 685 410. 37, natomiast w sprawozdaniu z wykonania budżetu wpisana jest kwota 557 093 43, czyli jest mniejsza, tak więc w zestawieniach jest różnica. W zestawieniu za garaże, kwota czynszu zapłaconego to 12 729 60 zł, a w sprawozdaniu z wykonania budżetu 10 394 08 zł. Poprosił o informację dotyczącą sumy wszystkich pozycji zapłaconego czynszu za lokale mieszkalne w roku 2011.
Powiedział, że komisja otrzymała trzy źródła wiedzy i w każdym z dokumentów kwoty powinny się pokrywać, jednak tak nie jest, wobec czego wymaga to wyjaśnień pani skarbnik. Dodał, że różnice być może wynikają z różnego sposobu obliczania.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że przygotuje informację dotyczącą sumy wszystkich pozycji zapłaconego czynszu za lokale mieszkalne w roku 2011.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy kwestia dochodów z najmu składników majątku Miasta i Gminy Września w 2011 roku była przedmiotem kontroli zewnętrznej? Czy były jakieś zalecenia, uwagi?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że nie. Obecnie ma miejsce kontrola RIO, jednak ponieważ jest w trakcie, nie ma jeszcze wniosków.

Radny Ryszard Szwajca poprosił o klasyfikację budżetową dochodów z najmu składników majątku Miasta i Gminy Września w 2011 r.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że kwota czynszu za lokale użytkowe i garaże zapisana jest w Dz. 700 rozdział 70005 §075.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że są to kwestie, które wymagają wyjaśnień pani skarbnik, ponieważ są różnice w zestawieniach.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w przedstawionym zestawieniu dochodów z tytułu najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i garaży jest wpisana inna kwota niż w zarządzeniu burmistrza nr 18 dotyczącym sprawozdania z budżetu za rok 2011 na str. 16 w pozycji lokale użytkowe, mieszkalne i garaże. Dokumenty te wymagają porównania z sprawozdaniem rocznym Rb27s z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, w związku z czym komisja zwróci się z prośbą do pani skarbnik o wyjaśnienia w tej kwestii.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy są dłużnicy mający szczególnie wysokie kwoty zadłużenia?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że w przypadku lokali mieszkalnych są osoby, u których zaległości są bardzo wysokie. Najwyższa zaległość wynosi ok 70 tys zł.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy jest powództwo o zmianie lokalu mieszkalnego?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że mieszkanie zajmowane jest na skutek wyroku eksmisyjnego z innego mieszkania. W tej chwili jest to mieszkanie socjalne z toaletą w piwnicy. Gmina zmierza do tego by przenieść tę rodzinę do innego mieszkania i będzie to już ostatnie stadium pogorszenia sytuacji mieszkaniowej tych osób. Inną kwestią są zaległości. Były wysyłane nakazy zapłaty, natomiast wyegzekwowanie zaległości jest bardzo trudne. Gmina stara się także prowadzić działalność „edukacyjną", by odpowiednio ukierunkować takie osoby, aby na bieżąco zgłaszały się do OPS-u w sprawie dodatku mieszkaniowego, który pozwoli choćby na to, by móc uregulować bieżące należności.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, ile jest spraw sądowych o eksmisję?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedział, że mniej niż 10.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jaki jest czas oczekiwania na lokal socjalny w sytuacji eksmisji?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że bardzo długi. Na dzień dzisiejszy wyroków do realizacji jest ok 20, jednak przybywają kolejne, ponieważ Gmina realizuje nie tylko wyroki eksmisyjne, które dotyczą zasobów gminnych, ale także wyroki eksmisyjne wydawane w przypadku kiedy z powództwem występuje prywatny właściciel lokalu i sąd przyznaje uprawnienie do lokalu socjalnego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski odnośnie wcześniej omawianego przykładu zadłużenia, zapytał od jakiego czasu dług narasta?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że pani ta była eksmitowana z mieszkania pełnowartościowego wiele lat temu, a więc dług narasta od długiego czasu, ponadto na kwotę długu składają się także narastające odsetki.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski powiedział, że są podejmowane środki zaradcze w postaci upomnień i nakazów, jednak problem mimo wszystko narasta.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że tak. Jednak Gmina stara się znaleźć rozwiązanie, żeby usprawnić ten proces, by uniknąć kosztów postępowania sądowego. Stąd propozycja uchwalenia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/86/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września, by rozwiązywać umowy na najem lokalu mieszkalnego, o ile osoby takie chcą współpracować. Jeśli chcą sobie pomóc rozwiązać problem i przekwalifikować sytuację mieszkaniową bez konieczności udziału sądu i móc przenieść się do lokalu tańszego.

Radny Maciej Szelągiewicz zapytał, kto podejmuje decyzję dotyczącą umorzenia oraz rozłożenia zadłużenia na raty?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że decyzję wydaje burmistrz.


Komisja Rewizyjna stwierdziła, że występuje problem niespłacalności długu z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dostrzegając jednocześnie starania rozwiązania problemu przez Gminę.
Radny Stanisław Dominiczak zapytał, jakie jest zapotrzebowanie na lokale socjalne?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że jest bardzo duże zapotrzebowanie, jednak można powiedzieć, że 20 lokali spowodowałoby, że sytuacja była by dobra. Problem częściowo rozwiąże budowa mieszkań na ul. Wiśniowej.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski poprosił pana Macieja Tomczaka, inspektora w wydziale gospodarki gruntami i architektury o przedstawienie informacji dotyczącej sprzedaży mieszkań oraz zbycia nieruchomości w 2011 roku.


Maciej Tomczak, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury przedstawił:
- zestawienie sprzedaży mieszkań w 2011 r. (załącznik nr 9);
- zestawienie zbycia nieruchomości (załącznik nr 10).

Komisja Rewizyjna spośród otrzymanego zestawienia wybrała do kontroli dokumentację dotyczącą sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego, oraz zbycia działki stanowiącą odrębną nieruchomość gruntową przy ul. Armii Poznań.

Maciej Tomczak, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury powiedział, że w 2011 roku Gmina Września zbyła nieruchomości na łączną kwotę 6 912 656,09 zł. W tym: nieruchomości gruntowe w kwocie 6 761 935,27 zł, oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 313,12 zł, sprzedaż mieszkań 150 407,70 zł, sprzedaż użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego na kwotę 90 723,57 zł. Nieruchomości zbywane są w procedurze przetargowej lub bezprzetargowej - sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania (art.37 ust.2 pkt.6 uogn), sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałami w gruncie na rzecz najemców tych lokali.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, jakie są koszty procedury dotyczącej sprzedaży mieszkań za kwotę 5% ich wartości?

Maciej Tomczak, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury powiedział, że zainteresowana osoba składa wniosek, którego jednym z elementów jest załącznik w postaci dowodu wpłaty zadatku na wykup mieszkania, czyli równowartość kwoty, którą Gmina wypłaca rzeczoznawcy majątkowemu jako wynagrodzenie za wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej zbywanej nieruchomości. Ten zadatek w rozliczeniu całej transakcji podlega zaliczeniu na poczet ceny mieszkania. Pierwotnie koszty ponosi osoba wnioskująca, wpłacając zadatek równowartości kwoty, którą Gmina płaci rzeczoznawcy majątkowemu. Gdyby osoba ta odstąpiła od zamiaru wykupu mieszkania zgodnie z regulacją kodeksu cywilnego zadatek przechodzi na rzecz Gminy, które w takiej sytuacji nie ponosi kosztów. Natomiast, kiedy dochodzi do transakcji, zadatek staje się częścią ceny płaconej przez osobę nabywającą lokal, czyli kwota ta jest kosztem Gminy. Jest ona uzależniona od rozstrzygnięć przetargu dotyczącego wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego na dany rok i różna w poszczególnych latach.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy uzyskany przychód pokrywa koszty, które ponosi Gmina?

Maciej Tomczak, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury powiedział, że tak.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy kwestia dochodów ze sprzedaży składników majątku Miasta i Gminy Września w 2011 roku była przedmiotem kontroli zewnętrznej? Czy były jakieś zalecenia, uwagi?

Maciej Tomczak, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury powiedział, że sprzedaż nieruchomości była przedmiotem kontroli NIK w 2008 roku, natomiast sprzedaż lokalowa jest przedmiotem kontroli RIO, która ma obecnie miejsce.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski poprosił o przedstawienie informacji odnośnie procedury dotyczącej przeprowadzonego przetargu.

Maciej Tomczak, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury powiedział, że terminy dotyczące przeprowadzenia procedury przetargowej są zapisane w ustawie i w przepisach wykonawczych do ustawy o gospodarce nieruchomościami, których także Gmina przestrzega zgodnie z przepisami. Cena wywoławcza omawianej nieruchomości wynosiła 314 tys zł plus 23% podatku VAT, wobec czego przetarg podlegał ogłoszeniu w prasie o zasięgu powiatowym i lokalnym (tablica ogłoszeń, BIP), bez obowiązku ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym. Musiał być ogłoszony co najmniej 30 dni przed przeprowadzeniem przetargu, co miało miejsce. Wszystkie wymagane kryteria zostały zachowane. Z osobą, która wygrała przetarg, sporządzono protokół z przetargu, który stanowi podstawę sporządzenia umowy notarialnej kupna-sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z ustawą osoba ta została powiadomiona o terminie zawarcia umowy notarialnej pod sankcją, że jeśli nie dotrzyma terminu, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy przeniesienia własności i w takiej sytuacji wpłacone wadium przechodzi na rzecz sprzedającego. Całość kwoty musiała zostać wpłacona przed zawarciem umowy aktu notarialnego. Dokumentacja dotycząca kontrolowanej kwestii potwierdza, że procedura przetargowa została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego przetargu sprzedaży nieruchomości stwierdziła, że procedura przetargowa została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie znaleziono żadnych nieprawidłowości.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski poprosił pana Jarosława Malickiego, naczelnika wydziału oświaty, kultury i sportu o przedstawienie informacji dotyczącej środków przeznaczonych na realizację dotacji w 2011 r.


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu przedstawił zestawienie umów zawartych w wydziale oświaty, kultury i sportu z 2011 roku (załącznik nr 11).
Przedstawił także sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011 w dziale kultura fizyczna, turystyka i krajoznawstwo oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (załącznik nr 12).


Komisja Rewizyjna wybrała dokumentację 5 dotacji do szczegółowego przeanalizowania:
- 30/WOS/2011- umowa zawarta 5 kwietnia 2011 roku z Polski Czerwony Krzyż O/Września na kwotę 1 200.00 zł z terminem wykonania umowy do 15 grudnia 2011 roku;
- 31/WOS/2011- umowa zawarta 5 kwietnia 2011 roku z Stowarzyszenie Twórczości Różnej CÓŚ INNEGO we Wrześni na kwotę 4.000.00 zł z terminem wykonania umowy do 15 grudnia 2011 roku;
- 37/WOS/2011- umowa zawarta 9 maja 2011 roku z LIGA OBRONY Kraju we Wrześni na kwotę 2 500.00 zł z terminem wykonania umowy do 15 grudnia 2011 roku;
- 52/WOS/2011- umowa zawarta 19 maja 2011 roku z UKS SPARTAKUS Września na kwotę 2 400.00 zł z terminem wykonania umowy do 31 sierpnia 2011 roku;
- 62/WOS/2011- umowa zawarta 22 sierpnia 2011 roku z Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT na kwotę 1 200.00 zł z terminem wykonania umowy do 15 września 2011 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy były przekroczenia kwot dotacji?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że nie było przekroczeń, były zwroty. Kontrolowane dotacje zostały prawidłowo rozliczone i wykorzystane.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w 2011 roku komisja przeprowadziła kontrolę udzielonych dotacji za I półrocze 2011 roku, która wykazała, że procedurę przeprowadzono w sposób wzorowy. Po zapoznaniu się z dokumentacją za II półrocze 2011 roku można uznać, że procedura przyznawania dotacji w roku 2011 była przeprowadzona w sposób wzorowy i nie budzący żadnych zastrzeżeń.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że przeprowadzane są różne kontrole, np. kontrola Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, która sprawdzała finansowanie młodocianych. Zakończyła się bardzo dobrą opinią.


Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą wybranych dotacji Komisja Rewizyjna stwierdziła, że procedura dotycząca udzielania dotacji prowadzona była w sposób prawidłowy. Komisja nie wnosi żadnych uwag ani zastrzeżeń.


Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli dotyczącej dochodów z najmu i sprzedaży składników majątku Miasta i Gminy Września oraz wydatków przeznaczonych na realizację wybranych dotacji za II półrocze 2011 r. uznała, że do wyników kontroli należy włączyć wyciągi z protokółów posiedzenia komisji z dnia 20 września i 15 października 2011r. na których dokonano kontroli za I półrocze, co w efekcie da całościowy wynik kontroli za 2011 rok.


- Wyciąg z protokółu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 20 września 2011 r. (załącznik nr 13).
- Wyciąg z protokółu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 15 listopada 2011 r. (załącznik nr 14).


Komisja ustaliła termin kolejnego posiedzenia na dzień 29 maja 2012 roku.


Pkt 4
Komisja Rewizyjna zwraca się do Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury z prośbą o przestawienie informacji dotyczącej prawnej sytuacji gruntów, na których znajduje się Wiejski Dom Kultury w Węgierkach.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o godz. 12.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/radny Bolesław Święciochowski

radny
/-/Waldemar Bartkowiak

radny
/-/Stanisław Dominiczak

radny
/-/Szymon Paciorkowski

radny
/-/Maciej Szelągiewicz

radny
/-/Ryszard Szwajca

Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.