BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273178
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Komunlano - Finansowej z 31 maja 2012 roku

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej

z 31 maja 2012 r.

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej radny Ryszard Szwajca o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1).

 

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:

Waldemar Grześkowiak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;

Robert Lewandowski, zastępca naczelnika wydziału podatkowego;

Zbigniew Fret, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych we Wrześni;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

 

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej Ryszard Szwajca poprosił o przedstawienie sytuacji związanej z analizą zaległości podatkowych wobec budżetu gminy, wpływów udzielanych ulg i umorzeń na dochody Gminy udzielone w 2011 roku.

 

Robert Lewandowski, zastępca naczelnika wydziału podatkowego przedstawił zestawienie tabel (załącznik nr 3) związanych z :

  • wpływem z tytułu podatków lokalnych;

  • wpływem z tytułu podatków lokalnych (wykonanie zobowiązania podatkowego za okres 01.01.2012 do 31.12.2012);

  • wykonanie budżetu w zakresie wpływów z tytułu podatków lokalnych za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012;

  • wykonanie budżetu w zakresie wpływu z tytułu kosztów upomnień i odsetek od podatków lokalnych za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012;

  • zestawienie udzielonych w 2011 roku ulg gminnych w podatku od nieruchomości;

  • ogólne zestawienie udzielonych umorzeń w 2011 roku.

 

Robert Lewandowski, zastępca naczelnika wydziału podatkowego powiedział, że na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/131/99 z 20 grudnia 1999 roku Gmina zwalnia z płacenia podatku od nieruchomości Kino „Trójka”, ze względu na działalność prowadzoną w zakresie tylko i wyłącznie projekcji filmów. Dwa inne zwolnienia dotyczą spółek Gestamp Polska sp. z o. o. i XS sp. z o. o. Zwolnienia nastąpiły w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr VI/82/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 kwietnia 2007 roku, dotyczącą pomocy w ramach programu de minimis.

 

Radny Janusz Czyż zapytał, czym zajmuje się firma XS?

 

Robert Lewandowski, zastępca naczelnika wydziału podatkowego powiedział, że głównie firma zajmuje się magazynowaniem, dlatego też może korzystać z pomocy Gminy Września w ramach programu de minimis. Co roku także Gmina musi sprawdzać ile osób jest zatrudnionych w firmie.

Powiedział, że jeżeli chodzi o przyznawanie ulg i umorzeń, proces ten odbywa się w drodze decyzji uznaniowej, na podstawie wcześniej złożonego wniosku o przyznanie ulgi bądź umorzenie. Istnieją dwie przesłanki, na które wnioskodawca może się powołać jest to ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny. W 2011 roku ulgi w zakresie umorzeń były znikome, głównie dotyczyły umorzenia odsetek za zwłokę. W pozostałych przypadkach wnioskodawcy mogli liczyć na rozłożenie zaległości na raty, trudno w tym wypadku mówić o uldze, gdyż jest to tylko proces polegający na wydłużeniu okresu płatności. Natomiast ulga następuje wtedy, kiedy wnioskodawcy zmniejsza się kwotę do zapłaty.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy istnieją jakieś sztywne wytyczne dotyczące przyznawania ulg czy umorzeń? Czy ta sama osoba może składać wniosek w każdym roku?

 

Robert Lewandowski, zastępca naczelnika wydziału podatkowego powiedział, że według doktryny składanie wniosków o umorzenie lub ulgę podatkową nie powinno mieć charakteru powtarzalności. Jednak podatnik może wnioskować przy każdej racie, ale jeżeli we wniosku umotywuje to tymi samymi przesłankami co poprzednio Burmistrz może odmówić przyznania ulgi, czy rozłożenia płatności na raty. Jeżeli zaś poda inne przesłanki Gmina musi zbadać ich prawdziwość. W 2011 roku kwestia ulg i umorzeń była bardzo znikoma w stosunku do wpływów z podatków.

 

Pkt 4

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej Ryszard Szwajca poprosił o przedstawienie przez Zbigniewa Freta, dyrektora Wrzesińskich Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych we Wrześni analizy sprawozdania finansowego WOSIR-u za rok 2011 i budżetu tej jednostki organizacyjnej Gminy na rok 2011.

 

Zbigniew Fret, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych we Wrześni przekazał Komisji Komunlano – Finansowej:

  • sprawozdanie merytoryczne z działalności Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych za rok 2011 (załącznik 4);

  • zbiorcze sprawozdania budżetowe Rb 27s i Rb 28 s za I kwartał 2012 roku oraz wykaz zadań inwestycyjnych (załącznik 5).

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej Ryszard Szwajca zapytał, jaka jest sytuacja finansowa WOSiR-u?

 

Zbigniew Fret, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych we Wrześni powiedział, że zaakceptował budżet na 2012 rok i nic w nim nie zmieniał. Jeżeli chodzi o potrzeby to na pewno należało by przerobić recepcję. Do tego przedsięwzięcia potrzebny będzie projekt, a sama dokumentacja będzie oscylowała w kwocie około 10.000 zł, przeróbka wewnętrzna zaś to koszt około 100.000 zł.

 

Waldemar Grześkowiak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że na rok bieżący w planach jest budowa boiska przy cmentarzu, jednak na ten cel w pierwszej kolejności Gmina musiałaby pozyskać środki zewnętrzne.

 

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że warto by było zrobić jeden kort więcej, tak żeby Gmina mogła organizować różnego rodzaju zawody. Koszt takiego boiska to ok 50.000 – 60.000 zł.

 

Waldemar Grześkowiak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że budowa boiska będzie z pewnością droższa. Jeżeli budowałaby je osoba prywatna na własny użytek mogłaby wynosić 50.000 zł. Jednak Gmina jest jednostką samorządową, która musi działać według ściśle ustalonych przepisów, które ustala między innymi ustawa o zamówieniach publicznych, która wyraźnie mówi, że musi być sporządzony kosztorys, następnie odpowiedni projekt, przetarg na inwestycje, te wszystkie kwestie powodują, że koszt wzrasta. Dodał, że w tym roku planowana jest budowa nawodnienia głównego boiska na Victorii.

 

Radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jaki jest szacunkowy koszt takiej inwestycji, jaką jest boisko?

 

Zbigniew Fret, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych we Wrześni powiedział, że szacunkowy koszt budowy boiska to 1.500.000 zł., w tym momencie jest tam klepisko ziemi.

 

Waldemar Grześkowiak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w tej chwili kemping znajdujący się przy zalewie wrzesińskim przeszedł remont i jest wykorzystywany. Dodał również, że zadbano o teren przy kempingach, utworzono dwa dodatkowe korty, wybudowano miasteczko rowerowe.

 

Radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jak wygląda sprawa dofinansowania stadionu głównego?

 

Waldemar Grześkowiak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że trudno to precyzyjnie określić. Gmina wynajmuje boisko Victorii, sam czynsz wynosi około 2.000 zł, ale są jeszcze inne koszty.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy domki znajdujące się na kempingu dostosowane są do osób niepełnosprawnych?

 

Zbigniew Fret, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych we Wrześni powiedział, że w domku nr 9 jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Waldemar Grześkowiak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że należy na to zwrócić uwagę, zarówno w kwestii domków jak i sanitariatu.

 

Zbigniew Fret, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych we Wrześni powiedział, że powstał wymóg, aby sędziowie schodzący z boiska mieli swoją szatnię, w tej chwili siedzą w biurze zarządu. Do dodatkowej szatni można wykorzystać jedno z pomieszczeń gospodarczych. Koszt takiej inwestycji to około 30.000 zł.

 

Radny Robert Smodlibowski zapytał, ile dzieci liczą wrzesińskie grupy młodzieżowe?

 

Waldemar Grześkowiak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, ale jest to liczba około 200 dzieci.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej Ryszard Szwajca powiedział, że najgorzej przedstawia się sytuacja budowy nowego boiska za ponad 1.000.000 zł, gdyż kwota jest bardzo wysoka.

 

Waldemar Grześkowiak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jest to kosztowna inwestycja, ale jest zasada, że Gmina w pierwszej kolejności stara się o dofinansowanie z zewnątrz. W tym roku nie został rozpisany konkurs na budowę boisk. Dyrektor obiektów sportowych wnioskował również o dofinansowanie na budowę nawodnienia, jednak ze względu na małą pulę pieniędzy Gmina pieniędzy nie otrzymała. Udało się otrzymać środki na 2 boiska przy szkołach w Kaczanowie i Otocznej. Jeżeli chodzi o kempingi jest w planach budowa nowej sieci wodnej, nowych sanitariatów, a także założenie gazu.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, jak wygląda kwestia wandalizmu na kempingu?

 

Zbigniew Fret, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych we Wrześni powiedział, że w tym roku zdarzył się jeden incydent. Na pewno należy zagrodzić teren kempingowy od strony torów, aby mieć pewność, że ktoś niepożądany nie będzie wchodził na teren kempingu. Powiedział, że już kilka domków jest zarezerwowanych. Jest 5 lub 6 całkowitych rezerwacji. Na miesiąc czerwiec na placu zaplanowano również 15 – 20 ognisk.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał się, jak zmieniła się struktura zatrudnienia w związku ze zmianą dyrektora obiektów sportowych?

 

Zbigniew Fret, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych we Wrześni powiedział, że jeżeli chodzi o pracowników zatrudnionych na umowę o pracę to liczba osób nie uległa zmianie. Natomiast umowy zlecenia są zmienne.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, na czym według dyrektora polega różnica między świadczeniem umowy o pracę i umowy zlecenia? Przedstawił pismo pracownika, który przyszedł na dyżur radnego z zastrzeżeniami, co do pracy dyrektora. W przedstawionym piśmie zarzucono dyrektorowi miedzy innymi brak zainteresowania i kontrolowania wykonanej przez pracowników pracy, wykonywanie ciężkich prac przez kobiety, a także o to, że niektórzy mają na te same czynności umowę o pracę, a niektórzy zlecenie.

 

Zbigniew Fret, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych we Wrześni odnosząc się do pisma powiedział, że tylko raz miała miejsce sytuacja, gdzie wszyscy zarówno kobiety, jak i mężczyźni odśnieżali lodowisko ze względu na bardzo obfite opady śniegu. Jeżeli chodzi o brak zainteresowania powiedział, że było wręcz odwrotnie, tego samego dnia ze względu na brak efektywnej pracy odbył rozmowę z dwoma pracownikami. W kwestii tych samych obowiązków powiedział, że czasami te zakresy obowiązków się pokrywają, jednak trudno jest na przykład zatrudnić na umowę o pracę osobę na 3 tygodnie do obsługi lodowiska.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, czego dotyczyła liczba 80 umów zleceń w roku 2011?

 

Zbigniew Fret, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych we Wrześni powiedział, że większość z tych umów dotyczyły umów z ratownikami . Spora część dotyczyła też prac porządkowych na przykład koszenia trawy.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, dlaczego kwota na na tegoroczne wydatki jest większa o 100.000 zł w stosunku do roku ubiegłego?

 

Zbigniew Fret, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych we Wrześni powiedział, że należy wziąć poprawkę na wzrost płac minimalnych oraz fakt, że jeden z pracowników dostanie nagrodę jubileuszową, a jeden odprawę.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej Ryszard Szwajca podsumowując powiedział, że tak jak w każdej jednostce potrzebne są dodatkowe środki, jednak ogólna kondycja finansowa Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych jest dobra.

 

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 18.30 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej

/-/Ryszard Szwajca

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.