BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462363
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 22 maja 2012 roku

 

Protokół

z wspólnego posiedzenia

Komisji Edukacji

oraz

Komisji Komunalno – Finansowej

z 22 maja 2012 roku

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Komunalno – Finansowej (załącznik nr 1) oraz 6 członków Komisji Edukacji (załączniki nr 2).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy Września;

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;

Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;

Barbara Nizio, kierownik Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrześni;

Anna Olkowska, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

 

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

 

Pkt 3

a)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego we Wrześni.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego we Wrześni.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego we Wrześni.

 

b)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej.

 

Radny Janusz Czyż powiedział, że w §1 jest błąd w zapisie wielkości działki 2/2, poprosił o zmianę w zapisie z 0,01650ha na 0,1650 ha.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej.

 

Na salę obrad weszła radna Mariola Kasierska. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Komunalno - Finansowej.

 

c)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia na rzecz Skarbu Państwa, w formie darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni, oznaczonej numerami geodezyjnymi 3877/1 i 3879/8.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia na rzecz Skarbu Państwa, w formie darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni, oznaczonej numerami geodezyjnymi 3877/1 i 3879/8.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia na rzecz Skarbu Państwa, w formie darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni, oznaczonej numerami geodezyjnymi 3877/1 i 3879/8.

 

d)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego w miejscowości Gozdowo.

 

Barbara Nizio, kierownik Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrześni powiedziała, że jest to zbiornik dolinowy. Będzie obejmował powierzchnię 22.36 ha. Maksymalna głębokość zbiornika będzie wynosiła ok 1,9 m, przy maksymalnym piętrzeniu do 3,4 m. Zakres prac zbiornika jest ograniczony, ponieważ jest to naturalna dolina i wybór ziemi będzie sięgał do 1,5 m. Ziemia, która będzie zebrana do utworzenia zbiornika będzie składowana nieopodal zbiornika, może posłużyć do celów rekreacyjnych. Sam zbiornik jest przeznaczony do retencjonowania wody. Wykupy gruntów następi na zasadzie wyceny skonstruowanej przez rzeczoznawcę. Następnie z właścicielem ziemi będzie negocjowana cena.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego w miejscowości Gozdowo.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego w miejscowości Gozdowo.

 

e)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska.

 

f)

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VI/86/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 218, poz. 3428 z 2011 r.).

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VI/86/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 218, poz. 3428 z 2011 r.).

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VI/86/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 218, poz. 3428 z 2011 r.).

 

g)

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/281/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że jest przeciwny podwyższeniu godzin logopedom, psychologom, pedagogom z 22 do 25 godzin tygodniowo, co daje 1,5 dnia w ciągu miesiąca. Stwierdził, że nauczyciele powinni mieć za te dodatkowe godziny zapłacone.

 

Radny Janusz Czyż powiedział, że popiera stanowisko radnego Baranowskiego. Zapytał, czy w związku z tą zmianą szykowane są jakieś redukcje etatów?

 

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że liczba etatów nie ulegnie zmniejszeniu.

 

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że trzy godziny dodatkowe w tygodniu jest zbyt dużym obciążeniem. Sam był kiedyś nauczycielem i prowadził dodatkowe zajęcia za darmo.

Radny Janusz Czyż powiedział, że takie projekty uchwał powinny być najpierw wnikliwie rozpatrywane na komisji merytorycznej, czyli na Komisji Edukacji.

 

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że zgadza się ze stanowiskiem radnego Czyża. Powiedział, że przez dodatkowo płatne 3 godziny, łącznie 54 godziny Gmina nie zaoszczędzi zbyt wiele.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 1 głosem za, 3 wstrzymującymi się, 2 przeciw negatywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/281/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, 2 głosami za, 2 wstrzymującymi się, 2 przeciw nie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/281/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.

 

h)

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy we Wrześni, z siedzibą we Wrześni przy ul. Koszarowej 12.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy we Wrześni, z siedzibą we Wrześni przy ul. Koszarowej 12.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy we Wrześni, z siedzibą we Wrześni przy ul. Koszarowej 12.

 

i)

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

 

Pkt 4 i 5

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący Komisji

Komunalno – Finansowej

/-/Ryszard Szwajca

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

Włodzimierz Wawrzyniak

z upoważnienia

/-/radny Janusz Czyż

 

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.