BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14464397
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

 

Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów

i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach

administracyjnych Gminy Września

 

CPV: 77.31.20.00-0

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

 

Termin wykonania zamówienia:

1) rowy i inne miejsca wskazane przez Zamawiającego - wiosenno-letnie koszenie w terminie do 1 czerwca 2012 roku oraz wykonanie koszenia jesniennego w czasie do 2 tygodni od pisemnego zgłoszenia (wrzesień/październik)

2) oraz wg bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie od 1 czerwca 2012 roku do 30 grudnia 2012 r.

 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51, fax. 061 640-41-59 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Wadium: 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

Otwarcie ofert nastąpi 22 maja 2012 roku w siedzibie

Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 10.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 22 maja 2012 roku do godz. 09.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia moga ubiegac się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp i spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usługom bedącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. koszenie traw i chwastów przy drogach publicznych wykonywane pod ruchem w ilości min. 250 tys. m2.

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Wykonawca musi wykazać dysponowanie w celu realizacji zamówienia narzędziami i urządzeniami wymienionymi poniżej:

a) kosiarka bijakowa doczepna do ciągnika rolniczego - min. 3 sztuki, w tym min 2 sztuka z zasobnikiem;

b) kosiarka rotacyjna - min. 2 szt.;

c) kosiarka bijakowa na wysięgniku z wyposażeniem do obcinania gałęzi - min. 1 szt.;

d) kosa mechaniczna - min. 4 szt.;

e) rębak do gałęzi - min. 1 szt.;

f) samochód samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą - min. 2 szt;

3) sytuacji ekonomicznej:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnosci zwiazanej z przedmiotem zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 154092-2012 w dniu 14.05.2012 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ-wykaszanie-traw [411 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.