BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14476763
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic Szafirowej i Koralowej we Wrześni

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.000.000 euro na:

Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem: budowa ulic

Szafirowej i Koralowej we Wrześni

 

CPV: 45.23.31.20-6, 45.23.21.30-2

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2012 roku

 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 61 640-41-51, fax. 61 640-41-59 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Wadium: 25.000 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysiący złotych)

 

Otwarcie ofert nastąpi 18 czerwca 2012 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 18 czerwca 2012 roku do godz. 10.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali:

a) budowę, przebudowę nawierzchni drogowych o wartości łącznej nie mniejszej niż 2.000.000 złotych brutto, w tym co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 złotych brutto,

b) budowę, przebudowę sieci kanalizacjnych o wartości łącznej nie mniejszej niż 500.000 złotych brutto,

2) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie:

a) budowy dróg,

b) instalacji w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w tym:

a) walec stalowy wibracyjny samojezdny - 1 szt,

b) rozkładarka mas bitumicznych - 1 szt,

c) samochód samowyładowczy o ład. pow. 5 t,

d) koparka o poj. łyżki nie miej niż 0,25 m3.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają gwarancję banku o możliwości zaciągnięcia kredytu lub inny dokument potwierdzający iż dysponują odpowiednią wielkością środków własnych na realizację zamówienia - nie mniej niż 500.000 złotych;

5) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

 

Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 184280-2012 w dniu 1.06.2012 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz-budowa drog szafirowa koralowa [19.9 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.