BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461641
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XI/2012 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r.

Protokół
nr XI/2012
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 28 marca 2012 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

XI sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).


Pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Bronisław Dankowski, radny Stanisław Dominiczak, radny Jan Drewniak.
Protokół z sesji nr X został przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt 2
Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).


Pkt 3
Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, na jakim etapie są przygotowania dotyczące budowy sali gimnastycznej w Kaczanowie?

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że chciałaby poruszyć kwestię odpowiedzi uzyskanej od pana burmistrza odnośnie protokołu z dyżuru w sprawie zastrzeżeń mieszkańców do lokali socjalnych w Chociczy Wielkiej. Powiedziała, że 27 lutego uzyskała odpowiedź, którą uznała za niewystarczającą, w związku z czym poprosiła o uzupełnienie informacji, którą to otrzymała przed chwilą, w związku z czym musi się z nią zapoznać.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka zaproponowała by radna Mariola Kasierska zapoznała się z informacją i ewentualnie później zadała pytania w tej sprawie.
Radna Mariola Kasierska odnośnie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych przy ulicy Wielkopolskiej poprosiła o sprecyzowanie kwestii dotyczącej rozplanowania. Jak będą usytuowane drogi dojazdu? Czy znajdujący się tam parking od strony ul. Fabrycznej jest zgodny z przeznaczeniem, jak jest w dokumentach? Czy jest ujęty cel tego miejsca jako parking? Czy jest to może tylko droga publiczna, a parking powstał tak po prostu? Czy obiekt, który tam powstanie nie będzie w żaden sposób kolidował z przynależnymi wejściami do obecnie istniejących nieruchomości? Czy właściciele będą mieli swobodny dojazd do posesji? Czy w chwili obecnej zostały zachowane wszelkie normy ze stanem faktycznym danej nieruchomości? Czy powstałe chodniki „nie wchodzą" w prywatne nieruchomości danych właścicieli.
Poprosiła o sprecyzowanie zapisu odnośnie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011- 2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dotyczącego powstania muszli koncertowej na terenie po byłym TONSIL-u.
Radny Szymon Paciorkowskiego zapytał, czy działka pomiędzy dworcem PKP, a nowo budowanym blokiem należy do gminy? Czy będzie tam przejście? Czy są już plany jej zagospodarowania? Czy będzie przeznaczona pod zabudowę? Czy będą tam parkingi? Dodał, że w tej chwili jest bałagan.

Radny Bolesław Święciochowski zaprosił na uroczystość 72 rocznicy zbrodni katyńskiej NKWD w 1940 roku, która odbędzie się 1 kwietnia 2012r.

Radny Marek Kołodziejczyk powiedział, że nie otrzymał informacji odnośnie pytania zawartego w protokole z dyżuru z dnia 7 marca, wobec czego poprosił o udzielenie odpowiedzi w tej kwestii.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że mieszkańcy osiedla 1000 lecia, rodzice i dziadkowie dzieci uczęszczających do SSP nr 6 skarżą się na zły stan chodnika przy tej szkole, w związku z czym byłby wdzięczny gdyby w ramach bieżących remontów nastąpiła poprawa tego stanu rzeczy.
Po drugie chciałby podziękować za szybkie działanie w zakresie oznakowania zjazdu przy ul. Armii Poznań w kierunku ul. Gen. Kutrzeby. Dodał, że jest tam kamienny śmietnik, który stwarza zagrożenie, w związku z czym prosi by go z tego miejsca usunąć i przenieść w inne.


Pkt 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych 17 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 1 „wstrzymujących" podjęła uchwałę nr XI/133/12 w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko" we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne (załącznik nr 3).

ą)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych 17 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 1 „wstrzymujących" podjęła uchwałę nr XI/134/12 w sprawie: likwidacji Przedszkola „Polne Kwiatki" w Gutowie Małym, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne (załącznik nr 4).

b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/135/12 w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania (załącznik nr 5).

c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/136/12 w sprawie: ustalenia sieci publicznego przedszkola i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 6).

ć)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/137/12 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/22/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 r., w sprawie: szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 35, poz. 694) (załącznik nr 7).


d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/138/12 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Moniuszki (załącznik nr 8).

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/139/12 w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Żagańskiej (załącznik nr 9).

ę)
Radny Sylwester Jałoszyński przedstawił kwestię sprawy podjętej w piśmie dotyczącym skargi odnośnie nie wytyczenia przez UMiG we Wrześni drogi dojazdowej, którą w trakcie pełnienia wczorajszego dyżuru złożyła na jego ręce mieszkanka Wrześni, prosząc jednocześnie o przedstawienie wyżej wymienionej sprawy na sesji Rady Miejskiej (załącznik nr 10).

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że przeanalizował sprawę i ustalił, żeta prywatna służebność zostanie zrealizowana.

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że na sali obecna jest pani, która złożyła pismo w sprawie skargi, wobec czego jeśli państwo radni mają pytania mogą je w tej chwili zadać.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że ponieważ w statucie nie ma zapisu dotyczącego procedury przeprowadzania takich dyskusji może zarządzić przerwę, by państwo radni mogli w tej sprawie porozmawiać, jednak uważa, że w obecnej sytuacji nie ma takiej potrzeby. Na wczorajszym posiedzeniu komisje zapoznały się ze sprawą, pan Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września udzielił odpowiedzi, która jest dla pani satysfakcjonująca.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września dopowiedział, że dojazd i komunikację rozstrzyga miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Do momentu wybudowania dróg zgodnie z planem zagospodarowania w celu umożliwienia dojazdu zostanie dla tej działki ustanowiona służebność przesyłu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka zapytała, czy odpowiedź pana Jana Maciejewskiego, zastępcy burmistrza miasta i gminy Września jest wystarczająca?

Radny Sylwester Jałoszyński w imieniu pani, która złożyła pismo w sprawie skargi powiedział, że odpowiedź jest wystarczająca.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/140/12 w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Wielkopolskiej (załącznik nr 11).

f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/141/12 w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska (załącznik nr 12).

g)
Radny Mirosław Chudy zapytał, jakiego rodzaju będzie działalność przemysłowa? Jaka działalność sportowa w sąsiedztwie tego przemysłu miałaby tam zaistnieć?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że tworzony plan zagospodarowania przestrzennego odpowie na pytanie jakiego rodzaju będzie działalność przemysłowa, gdyż to zapisy w trakcie tworzenia określą między innymi rodzaj działalności.
Zapis dotyczący działalności przemysłowej i sportowej ma związek tylko i wyłącznie z tym, że w Studium zagospodarowania jest taki zapis, wobec czego tworzony plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny z zapisem w Studium. Dodał, że jest to teren po byłym wysypisku śmieci, w związku z czym niewiele rzeczy można na tym terenie robić. Jednak tak jak ma to miejsce w tej chwili może być to teren przeznaczony do startu i lądowania motolotni, itp., a także istnieje możliwość pobudowania toru, np. motokrosowego. Jest to obszar, który nie może być do niczego innego wykorzystany.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/142/12 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osowie (załącznik nr 13).

h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/143/12 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i gen. Sikorskiego (załącznik nr 14).

i)
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła by w §2 zmienić podpunkt a) na cyfrę 1. i podpunkt b) na cyfrę 2.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/144/12 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej (załącznik nr 15).

j)
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła by w §12 po dwukropku zmienić podpunkt a) na cyfrę 1) i podpunkt b) na cyfrę 2).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/145/12 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1 (załącznik nr 16).

k)
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła by w §1 zmienić wyrażenie: „zaznaczone" na „zaznaczonym".

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/146/12 w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska (załącznik nr 17).

l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/147/12 w sprawie: zmiany uchwały nr VI/86/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 218, poz. 3428 z 2011 r.) (załącznik nr 18).

ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/148/12 w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie realizacji wypoczynku letniego w roku 2012 pn. „VIII Powiatowa Akcja Letnia" (załącznik nr 19).


m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/149/12 w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 20).

n)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/150/12 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 r. (załącznik nr 21).

ń)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/151/12 w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwach Bardo i Marzenin (załącznik nr 22).

o)
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka w związku z wnioskiem wszystkich komisji poprosiła by zastąpić zapis w §1 dotyczący wskaźnika % z 17% na 20%, czyli podjęta uchwała zmieni wskaźnik % z 13% na 20%.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych 16 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 2 „wstrzymujących" uchwałę nr XI/152/12 w sprawie: zmiany uchwały nr III/35/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni wraz z uwzględnieniem wniosku dotyczącego zmiany zapisu odnośnie wskaźnika procentowego z 13% na 20% (załącznik nr 23).

ó)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych 17 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 1 „wstrzymujących" podjęła uchwałę nr nr XI/153/12 w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki (załącznik nr 24).

p)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/154/12 w sprawie: zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie" (załącznik nr 25).

q)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/155/12 w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011- 2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko (załącznik nr 26).

r)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/156/12 w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września (załącznik nr 27).

s)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/157/12 w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2012 (załącznik nr 28).

ś)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/158/12 w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin (załącznik nr 29).

t)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/159/12 w sprawie: uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Września na lata 2012- 2014 (załącznik nr 30).

u)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/160/12 w sprawie: zmiany załącznika do uchwały nr XXX/399/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu aktywności lokalnej dla Miasta i Gminy Września na lata 2010- 2013" (załącznik nr 31).

v)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych 14 głosami „za", przy 1 „przeciw" i 3 „wstrzymujących" podjęła uchwałę nr XI/161/12 w sprawie: wydania opinii o lokalizacji kasyna gry we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14 (załącznik nr 32).

w)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił plan pracy komisji na rok 2012 (załącznik nr 33).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/162/12 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.(załącznik nr 34).

x)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/163/12 w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (załącznik nr 35).

y)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/164/12 w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (załącznik nr 36).

z)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/165/12 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/435/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo" (załącznik nr 37).

ź)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/166/12 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012- 2035 (załącznik nr 38).

ż)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok (załącznik nr 39).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/167/12 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok wraz z autopoprawką (załącznik nr 40).


Pkt. 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Świeciochowski przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2011 (załącznik nr 41).

Przewodniczący Komisji Komisji Komunalno- Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2011 (załącznik nr 42).

Radna Mariola Kasierska z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radnego Stanisława Dominiczaka przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji za rok 2011 (załącznik nr 43).

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2011 (załącznik nr 44).

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2011 (załącznik nr 45).


Pkt. 6
Przewodniczący Komisji Komunalno- Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił plan pracy komisji na rok 2012 (załącznik nr 46).

Radna Mariola Kasierska z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radnego Stanisława Dominiczaka przedstawiła plan pracy komisji na rok 2012 (załącznik nr 47).

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił plan pracy komisji na rok 2012 (załącznik nr 48).

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił plan pracy komisji na rok 2012 (załącznik nr 49).


Pkt 7
Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły:
uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Września (załącznik nr 50);
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały Nr X/131/11 RM we Wrześni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012-2035 (załącznik nr 51);
zawiadomienie o przesunięciu terminu usunięcia nieprawidłowości w uchwale Nr X/132/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2012r. Na dzień 30 marca 2012r.(załącznik nr 52);
pismo pani Dyrektor Żłobka „Akademia Smerfa" z prośbą o podjęcie uchwały dotyczącej przyznania dotacji celowej na pobyt dzieci w żłobku (załącznik nr 53);
pismo Zarządu Nauczycielstwa Polskiego w sprawie projektu uchwały dotyczącej likwidacji Przedszkola nr 1 „Słoneczko" we Wrześni i Przedszkola „Polne Kwiatki" w Gutowie Małym w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne wyrażające negatywną opinię w wyżej wymienionej sprawie (załącznik nr 54);
pismo Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o zwolnienie w 2012r. z podatku od nieruchomości (załącznik nr 55);
w nawiązaniu do ww pisma wpłynęło pismo Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o odroczenie terminu spłaty rat podatku od nieruchomości za rok 2012 do miesiąca czerwca br. (załącznik nr 56);
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (załącznik nr 57);
sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego za rok 2011 (załącznik nr 58);
pismo protestacyjne mieszkańców sołectwa Chwalibogowo- Grzymisławice w sprawie lokalizacji fermy norek w Grzymisławicach (załącznik nr 59);
Otrzymali Państwo do wypełnienia oświadczenia majątkowe. Proszę o wypełnienie 2 egzemplarzy i dostarczenie ich na moje ręce do końca kwietnia br.;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa.


Pkt 8
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:
Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 60);
Poinformował, że w urzędzie obecnie odbywa się kontrola RIO.


Pkt 9
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Waldemara Bartkowiaka odnośnie budowy sali w Kaczanowie powiedział, że gmina w ramach niniejszego zadania złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Baz Obiektów Sportowych. Niestety z racji przyznania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2011r Województwu Wielkopolskiemu limitu pozwalającego wyłącznie na dokończenie rozpoczętych już inwestycji, Sejmik Województwa Wielkopolskiego nie miał podstaw do uchwalenia Programu Rozwoju Baz Obiektów Sportowych na lata 2012-2014, w konsekwencji złożony wniosek pozostaje obecnie bez rozpatrzenia.

Odpowiadając na pytanie zadane przez radną Mariolę Kasierską odnośnie mieszkań socjalnych w Chociczy Wielkiej, burmistrz powiedział, że pisemną informację pani radna otrzymała 27 lutego, jednak informacja okazała się niewystarczająca, wobec czego poprosiła pani o dodatkowe informacje, które to otrzymała pani w dniu dzisiejszym.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września zapytał radną Mariolę Kasierską, czy pisemna informacja, którą otrzymała pani radna jest satysfakcjonująca, czy też wymaga ona wyjaśnień?

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że w protokole z dyżuru przedstawiła wniosek mieszkańców odnośnie poprawienia nieprawidłowości. W pierwszej odpowiedzi uzyskała informację, że będą powołane specjalne organy. Będzie powołany inspektor budowlany do stwierdzenia tych nieprawidłowości, a w kolejnej odpowiedzi uzyskała informację, że wszelkie organy z tytułu oględzin jednoznacznie wykazały, że takie nieprawidłowości istnieją. Są wszelkiego rodzaju zagrożenia, które pojawiają się w tym budynku z niemożnością właściwego ogrzania, wydostawania się dymu, przecieku wód opadowych przez nieprawidłowe osadzenie parapetów zewnętrznych, zamurowanie otworu kominowego. Tak istotne i karygodne rzeczy pojawiły się w wykonawstwie tego budynku. Zapytała, jak to wygląda od strony proceduralnej? Kto będzie za to płacił? Czy firma jako główny wykonawca jest uchwytna? Czy nadal działa na rynku? Czy te wszystkie uchybienia zostaną poprawione? Czy nad tymi uchybieniami będzie jakiś nadzór osób postronnych, obiektywnych, znających się fachowo na danej dziedzinie czuwający nad prawidłowością wykonywanej pracy i doprowadzenia jej do stanu bezpiecznej użyteczności?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że wszystkie odpowiedzi znajdują się w piśmie, które otrzymała pani radna. Powiedział, że projekt na adaptację budynku po byłej szkole na lokale socjalne został wykonany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Uzyskał pozytywne opinie wszystkich instytucji, które projekt muszą zaaprobować. Uzyskał pozwolenie na budowę i na podstawie tego pozwolenia i wymaganej dokumentacji zostało zrealizowane wykonawstwo, a w końcowej fazie dokonano odbioru budynku, który również potwierdziły wszystkie służby. Niestety okazało się, że zarówno dokumentacja jak i wykonawstwo i nierzetelne odbiory poszczególnych kondycji spowodowały, że cała inwestycja zawierała szereg uchybień i nieprawidłowości. W chwili obecnej najważniejsze rzeczy związane z zabezpieczeniem tych lokali zostały wykonane przez gminę. Wykonawca mimo tego, że zobowiązał się do realizacji rzeczy, które wykonał w sposób nieprawidłowy nie zrobił tego, w związku z czym gmina zleciła wykonawstwo zastępcze, a kosztami będzie obciążony wykonawca. Pozostaje kwestia ustalenia odpowiedzialności projektanta i kierownika budowy, ale są to elementy jeszcze analizowane z radcą prawnym przez gminę, więc stosowne kroki zostaną dopiero podjęte. Najważniejsze jest oczywiście wykonanie tego co niezbędne w tej chwili dla zabezpieczenia prawidłowego, bezpiecznego funkcjonowania lokali i to gmina realizuje.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, odpowiadając na pytanie zadane przez radną Mariolę Kasierską odnośnie projektu uchwały w sprawie zbycia działki przy ul. Wielkopolskiej powiedział, że plan zagospodarowania został uchwalony przez Radę Miejską w 2007 roku. Dodał, że ze względu na różne protesty, zażalenia w czasie tworzenia i wyłożenia planu opracowywano go ok 10 lat. Uczestnikiem tworzenia może być każdy i w przypadku Centrum II pani, która złożyła pismo do radnego również aktywnie uczestniczyła. Rada Miejska uchwala plan zagospodarowania po uwzględnieniu wszelkich zastrzeżeń i dlatego właśnie tak długo tworzy się plany zagospodarowania, które są dosyć wnikliwie sprawdzane przez Urząd Wojewódzki przed publikowaniem w Dz.U. Plan zagospodarowania nie jest w żaden sposób podejmowany przez Radę Miejską w sposób pochopny. Ponadto po opublikowaniu jest dokumentem absolutnie jawnym. Dodał, że nieporozumieniem jest pojawiająca się w wypowiedzi pani radnej myśl, jakoby nie mogło być tak, że jakiś chodnik, czy jakaś ulica zaprojektowana w planie zagospodarowania mogłaby być na terenie prywatnym. Otóż jest to jak najbardziej powszechne, typowe i zawsze występujące, że przy tworzeniu planów, najczęściej terenów prywatnych obejmuje się jakiś obszar miasta, czy gminy gdzie elementem powstawania planu jest, np. określenie dróg, bo właśnie po to się robi plany zagospodarowania. Po przeprowadzeniu całej procedury jest obowiązek wykupienia przez miasto, za odszkodowaniem ten teren. Jest to jak najbardziej powszechne zjawisko, że chodniki, ulice, ścieżki rowerowe, ciągi komunikacyjne służące ogółowi są wytyczane tak jak jest zaplanowane przez projektanta i uchwalone przez Radę Miejską na danym terenie i jest to zjawisko oczywiste i temu służy plan zagospodarowania przestrzennego.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jeśli pani radna sobie życzy, to może otrzymać kserokopię całej procedury towarzyszącej uchwaleniu planu zagospodarowania i w momencie jakichkolwiek wątpliwości uzyska wszelkie wyjaśnienia.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, odpowiadając na pytanie zadane przez radną Mariolę Kasierską odnośnie muszli koncertowej na terenie Centrum II powiedział, że procedura powstawania Programu Rewitalizacji miała podobny charakter, jak w przypadku uchwalania planu zagospodarowania. Firma przed zapisaniem konsultowała go również z różnymi instytucjami oraz wyłożyła program, a więc była jawność procedury tego dokumentu. Jest on na tyle ogólny, że polega na zebraniu przez firmę wszystkich możliwych informacji ze wszystkich możliwych, jawnych źródeł dostępnych na rynku. Takim elementem między innymi jest plan zagospodarowania uchwalony w 2010 roku, dotyczący terenów po byłym TONSILU. Przy tworzeniu planu zagospodarowania właściciele terenów podczas sesji 27 lutego 2008 roku zaprezentowali jedną z koncepcji zagospodarowania tego terenu. W ok 90% koncepcja ta została zawarta w planie zagospodarowania, który obowiązuje od czerwca 2010 roku i jednym z elementów w miejscu, gdzie obecnie jest niebieska hala TONSILU znajduje się zaplanowana galeria handlowa, czyli obiekt wielkopowierzchniowy, który zaproponowano w opisie, być może niekoniecznie do realizacji, jednak stała się jakąś propozycją i była to sala wystawowo-koncertowa. Architekci prezentowali ją radnym w 2008 roku, stąd ten element, który jako jeden z wielu został przepisany z materiałów, którymi dysponowali projektanci Programu Rewitalizacji Miasta.

Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Szymona Paciorkowskiego dotyczące terenu między drogą krajową nr 15 od dworca PKP, a uliczką wewnętrzną, która kiedyś służyła do „obsługi" biurowca TONSILU powiedział, że od tego miejsca zaczyna się realizacja planu zagospodarowania, który uchwalono w 2010 roku, gdzie zaplanowano budynki mieszkalne. Jest to związane w głównej mierze z prawami własnościowymi na tym terenie. Na tych, które mają nieuregulowany stan prawny nikt nie uzyska pozwolenia na budowę, więc realizowane jest to, co możliwe. W miejscu dawnego kina TONSIL firma wykonuje już budowę pierwszego z trzech budynków. Jest to teren, który był w zarządzie komornika sprzedającego grunty, obiekty potonsilowskie, został wykupiony przez firmę, która zgodnie z planem zagospodarowania wykonuje pierwszy z trzech budynków. Zgodnie z przepisami, które obowiązują o miejscach parkingowych dotyczących takich budynków mieszkalnych inwestor musi zapewnić miejsca parkingowe. Cały teren jest zabudowywany parkingami podziemnymi, jednak są niewystarczające dla całego terenu, tak więc gmina podpisała umowę, by w miejscu, gdzie kiedyś była droga „obsługująca" biurowiec powstał za pieniądze inwestora parking publiczny. Ponadto także radni często zgłaszali problem braku miejsc parkingowych w tym miejscu. Plac, który w tej chwili porośnięty jest trawą i drzewami przewiduje się do wspólnej realizacji z GDDiA. Planuje się z materiałów powierzonych przez GDDiA pobudować parking, który da ok 150 miejsc parkingowych. Dodał, że na czas budowy trzeba będzie zgłosić wykonawcy by zabezpieczył przejście dla osób chodzących tym skrótem do miasta.

Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Marka Kołodziejczyka odnośnie zapytania złożonego na dyżurze powiedział, że w związku z tym, że odpowiedź jest obszerna i jeszcze nieukończona zostanie dostarczona na piśmie.

Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Macieja Baranowskiego odnośnie złego stanu chodników przy SSP nr 6, burmistrz powiedział, że zostanie sprawdzone, czy jest sens przeprowadzenia remontu cząstkowego, ponieważ nie zawsze warto łatać coś, co wymaga całkowitej przebudowy. W tym roku planowana jest przebudowa chodnika wzdłuż ul. Kilińskiego, więc należałoby zrobić to w takiej kolejności w jakiej wymuszają to potrzeby.
Odnośnie kosza na ul. Kutrzeby burmistrz powiedział, że zostanie on przesunięty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka, odnosząc się do wypowiedzi radnej Marioli Kasierskiej w kwestii zapisu w protokole z dyżuru, gdzie mieszkańcy wnioskują o to żeby w sprawie mieszkań w Chociczy odbyło się posiedzenie KBiPS powiedziała, że zapoznała się z treścią tego protokołu. Zwykle zapoznaje się z tym na jaki temat rozmawiają państwo radni z mieszkańcami. Spotkania te są informacją mieszkańców na temat funkcjonowania, bądź niefunkcjonowania pewnych kwestii co do których odnosi się pan burmistrz. Decyzje o tym, czy zwołać komisję, czy też nie podejmują samodzielnie przewodniczący komisji i była przekonana, że pani radna jako członek tej komisji zapisała tę informację po to żeby zawnioskować do przewodniczącego komisji, by została zwołana komisja. Nigdy nie było takiej sytuacji żeby przewodniczący rady na podstawie protokołu z dyżuru wnioskował do przewodniczącego komisji o to, żeby zwołać komisję. Dodała, że była przeświadczona, że pani radna jako członek tej komisji zwróci się do swojego przewodniczącego, a w protokole pozostawia tylko informację, że taka kwestia została zgłoszona. Nie potraktowano tego jako informacji, która miałaby skutkować tym, żeby zapoznać przewodniczącego, ponieważ nie ma takiej praktyki, aczkolwiek przewodniczący komisji również mogą się zapoznawać z protokołami z dyżurów. Dodała, że sama je przegląda chociażby po to by zobaczyć z jakimi sprawami zgłaszają się do Państwa radnych mieszkańcy. Powiedziała, że nie spodziewała się, że pani radna oczekuje, iż radni zadziałają w kwestii zainicjowania posiedzenia KBiPS.

Radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy zostaną podjęte decyzje w sprawie pomocy dla rolników składających wnioski w związku ze szkodami powstałymi na skutek wymarznięcia zbóż?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że jest członkiem komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, które powstają w wyniku różnych kataklizmów. Gmina zorganizowała spotkanie z sołtysami w sprawie pomocy, aby przekazać wszystkim rolnikom ankietę, formularz zgłoszenia strat, co będzie stanowić podstawę do tego, by zgłosić Wojewodzie zasięg strat. Co postanowi Wojewoda i jakie będą tego skutki dziś trudno powiedzieć. Nie może zapewnić, że będzie pomoc ze strony państwa, bo tego nie wie. Dodał, że poziom strat jest rzeczywiście bardzo duży i ma nadzieję, że pomoc ze strony państwa zostanie udzielona.

Radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy przewiduje się pomoc ze strony gminy?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie wie, czy jest taka możliwość.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że straty, które powstały, zostaną sprawdzone na podstawie zestawienia, które jest niezbędne do dokonania obliczeń. Jest to o tyle skomplikowane, że odnosi się to do całej produkcji rolnej w danym roku i to też będzie miało swój wpływ. Musi to być minimum 30% strat gospodarskich. Ważne jest też to jakiego rodzaju były uprawy, czyli czy gospodarstwo nastawione było tylko na produkcję roślinną, czy też na produkcję zwierzęcą, czy jeszcze inną. Jaki będzie ogólny bilans okaże się dopiero z wyliczeń szczegółowych na poszczególnych gospodarstwach. Czy ewentualnie mogłoby mieć to odniesienie do podatku rolnego to sądzi, że trzeba będzie sprawdzić jaki będzie ogólny bilans. Na dzień dzisiejszy zbierane są informacje. Wiadomo, że jest źle, ale jest za wcześnie żeby podsumowywać całą sytuację. Problem dotyczy 60-70% użytków rolnych. Rolnicy podchodzą do sprawy rzetelnie nie podając upraw, które nie były zasiane, ale jest za wcześnie by wyciągać konkretne wnioski.

Radna Mariola Kasierska odnośnie zapisu w protokole, by powiadomić komisje powiedziała, że było jednoznacznie zapisane, iż wnosi o skierowanie sprawy do komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, w związku z czym prosi, by jeśli w przyszłości będzie wyraźny zapis, że wnosi o przekazanie sprawy komisji, by to uczynić.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że spotkania radnych poświęcone są mieszkańcom i sprawom mieszkańców i nie ma żadnego uprawnienia żeby nakazywać coś przewodniczącym komisji. Jeśli pani radna jako członek tej komisji uważa to za właściwe, to należy rozmawiać z przewodniczącym swojej komisji. Nie ma takiej procedury, obowiązku, by przewodniczący rady coś takiego robił. Spotkania radnych na dyżurach są poświęcone sprawom mieszkańców, a sprawy procedury funkcjonowania członków komisji w ramach danej komisji, to sprawa radnych, którzy są w danej komisji. Dodała, że jeśli komunikacja między członkami komisji jest nieprawidłowa to prosi by jej to zgłosić, ponieważ protokół z dyżuru jest traktowany jako informacja. Najważniejsza część protokołu to sprawy, które przekazują mieszkańcy. Najlepszym adresatem wniosku członka komisji do komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, o to, że ze strony mieszkańców jest zasadne, by komisja się zebrała jest członek merytorycznej komisji, który może zainicjować, porozmawiać z przewodniczącym swojej komisji. Wielokrotnie dzieje się tak, że rozmawia się z przewodniczącym swojej komisji pytając, czy prosząc w jakiejś sprawie. Jeśli jeden z członków komisji ma informację, że dzieje się coś, co powinno stać się przedmiotem spotkania komisji, to informuje przewodniczącego swojej komisji. Dodała, że protokół z dyżuru potraktowała jako informację, że taki problem został zgłoszony i że państwo radni spotkają się i to było oczywiste.

Radny Robert Smodlibowski zaproponował, by w związku z wypadkiem, który miał dziś miejsce zamontować znak STOP przy Gimnazjum nr 1 na ul. Powstańców Wlkp. i ul. Wojska Polskiego.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odnośnie wypadku powiedział, że naczelnik i komendant Straży Miejskiej zajmą się tą kwestią. Dodał, że od kilku lat planuje się tam budowę ronda, jednak od ok. roku są istotne protesty przeciwko jego budowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka złożyła życzenia świąteczne.


Pkt. 10
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 18.30 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 12 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Sporządziła
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.