BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14259931
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
oraz
Komisji Rozwoju Wsi
z dnia 21 maja 2012 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1) oraz 5 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni;
Jolanta Cypryańska, referent w biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).


Pkt 3
f)
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej omówiła projekt w sprawie zmiany uchwały nr VI/86/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 218, poz. 3428 z 2011 r.).

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, co się stanie w sytuacji, gdy uprawniona osoba nie złoży oświadczenia woli?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że gmina poprzez tę uchwałę chce pomóc osobom, które chcą zmienić warunki mieszkaniowe i wyrażają na to zgodę. Dodała, że podjęcie uchwały da możliwość obniżenia kosztów.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/86/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 218, poz. 3428 z 2011 r.).

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/86/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 218, poz. 3428 z 2011 r.).


a)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego we Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego we Wrześni.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego we Wrześni.


b)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej.


c)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa, w formie darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni, oznaczonej numerami geodezyjnymi 3877/1 i 3879/8.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa, w formie darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni, oznaczonej numerami geodezyjnymi 3877/1 i 3879/8.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa, w formie darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni, oznaczonej numerami geodezyjnymi 3877/1 i 3879/8.

d)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego w miejscowości Gozdowo.

Radna Bożena Nowacka zapytała, na ile protesty rolników mogą uniemożliwić realizację tej inwestycji?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że wykupy będą realizowane na zasadzie negocjacji, a jeśli nie dadzą skutku zostanie uruchomiony przez starostwo proces wywłaszczenia, oszacowanie i uregulowanie należności.

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy grunty o których mowa są w tej chwili zagospodarowane?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że są to łąki, pastwiska. Grunty należą do rolników, podmiotów prawnych, a także kościoła.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy będzie pobudowana śluza?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że tak.

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy odcinek ten będzie traktowany jako rekreacyjny?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że fragmenty na pewno będą realizowane jako rekreacyjne.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, 2 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego w miejscowości Gozdowo.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego w miejscowości Gozdowo.


e)
Radny Bolesław Święciochowski omówił projekt w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska.


g)
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/281/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/281/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/281/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.


h)
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy we Wrześni, z siedzibą we Wrześni przy ul. Koszarowej 12.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy we Wrześni, z siedzibą we Wrześni przy ul. Koszarowej 12.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy we Wrześni, z siedzibą we Wrześni przy ul. Koszarowej 12.


i)
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, ile jest takich placówek w naszej gminie?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że są dwa żłobki.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że są dwa żłobki, klubu jeszcze nie ma, jednak w każdej chwili może powstać.

Radna Mariola Kasierska zapytała, kto będzie sprawował ten nadzór?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że pracownik wydziału oświaty, kultury i sportu.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy są to instytucje, które może wspomagać finansowo gmina?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że może na podstawie stosownych uchwał podjętych przez Radę Miejską, ale są to bardzo drogie przedsięwzięcia.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.


Pkt 4
Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, czy były zgłoszenia dotyczące nieprzyjemnych zapachów w Bierzglinku?

Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że mieszkańcy zgłaszali do niego jako sołtysa tę sprawę.

Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni powiedział, że sprawdzi, czy były takie zgłoszenia.

Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że rada sołecka, sołectwa Bierzglinek przygotowała pismo do właściciela gospodarstwa rolnego z prośbą o uregulowanie tej kwestii.

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że była świadkiem interwencji na ul. Miłosławskiej dotyczącej podpalenia, w związku z czym zapytała, czy można coś zrobić by osoba, która dopuściła się tego podpalenia nie mieszkała w tym środowisku, w takim skupisku ludzi, ponieważ jest dużym zagrożeniem?

Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni powiedział, że jest to problem, ponieważ osoba ta nie jest ubezwłasnowolniona, nie jest też osobą niepełnosprawną umysłowo.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że należy zebrać odpowiedni materiał i przedstawić argumenty oraz opinię lekarzowi, ponieważ osoba ta powinna być leczona.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 


Przewodniczący Rozwoju Wsi
/-/Mirosław Zgoliński


Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak

Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.