BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14296474
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert - Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania

pionowego ulic i dróg gminnych

CPV: 45.23.32.90-8, 45.23.32.92-2

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2013 roku

 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Marek Przyjemski - Kierownik Referatu Komunalnego pok. 13, tel. 061 640 40 61 oraz Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51, fax. 061 640-41-59 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 2.000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).

Otwarcie ofert nastąpi 27 kwietnia 2012 roku w siedzibie

Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 10.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 27 kwietnia 2012 roku do godz. 09.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 % w tym:

a) bieżący przegląd oznakowania (ryczałt) - 35%

b) ceny nowych znaków wraz z montażem -65%

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie usług z zakresu prac utrzymaniowo - konserwacyjnych oznakowania pionowego, wykonanie nowego oznakowania pionowego, prace remontowe, utrzymaniowe i konserwacyjne urządzeń bezpieczeństwa ruchu), o wartości łącznej co najmniej 100 000 złotych brutto.

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: 3 pracownikami fizycznymi i 1 pracownikiem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej do nadzorowania prac;

4) udzielą gwarancji na nowe oznakowanie pionowe (tablice, elementy znaku, bariery, itp.) gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odbioru oraz 12 miesięcznej gwarancji na usługę montażu.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 86081-2012 w dniu 16.04.2012 roku,

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 128196-2012 w dniu 23.04.2012 roku.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
odpowiedzi na pytania oznakowanie pionowe [1.3 MB]
ikona
SIWZ - oznakowanie pionowe [1.3 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.