BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13472115
ostatnia aktualizacja BIP'u:
28-01-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2012
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
16236_grafika
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2012 r. .
15259_grafika
Uchwała nr XVIII/236/2012
Uchwała nr XVIII/236/2012Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,....
15231_grafika
Uchwała Nr XVIII/235/2012
Uchwała nr XVIII/235/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września .
15230_grafika
Uchwała Nr XVIII/234/2012
UCHWAŁA NR XVIII/234/2012 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2013 r .
15229_grafika
Uchwała Nr XVIII/233/2012
UCHWAŁA NR XVIII/233//2012 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy – schroniska dla zwierząt we Wrześni. .
15205_grafika
Uchwała Nr XVII/231/2012
.
15204_grafika
Uchwała Nr XVII/232/2012
.
15190_grafika
Uchwała Nr XVII/222/2012
Uchwała Nr XVII/222/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 r. W sprawie :uchwalenia Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Gminy Września. .
15195_grafika
Uchwała Nr XVII/227/2012
Uchwała Nr XVII /227/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r. .
15194_grafika
Uchwała Nr XVII/226/2012
Uchwała Nr XVII/226/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września. .
15193_grafika
Uchwała Nr XVII/225/2012
Uchwała Nr XVII/225/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną....
15192_grafika
Uchwała Nr XVII/224/2012
Uchwała Nr XVII/224/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. .
15191_grafika
Uchwała Nr XVII/223/2012
Uchwała Nr XVII/223/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. .
15189_grafika
Uchwała Nr XVII/221/2012
UCHWAŁA Nr XVII/221/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii drogi gminnej. .
15188_grafika
Uchwała Nr XVII/220/2012
CHWAŁA Nr XVII/220/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów .
15187_grafika
Uchwała Nr XVII/219/2012
chwała nr XVII/219/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 12 grudnia 2012 r. w sprawie: zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Zamysłowskiego .
15186_grafika
Uchwała Nr XVII/218/2012
Uchwała nr XVII/218/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 12 grudnia 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Wincentego Dondajewskiego i Michała Drzymały .
15185_grafika
Uchwała Nr XVII/217/2012
Uchwała nr XVII/217/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 12 grudnia 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Grzybowie .
15184_grafika
Uchwała Nr XVII/216/2012
Uchwała Nr XVII/216/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie nadania imienia rondu we Wrześni .
15178_grafika
Uchwała Nr XVII/230/2012
.
15177_grafika
Uchwała Nr XVII/229/2012
Uchwała Nr XVII/229/2012Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 - 2035 Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.....
15176_grafika
Uchwała nr XVII/228/2012
Uchwała nr XVII/228/2012Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie sprostowania omyłki w oznaczeniu numeru uchwały Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 25, ust. 4 i 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142....
15105_grafika
Uchwała Nr XVI/203/2012
UCHWAŁA NR XVI/203/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia.13 listopada 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy....
15096_grafika
Uchwała Nr XVI/215/2012
.
15095_grafika
Uchwała Nr XVI/214/2012
Uchwała Nr XVI/214/2012Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 - 2035 Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.....
15093_grafika
Uchwała XVI/213/2012
Uchwała XVI/213/2012Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w....
15086_grafika
Uchwała Nr XVI/212/2012
CHWAŁA Nr XVI/212/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi znajdującej się w obszarze Miasta i Gminy Września do drogi gminnej. .
15085_grafika
Uchwała Nr XVI/211/2012
UCHWAŁA Nr XVI/211/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów....
15084_grafika
Uchwała Nr XVI/210/2012
UCHWAŁA NR XVI/210/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z....
15083_grafika
Uchwała Nr XVI/209/2012
UCHWAŁA XVI/209/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok .
15082_grafika
Uchwała Nr XVI/208/2012
UCHWAŁA NR XVI/208/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/346/09 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 września 2009 r., w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września (Dziennik Urzędowy....
15081_grafika
Uchwała Nr XVI/207/2012
Uchwała nr XVI/207/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego .
15080_grafika
Uchwała Nr XVI/206/2012
Uchwała nr XVI/206/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Strzykały.
15079_grafika
Uchwała Nr XVI/205/2012
Uchwała nr XVI/205/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 13 listopada 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości mieszkalnej położonej we Wrześni ul. Warszawska 2/6. .
15078_grafika
Uchwała Nr XVI/204/2012
Uchwała nr XVI/204/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 13 listopada 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na włączenie do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" nieruchomości położonej w Bierzglinku .
15076_grafika
Uchwała Nr XVI/202/2012
UCHWAŁA NR XVI/202/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5....
15075_grafika
Uchwała Nr XVI/201/2012
UCHWAŁA Nr XVI/201/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2013 na terenie Gminy Września..
15074_grafika
Uchwała Nr XVI/200/2012
Uchwała Nr XVI/200/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września. .
14990_grafika
Uchwała Nr XV/192/2012
UCHWAŁA NR XV/192/2012 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 września 2012 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013 – 2016”. .
14994_grafika
Uchwała Nr XV/196/2012
Uchwała Nr XV/196/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września. .
14993_grafika
Uchwała Nr XV/195/2012
Uchwała Nr XV/195/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2012r. w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Września w latach 2013 – 2015 jako wkładu własnego na realizację projektu pn. „Interaktywna Września – cyfrowy....
14992_grafika
Uchwała Nr XV/194/2012
Uchwała Nr XV/194/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nekla w roku 2013 . .
14991_grafika
Uchwała Nr XV/193/2012
Uchwała Nr XV/193/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2012 r. w sprawie : wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Sokołowo. .
14989_grafika
Uchwała Nr XV/191/2012
Uchwała nr XV/191/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2012r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Września lub jej jednostkom....
14988_grafika
Uchwała Nr XV/190/2012
Uchwała nr XV/190/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2012. .
14987_grafika
Uchwała Nr XV/189/2012
Uchwała nr XV/189/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2012 r. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Dąbrowskiego nr 31 we Wrześni. .
14986_grafika
Uchwała Nr XV/188/2012
Uchwała nr XV/188/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2012 r. W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Warszawskiej nr 31 we Wrześni. .
14985_grafika
Uchwała Nr XV/187/2012
UCHWAŁA NR XV/187/2012 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gulczewku. .
14984_grafika
Uchwała Nr XV/186/2012
Uchwała Nr XV/186/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych .
14983_grafika
UCHWAŁA Nr XV/199/2012
UCHWAŁA Nr XV/199/2012Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 17 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni".Na podstawie art. 10 ust. 2....
14839_grafika
Uchwała Nr XIV/184/2012
Uchwała Nr XIV/184/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do Planów Odnowy Miejscowości: Kaczanowo- Neryngowo na lata 2007-2013, Chwalibogowo na lata 2008-2013, Osowo na lata 2008 - 2013, Otoczna - Broniszewo na lata 2009-2016 ....
14838_grafika
Uchwała Nr XIV/183/2012
Uchwała nr XIV/183/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Opieszyn .
14837_grafika
Uchwała Nr XIV/182/2012
Uchwała XIV/182/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 25 czerwca 2012 r. w sprawie: wysokości i warunków udzielanej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w wyniku uwzględnienia roszczeń właścicieli lokali mieszkalnych .
14836_grafika
Uchwała Nr XIV/181/2012
UCHWAŁA NR XIV/181/2012 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10....
14834_grafika
Uchwała Nr XIV/180/2012
Uchwała Nr XIV/180/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września..
14833_grafika
Uchwała Nr XIV/178/2012
UCHWAŁA Nr XIV/178/2012 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok..
14832_grafika
Uchwała Nr XIV/179/2012
UCHWAŁA Nr XIV/179/2012RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok..
14810_grafika
Uchwała Nr XIII/177/2012
Uchwała Nr XIII/177/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami: Etap I – kanalizacja wsi Psary Polskie wraz z przepompownią ścieków PPP”. .
14771_grafika
Uchwała Nr XII/176/2012
UCHWAŁA NR XII/176/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. .
14770_grafika
Uchwała Nr XII/175/2012
UCHWAŁA NR XII/175/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy we Wrześni, z siedzibą we Wrześni przy ul. Koszarowej 12. .
14769_grafika
Uchwała Nr XII/174/2012
UCHWAŁA Nr XII/174/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/281/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach,....
14768_grafika
Uchwała Nr XII/173/2012
Uchwała nr XII/173/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/86/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy....
14767_grafika
Uchwała Nr XII/172/2012
Uchwała nr XII/172/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska .
14766_grafika
Uchwała Nr XII/171/2012
UCHWAŁA NR XII/171/2012 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego w miejscowości Gozdowo. .
14765_grafika
Uchwała Nr XII/170/2012
Uchwała nr XII/170/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: zbycia na rzecz Skarbu Państwa, w formie darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni, oznaczonej numerami geodezyjnymi 3877/1 i....
14764_grafika
Uchwała Nr XII/169/2012
Uchwała nr XII/169/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 maja 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej .
14763_grafika
Uchwała Nr XII/168/2012
Uchwała nr XII/168/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 maja 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego we Wrześni .
14653_grafika
Uchwała Nr XI/165/2012
Uchwała Nr XI/165/2012Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/435/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z....
14652_grafika
Uchwała nr XI/152/2011
Uchwała nr XI/152/2011Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr III/35/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we....
14647_grafika
Uchwała Nr XI/162/2012
Uchwała Nr XI/162/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r. .
14646_grafika
Uchwała Nr XI/161/2012
Uchwała Nr XI/161/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wydania opinii o lokalizacji kasyna gry we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14. .
14645_grafika
Uchwała Nr XI/160/2012
Uchwała nr XI/160/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXX/399/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu aktywności lokalnej dla Miasta i Gminy Września na lata 2010-2013” ....
14644_grafika
Uchwała Nr XI/159/2012
chwała nr XI/159/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Września na lata 2012-2014 .
14643_grafika
Uchwała Nr XI/158/2012
Uchwała nr XI/158/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin .
14642_grafika
Uchwała Nr XI/157/2012
Uchwała nr XI/157/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz.....
14640_grafika
Uchwała Nr XI/156/2012
Uchwała nr XI/156/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 28 marca 2012 r. w sprawie : zmiany uchwały nr XXI/187/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września. .
14639_grafika
Uchwała Nr XI/155/2012
Uchwała Nr XI/155/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011 – 2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
14638_grafika
Uchwała Nr XI/154/2012
Uchwała nr XI/154/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych....
14637_grafika
Uchwała Nr XI/153/2012
UCHWAŁA Nr XI 153/2012 Rady Miejskiej we Września z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki. .
14636_grafika
Uchwała Nr XI/151/2012
Uchwała Nr XI 151/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie : wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwach Bardo i Marzenin .
14635_grafika
Uchwała Nr XI/150/2012
UCHWAŁA NR XI/150/2012 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 r. .
14634_grafika
Uchwała Nr XI/149/2012
Uchwała nr XI/149/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest .
14633_grafika
Uchwała Nr XI/148/2012
Uchwała Nr XI/148/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie realizacji wypoczynku letniego w roku 2012 pn. „VIII Powiatowa Akcja Letnia ”..
14632_grafika
Uchwała Nr XI/147/2012
Uchwała nr XI/147/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/86/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy....
14631_grafika
Uchwała Nr XI/146/2012
Uchwała NR XI/146/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska .
14630_grafika
Uchwała Nr XI/145/2012
UCHWAŁA NR XI/145/2012 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i....
14629_grafika
Uchwała Nr XI/144/2012
Uchwała Nr XI/144/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej. .
14628_grafika
Uchwała Nr XI/143/2012
Uchwała Nr XI/143/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i gen. Sikorskiego .
14625_grafika
Uchwała Nr XI/142/2012
UCHWAŁA NR XI/142/2012 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osowie .
14624_grafika
Uchwała Nr XI/141/2012
Uchwała nr XI/141/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 28 marca 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska .
14623_grafika
Uchwała Nr XI/140/2012
Uchwała nr XI/140/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 28 marca 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Wielkopolskiej .
14622_grafika
Uchwała Nr XI/139/2012
Uchwała nr XI/139/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 28 marca 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Żagańskiej .
14621_grafika
Uchwała Nr XI/138/2012
Uchwała nr XI/138/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 28 marca 2012 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Moniuszki .
14620_grafika
Uchwała Nr XI/137/2012
UCHWAŁA NR XI/137/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/22/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 r., w sprawie: szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów....
14619_grafika
Uchwała Nr XI/136/2012
CHWAŁA NR XI/136/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: ustalenia sieci publicznego przedszkola i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września. ..
14618_grafika
Uchwała Nr XI/135/2012
Uchwała nr XI/135/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia....
14617_grafika
Uchwała Nr XI/134/2012
UCHWAŁA NR XI/134/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: likwidacji Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne..
14616_grafika
Uchwała Nr XI/133/2012
UCHWAŁA NR XI/133/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne..
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.