BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260383
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2012 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
z 11 kwietnia 2012 r.

 


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, rady Stanisław Dominiczak o godz. 13.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Jolanta Cypryańska, referent w biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zaproponował by posiedzenie rozpocząć od pkt. 5.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.


Pkt.5
Radna Mariola Kasierska przytoczyła protokół z dyżuru z dnia 7 lutego 2012 roku, w którym przedstawiła problemy mieszkańców lokali socjalnych w Chociczy Wielkiej, które wynikają z nienależytego przeprowadzenia inwestycji adaptacyjnych (załącznik nr 3).
Kierując protokół z dyżuru do pana burmistrza poprosiła o informację w tej sprawie i otrzymała pisemną odpowiedź, jednak była ona niewystarczająca, wobec czego poprosiła o dodatkowe dane, które to otrzymała wraz z protokołem na okoliczność dokonania oględzin w budynku w miejscowości Chocicza Wielka - posesja nr 21. Obie odpowiedzi odczytała radnym (załącznik nr 4 i 5).


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak poprosił Jana Krotoszyńskiego, naczelnika wydziału inwestycyjno-komunalnego o informacje odnośnie przeprowadzenia inwestycji dotyczącej mieszkań socjalnych w Chociczy Wielkiej.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że informacje odnośnie adaptacji budynku w Chociczy Wielkiej zostały przedstawione w pismach, które otrzymała pani radna i odczytała je przed chwilą radnym. Odnosząc się do tej kwestii powiedział, że zły stan rozkłada się na wielu uczestników procesu budowlanego. Projektant nie przewidział wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach gdzie, są zlokalizowane piece. W nowo budowanych budynkach, gdzie jest system piecy opalanych paliwem stałym musi być taki system. Powiedział, że nic nie tłumaczy projektanta, jednak zapewne w wielu budynkach budowanych przed wejściem obowiązujących przepisów takich systemów nawiewno-wywiewnych nie ma. Gmina sprawdza, czy przepisy te mają zastosowanie w stosunku do budynków wybudowanych wcześniej.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że taki system jest ważny głównie dlatego, że są plastikowe okna.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że tak, a ponadto jest tendencja by oszczędzać ciepło poprzez szczelne zamykanie okien, co powoduje, że nie ma wymiany powietrza. Kominy dymowe wykonane były poprawnie. Zagruzowanie dotyczyło odcinka między wyczystką, a wylotem z pieca, a więc nie stanowiło to zagrożenia. Jednak wyczystka nie mogła by być należycie eksploatowana w przyszłości, ponieważ zagruzowanie było poniżej wylotu z pieca, jednak nie zatykało drożności. Na prośbę mieszkańców gmina wezwała kominiarzy i za każdym razem ten pomiar był dokonywany i badanie drożności potwierdzało, że komin jest drożny. Okazało się, że niedrożność była poniżej. Główną przyczyną kondensacji pary wodnej była szczelność pomieszczeń, czyli braku cyrkulacji powietrza, czego konsekwencją było skraplanie, spływanie, łuszczenie farb, nalot grzybiczny. Jest to głównie błąd projektanta, który nie przewidział tego systemu, a po drugie niechlujstwo wykonania przez firmę. Powiedział, że prowadzone są konsultacje z radcą prawnym odnośnie odpowiedzialności branżowej i być może karnej, ponieważ mogło dojść do zagrożenia życia. Projekt został uzgodniony przez odpowiedzialne instytucje, również pod kątem ochrony przeciwpożarowej. Są osoby, które się pod tą dokumentacją podpisały potwierdzając, że dokumentacja została wykona zgodnie z przepisami i na tej podstawie wydano pozwolenie na budowę. Nie obciąża to starostwa, ponieważ urzędnik sprawdza, czy wymagane przepisem prawa budowlanego uzgodnienia zostały dokonane, a wszystkie instytucje to potwierdziły, wobec czego nie ma braków formalnych w sporządzeniu dokumentacji. Została ona sporządzona zgodnie z obowiązującymi wymogami, czyli wszyscy zaakceptowali to co zaprojektował projektant, czyli także brak systemów nawiewno-wywiewnych i na tej podstawie uzyskano zgodę na budowę. W drodze przetargu wybrano firmę Nexsa, która miała opinię nierzetelnej. Ustawa- prawo zamówień publicznych mówi, że nie wolno oceniać wykonawcy ale przedmiot zamówienia, czyli cenę. Firma dostarczyła odpowiednie dokumenty do oferty przetargowej. Jedynie negatywne referencje mogły spowodować, że ta firma nie zostanie wybrana, jednak tak się nie stało. Wszystkie pozytywne opinie zawarte w dokumentacji zostały potwierdzone, wobec czego nie pozostało nic innego jak wybrać tę firmę, ponieważ spełniała wszelkie wymogi a wszystko musi być przeprowadzone zgodnie z prawem. Jednakże pomimo tego, że pozwolenie na budowę nie wymagało inspektora nadzoru gmina wyznaczyła pracownika urzędu, który był autorem projektu, żeby jako inspektor nadzorował swój projekt na budowie. Odbiór przeprowadzono komisyjnie. W komisji takiej uczestniczą osoby, które się na budowie znają i takie, które się nie znają, jednak są w niej kompetentne osoby, jak inspektor nadzoru i kierownik budowy. Od momentu rozpoczęcia do zakończenia w pewnym sensie najważniejszą osobą jest kierownik budowy, bo mimo, że firma otrzymała niewłaściwą dokumentację, to kierownik budowy w pierwszym dniu wejścia na plac budowy powinien powiedzieć, że jest to niezgodne z przepisami prawa i nie można tego zrealizować. Realizacja według niewłaściwych danych obciąża również kierownika budowy. Ponadto wszystkie przewody kominowe posiadają badania przeprowadzone przez firmę kominiarską gdzie wpisano, że wykonane otwory kominowe są drożne i spełniają parametry wynikające z przepisów prawa. Badania nie mogły być właściwe, a więc komisji odbiorczej przekazano dokumentację, w której poświadczono nieprawdę, ponieważ nie mogło być właściwego badania skoro nie było otworów kominowych. Ta kwestia także zostanie rozpatrzona przez radców prawnych. Dla komisji odbiorczej ważna jest dokumentacja, a mianowicie opinie specjalistów. W procesie budowlanym najważniejszy jest inwestor ale on wynajmuje do realizacji inspektora nadzoru, który jest specjalistą do przeprowadzenia inwestycji. Wykonawca ma kierownika budowy, który posiada odpowiednie uprawnienia. Dołożono wszelkich starań aby proces budowlany przebiegał prawidłowo niemniej jednak wszystkie te osoby na każdym elemencie procesu budowlanego albo popełniły błąd albo poświadczyły nieprawdę.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak powiedział, że podpisywano dokumentację nie analizując jej.

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że wykazano się rażącym niedbalstwem pod każdym względem.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że tak. Na każdym etapie i później, czyli kiedy spływała woda na zgłoszenia, interwencje mieszkańców jeździli fachowcy, czyli pracownik wydziału gospodarki mieszkaniowej z uprawnieniami budowlanymi lub inspektor referatu inwestycyjnego przekazując gminie informację, że stan rzeczy wynika z niewłaściwej eksploatacji mieszkań przez mieszkańców. Można było ulec sugestii, że roszczenia mieszkańców, którzy niechętnie przeprowadzili się do tych mieszkań, a ponadto niektórzy zalegają z opłatami bardziej wynikają z niechęci zamieszkania w Chociczy Wielkiej niż do stanu rzeczy. Cały czas były zgłoszenia o nieprawidłowościach, doszła kwestia zadymiania mieszkań, była interwencja straży pożarnej, w związku z czym gmina podjęła decyzję żeby kontrolę przeprowadził rzeczoznawca z listy Wojewody, który wykazał wszystkie uchybienia. W protokóle kompleksowo opisano wszelkie nieprawidłowości tak aby mógł stanowić element procesowy, bo gmina przewiduje, że nie będzie łatwo wyegzekwować od firmy usunięcie nieprawidłowości. Co się potwierdza, ponieważ pomimo deklaracji firma nie podjęła żadnych działań, w związku z czym gmina zleciła usunięcie najpilniejszych nieprawidłowości, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców innej firmie. W każdym z pomieszczeń wykonano instalację wentylacyjną, tak jak wymagają tego przepisy, natomiast elementy, które w znacznym stopniu nie wpływają na jakość życia będzie wykonywała sukcesywnie, a kosztami gmina obciąży firmę Nexsa. Nastąpi to prawdopodobnie poprzez skierowanie sprawy do sądu, ponieważ firma Nexsa nie wykazuje chęci usunięcia nieprawidłowości. Jest zabezpieczenie wekslowe, radca prawny przygotowuje dokumentację umożliwiającą ściągniecie środków od firmy Nexsa. Pozostaje jeszcze kwestia zakresu odpowiedzialności. Czy odpowiedzialność była celowa, czy nie? Jakiego rodzaju mają charakter zaniedbania? Czy postępowanie będzie miało charakter prawny, czy cywilny?

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak powiedział, że ważne jest ustalenie, czy nieprawidłowości powstały na skutek umyślnego, czy też nieumyślnego działania.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że rzeczoznawca opracuje dokumentację dotyczącą odpowiedzialności w procesie budowlanym kierownika budowy i inspektora nadzoru i innych uczestników. Ogólnie rzecz ujmując do kogo i jakie należy kierować roszczenia.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak w związku z informacją zawartą w piśmie, że wobec wszystkich podmiotów, które odpowiadają za nienależyte przeprowadzenie inwestycji zostaną wyciągnięte konsekwencje zapytał, czy wśród tych osób jest pracownik urzędu?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że jest to inspektor nadzoru budowlanego, były pracownik urzędu.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że jest tu widoczna zbyt duża tzw. zależność koleżeńska, a co za tym idzie nieprzestrzeganie prawa budowlanego. Dodał, że wykonawca chyba wiedział, że dokumentacja jest nieprawidłowa.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że nie sądzi, by wiedział. Nie jest tak, że kierownicy budowy działają w ten sposób świadomie, postępują w pewnej nieświadomości. Gdyby inspektor był świadomy, posiadał wiedzę to nakreśliłby w dokumentacji system nawiewno-wywiewny. Natomiast kierownik budowy najczęściej wynajęty przez daną firmę wchodząc na plac budowy powinien przeanalizować dokumentację i zwrócić uwagę, że jest niewłaściwa i wymaga zmian. Gdyby to zrobił firma mogłaby też więcej zarobić niż ustalono w przetargu, ponieważ należałoby uwzględnić rzeczy, których nie przewidywała dotychczasowa dokumentacja, a są niezbędne, tak więc występuje tu też czynnik ekonomiczny, czyli dodatkowo motywujący, a więc na pewno nie wiedział. Kierownik budowy ma obowiązek zgłosić fakt nienależytej dokumentacji. Dodał, że trudno ocenić, czy osoba podpisująca dokumentację PPOŻ zrobiła to z niewiedzy, czy z lenistwa, czy też wyszła z założenia, że jak inni nie mają zastrzeżeń to ona też ich nie ma i nawet nie przeprowadziła badania.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy jest możliwość, że firma Nexsa wygra przetarg na inwestycję tego typu na terenie naszej gminy, ponieważ słyszał, że firma jest w tej chwili przepisana na żonę właściciela firmy?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że ma prawo wystartować do przetargu i na pewno to zrobi.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak powiedział, że odnośnie referencji dla tej firmy gmina powinna porozmawiać z przedstawicielami Gminnej Spółdzielni, ponieważ firma nie zapłaciła za materiały na potrzeby inwestycji w Chociczy Wielkiej. Do tej pory komornik wyegzekwował tylko połowę kosztów.

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy gmina może się w jakiś sposób zabezpieczyć, by w przyszłości takie sytuacje nie miały miejsca?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że jest to bardzo trudne, ponieważ firma może zmienić nazwę, spełniać wszystkie warunki i startować w przetargu. Dodał, że samo to, że firma nie zrealizowała napraw gwarancyjnych nie stanowi podstaw by wykluczyć ją z przetargu. Gdyby była taka możliwość być może gmina oceniała by firmę, jednak zgodnie z przepisami gmina nie może oceniać firmy, ale tylko przedmiot zamówienia, czyli to co przedstawia oferta.


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak powiedział, że komisja powróci do tego tematu w trakcie realizacji planu pracy komisji na rok 2012, w którym w pkt. 5 zaplanowano zapoznanie się z kwestią budowy mieszkań socjalnych w oparciu o analizę inwestycji już ukończonych.
Zapytał jakie straty finansowe gmina poniosła w związku z tak przeprowadzoną inwestycją?

Radna Mariola Kasierska zapytała, jaki był dotychczasowy koszt inwestycji?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że całkowity koszt to 535 45,04 zł brutto.

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego powiedział, że gmina otrzymała 165 tys zł dofinansowania.

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy zamontowano odpowiednie drzwi zewnętrzne? Powiedziała, że te, które teraz są, przymarzają.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że zamontowano odpowiednie drzwi. Natomiast jeśli przedsionek nie jest ogrzewany, bo nie musi, nie ma odpowiedniej wentylacji, jest kondensacja pary wodnej, powoduje to, że w miejscach najbardziej chłodnych dochodzi do zamarzania. Kolejną kwestią jest też to, że mieszkania nie są systematycznie opalane, co powoduje, że dochodzi do zamarznięć.

Radna Mariola Kasierska zapytała, dlaczego nie zamontowano ogrzewania centralnego?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że obecne rozwiązanie jest lepsze, ponieważ każdy pali w swoim mieszkaniu i nie problemu, że ktoś nie płaci. Ponadto kto miałby pełnić funkcję palacza?
Dodał, że gmina będzie prowadziła starania, by wszyscy uczestnicy procesu budowlanego ponieśli konsekwencje.

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że niewłaściwe jest to, że w procedurze przetargowej wykładnią jest cena, ponieważ wygrywają takie firmy jak Nexsa. Zapytała, czy jest szansa, by w przyszłości gmina brała pod uwagę kompetencje, wiedzę projektantów, a nie oferowaną ocenę w przetargu?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że gmina wybiera inspektorów nadzoru budowlanego w drodze przetargu mimo, iż do pewnej kwoty nie ma takiego obowiązku, by nie narażać się na niesłuszne zarzuty. Osoba, która startuje do przetargu, przedstawia dokumentację i na tej podstawie jest wybierana, natomiast po zakończeniu budowy okazuje się, czy był to dobry wybór.


Pkt 3 i 4
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił wniosek mieszkańców ul. Piastów w sprawie wytyczenia przejścia dla pieszych w ul. Piastów we Wrześni na wysokości placówki handlowej „Twój Market" (załącznik nr 6).

Radny Bronisław Dankowski, powiedział, że wnioskował żeby komisja zapoznała się z sytuacją terenu przy dworcu PKP w kontekście inwestycji budowy parkingu, ponieważ uważa, że jest szansa przeprowadzenia inwestycji. Dodał, że należy partycypować do zarządu PKP i jeśli będą wystosowane pisma do zarządu PKP- oddział gospodarowania nieruchomościami w Poznaniu, ul. Aleja Niepodległości 8 zobowiązuje się pośredniczyć w rozmowach.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy gmina w jakikolwiek sposób może wpłynąć na zarząd PKP w tej sprawie? Czy PKP zalega z opłatami wobec gminy?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że gmina nie ma żadnego wpływu na decyzje PKP. Nie ma także możliwości prawnych współfinansowania budowy, chyba, że PKP przekazałoby teren gminie. Odnośnie pytania dotyczącego opłat wobec gminy powiedział, że PKP nie zalega z opłatami. Dodał, że PKP może przeprowadzić inwestycję budowy miejsc parkingowych ale z własnej inicjatywy. Ponadto w interesie przedsiębiorcy jest zapewnienie parkingu dla klientów.

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że zastanawia się, czy byłaby możliwość wydzielenia terenu na stojak dla rowerów?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że gmina musiałaby wystąpić do zarządu PKP o zgodę na możliwość ustawienia stojaka dla rowerów.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej wnioskuje by gmina zwróciła się do zarządu PKP o możliwość zamontowania stojaka dla rowerów przy dworcu PKP i po uzyskaniu zgody zamontowanie go przez gminę.


W związku ze zgłoszonym wnioskiem dotyczącym reorganizacji ruchu drogowego w rejonie ul. Piastów oraz wnioskiem radnego Bronisława Dankowskiego w sprawie zapoznania się z sytuacją terenu przy dworcu PKP w kontekście inwestycji budowy parkingu o godz. 14.30 Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej udała się na wizję lokalną.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak po powrocie z wizji lokalnej, poprosił pana Mirosława Morawskiego, komendanta Straży Miejskiej we Wrześni o przedstawienie opinii w sprawie wniosku mieszkańców ul. Piastów w sprawie wytyczenia przejścia dla pieszych w ul. Piastów we Wrześni na wysokości placówki handlowej „Twój Market".

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że zasadnym jest wyznaczenie przejścia dla pieszych jeśli pozwolą na to warunki techniczne.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej po przeprowadzeniu wizji lokalnej ze względu na występujące przeszkody techniczne w tym rejonie przychyla się do wniosku mieszkańców ul. Piastów w sprawie wytyczenia przejścia dla pieszych w ul. Piastów we Wrześni na wysokości placówki handlowej „Twój Market" jednak po wskazaniu odpowiedniego miejsca przez wydział inwestycyjno-komunalny.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej po przeprowadzeniu wizji lokalnej wnioskuje by gmina wystosowała pismo do zarządu PKP-oddział zagospodarowania nieruchomościami w Poznaniu, ul. Aleja Niepodległości 8 o przeprowadzenie inwestycji budowy parkingu przy dworcu PKP.


Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 16.30 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak

Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.