BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254453
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 17 kwietnia 2012 roku

 

Protokół

z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej

z 17 kwietnia 2012 r.

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 10.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

 

Pkt 3

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski poprosił o omówienie przez będących na posiedzeniu urzędników zagadnienia dotyczącego realizacji nadzoru nad działalnością sołectw w Gminie Września.

 

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że postulował, żeby ten punkt znalazł się w planie pracy na rok 2012, ponieważ przy okazji zbliżania się wyborów sołeckich lub bezpośrednio po wyborach sołeckich można usłyszeć dużo krytycznych głosów pod względem funkcjonowania sołectw. Powiedział, że ludzie skarżą się na małą ilość zebrań, które nie są protokółowane, szczególnie zaś chodzi o zebrania Rad Sołeckich. Zapytał, czy protokoły z takich zebrań docierają do Urzędu Miasta? W jakiej formie one docierają?

 

Wiesław Zieliński, inspektor w wydziale komunalnym powiedział, że corocznie burmistrz organizuje zebrania sołeckie tzw. zebrania wiejskie sprawozdawcze i raz na 4 lata są zebrania, na których wybiera się sołtysa danego sołectwa. Natomiast, jeżeli sołectwo ma swoje sprawy, to Rada Sołecka organizuje te zebrania tylko i wyłącznie między sobą. Są sporządzane protokoły z tych zebrań, natomiast nie ma obowiązku, aby trafiały do Gminy. Z takich spotkań wpływają natomiast wspólnie przez Radę Sołecką wypracowane wnioski, najczęściej z prośbą o coś, bądź zapytanie, np. czy można wykonać oświetlenie, plac zabaw itp. Rada Sołecka jest tylko ciałem opiniodawczym, natomiast wszelkie decyzje podejmuje sołtys. To sołtys jest rozliczany z funduszu sołeckiego.

 

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że z tych zebrań, które corocznie w każdym sołectwie organizuje burmistrz wszystkie protokoły wpływają do Gminy. Natomiast z zebrań Rady Sołeckiej nie ma obowiązku składania protokołu, ważniejsze są dla danego sołectwa wnioski i zapytania, bo po to organizuje się dane spotkanie. Natomiast sołtys dany wniosek przedkłada do urzędu. Powiedział, że na zebraniach sołtysów jest podobnie, tylko wnioski trafiają do Gminy.

 

Radny Stanisław Dominiczak zacytował § 19 Statutu Sołeckiego i powiedział, że nie ma w nim mowy o tym, że ma być stworzony protokół tylko z tego corocznego zebrania zwołanego przez burmistrza. Natomiast w innym punkcie Statut mówi, że powinny być minimum dwa zebrania wiejskie w roku, a jest jedno (załącznik nr 3).

 

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że na pewno odbywa się jedno zebranie sprawozdawcze, a drugiego się nie organizuje, chyba, że na wniosek mieszkańców. Jeżeli natomiast nie ma nadzwyczajnego celu, to takiego spotkania się nie zwołuje.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że w świetle § 12 Statutu Sołectw wskazane jest, że zebranie wiejskiej powinno być zwoływane nie rzadziej niż 2 razy w roku i nie ma wskazania, że drugie zebranie ma być nadzwyczajne. Powiedział, że w tym wypadku należałoby zmienić zapis w tym dokumencie.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że komisja zapewne dojdzie do wniosku, że należy zmienić bądź znowelizować uchwałę dotyczącą Statutu Sołectw. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż uchwała ta ma 15 lat. Powiedział, że obecnie funkcjonująca praktyka, aspekty społeczne wynikające ze statutu nie wymagają żadnej zmiany. Jest wiele aspektów, o których można by dyskutować. W porządku obrad jest nadzór nad sołectwami, komisja zatem powinna zająć się nadzorem nad rozliczeniem funduszu sołeckiego.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Święciochowski powiedział, że w punkcie porządku nie ma nadzoru finansowego, ale ogólny nadzór, czyli wszystko to, co zawarte jest w Statucie Sołectw. Zapytał, czy podczas kontroli, które odbywały się w Gminie wykryto jakieś nieprawidłowości dotyczące sołectw czy funduszu sołeckiego? Czy sołectwa były w ogóle kontrolowane?

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że obecnie w Urzędzie Miasta i Gminy odbywa się kontrola przeprowadzana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, ale jeszcze nie kontrolowała sołectw. Ostatni raz poddano kontroli sołectwa w 2007 roku i nie wykryto żadnych uchybień pod względem ich działania i finansowania.

 

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że jeżeli ten punkt jest wprowadzony do planu pracy Komisji Rewizyjnej z jego inicjatywy, proponuje nie zajmować się sferą finansową, ponieważ to nie było głównym celem. Chodziło o rozpatrywanie aspektów związanych z obowiązującym porządkiem prawnym. Powiedział, że albo należy zmienić statut albo go przestrzegać.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Święciochowski przytoczył §9 Statutu Sołectw i zapytał, czy to, co jest w nim zapisane, czyli właśnie nadzór nad pracą sołtysów czy też sołectw ma zastosowanie w praktyce?

 

Wiesław Zieliński, inspektor w wydziale komunalnym powiedział, że w jego 20-letniej pracy dla Urzędu jeden raz zdarzyło się, że odwołano sołtysa. Nie istnieje już Zarząd Gminy, który występuje jako jednostka nadzorująca, jednak zostało to zmienione odrębną uchwałą mówiącą, że Zarząd Gminy zastępuje się słowem Burmistrz, dlatego nie trzeba zmieniać tego zapisu.

 

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że praca sołtysa jest ciężka, ponieważ każdy zakup, którego dokona musi mieć zamówienie i inne dokumenty potrzebne do jego zrealizowania, w związku z czym załatwienie jednej sprawy zajmuje 3 razy więcej czasu niż kiedyś.

 

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że rzeczywiście tak jest, ale są to wymogi związane z ustawą o zamówieniach publicznych, które należy spełniać, a Gmina nie ma na to wpływu.

 

Wiesław Zieliński, inspektor w wydziale komunalnym powiedział, że na wszystkie zakupy, jakich dokonują sołtysi, muszą być zamówienia, nawet jeżeli są to drobne koszty. Jeżeli chodzi natomiast o zebrania wiejskie, szczególnie zaś to drugie zwoływane jest w konkretnym celu.

 

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że jako sołtys wie, że z każdego posiedzenia Rady Sołeckiej sporządzany jest protokół. Ten dokument znajduje się w dokumentacji sołectwa. Rada Sołecka spotyka się i omawia sprawy związane z ich sołectwem, np. organizacja sylwestra i w tym momencie bezzasadne jest, aby przynosić taki protokół do Gminy. Natomiast, jeżeli Gmina będzie chciała, to oczywiście wszystkie protokoły są dla niej dostępne.

 

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że zależy mu na tym, żeby dopasować pracę i nadzór do Statutu Sołectw albo Statut do pracy.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że Statut Sołecki jest stary i należy go znowelizować. Niektóre zapisy w Statucie są bardzo ważne, należy je chyba sprecyzować, odformalizować. Zaproponował, aby Komisja Rozwoju Wsi zajęła się problemem, jako ta, która jest najbliżej tematu wsi.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Święciochowski podsumowując, powiedział, że z informacji uzyskanych przez urzędników odnośnie nadzoru nad sołectwami wnioskuje, że jest on prowadzony w sposób prawidłowy. Przy okazji Komisja odkryła braki w Statucie Sołectw, które należałoby zmienić właśnie poprzez nowelizację uchwały dotyczącej tego statutu.

 

Pkt 4

 

W opinii Komisji Rewizyjnej nadzór nad działalnością sołectw w Gminie Września jest prawidłowy.

 

Komisja Rewizyjna zwraca się z uprzejmą prośbą, aby Komisja Rozwoju Wsi we Wrześni, Stowarzyszenie Sołtysów Gminy oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, na czele z panem Wiesławem Zielińskim – jako podmioty dobrze zorientowane w problematyce wsi w Gminie Września, zajęły się sprawami związanymi z nowelizacją Statutu Sołectw na terenie Gminy Września (uchwała Nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18.10.1996 r.).

 

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że zapis dotyczący opiniowania przez samorząd mieszkańców planu zagospodarowania przestrzennego jest bardzo ważny, ponieważ mieszkańcy danej wsi na wstępie realizacji jakichś projektów mają prawo zabrania głosu, a wiadomo, że gdy już jakaś inwestycja jest rozpoczęta, trudno jest ją powstrzymać lub zmienić jakieś ustalenia. Powinny być zwoływane zebrania wiejskie, jeżeli jakaś inwestycja jest w tej właśnie wsi planowana.

 

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że jeżeli jakaś inwestycja jest realizowana, to mieszkańcy, na których działkach ma być to realizowane, zostają poinformowani pisemnie i nie ma powodu zwoływania zebrania wiejskiego. W niektórych przypadkach, takich jak na przykład budowa sieci energetycznej, która jest koniecznością wyższego rzędu i tutaj sprzeciwy społeczeństwa nie mają znaczenia.

 

Wiesław Zieliński inspektor w referacie komunalnym powiedział, że umieszczane są ogłoszenia dotyczące różnego rodzaju inwestycji, między innymi w „Wieściach z Ratusza”, „Wiadomościach Wrzesińskich” czy na stronie internetowej i mieszkańcy tego nie czytają. Dopiero, gdy inwestor rozpoczyna prace, mieszkańcy zaczynają się interesować sprawą.

 

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o godz. 12.00 zamknął posiedzenie komisji.

 

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/Bolesław Święciochowski

/-/Radny Waldemar Bartkowiak

/-/Rady Maciej Szalągiewicz

/-/Radny Szymon Paciorkowski

/-/Radny Stanisław Dominiczak

/-/Radny Ryszard Szwajca

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.