BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276140
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 roku

 

Protokół

nr X/2011

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 29 grudnia 2011 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

 

X sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

 

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum.

 

Protokół z sesji nr IX zostały przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

 

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

 

Pkt 3

Radny Maciej Baranowski powiedział, że skrzyżowanie ulic Gen. Kutrzeby i Armii Poznań jest mało widoczne. Zapytał, czy byłaby możliwość zamontowania w tym miejscu odblasków?

Zapytał, ile domów mieszkalnych w Chwalibogowie zostało już podłączonych do kanalizacji? Czy mieszkańcy wyrażają zgodę na przyłączenie?

 

Radny Szymon Paciorkowski poprosił o przedstawienie harmonogramu prac związanych z inwestycją przy ulicy Rynek 19 i 20. Zapytał, kiedy planowane jest zakończenie tejże inwestycji?

 

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że uczestniczył w Wigilii dla ubogich, na której występowały dzieci z Chwalibogowa. Zapytał, czy byłaby możliwość zorganizowania tym dzieciom wycieczki np. do teatru?

Powiedział, że był na koncercie Policji Federalnej w WOK-u. Oprócz tego zespołu występowały również inne lokalne zespoły. Zapytał, czy podczas dni majowych można by było zorganizować przegląd wrzesińskich zespołów?

 

Pkt 4

a)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/123/11 z 29 grudnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej. (załącznik nr 3)

 

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/124/11 z 29 grudnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obłaczkowie. (załącznik nr 4)

 

  c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/125/11 z 29 grudnia 2011 r. w sprawie: nadania nazw ulicom położonym w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej i ulicy Głównej. (załącznik nr 5)

 

  d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/126/11 z 29 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński publicznego gimnazjum młodzieżowego z oddziałami przysposabiającymi do pracy. (załącznik nr 6)

 

e)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/127/11 z 29 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 7)

 

f)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/128/11 z 29 grudnia 2011 r. w sprawie: wykonania zadania publicznego z zakresu administracji rządowej. (załącznik nr 8)

 

g)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/129/11 z 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 – 2035. (załącznik nr 9)

 

h)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/130/11 z 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok wraz z autopoprawką. (załącznik nr 10 i 11)

 

  i)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr X/131/11 z 29 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012- 2035 wraz z autopoprawką. (załącznik nr 12, 13 i 14)

 

Pkt 5

 

Debata budżetowa:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej

 

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że radni otrzymali projekt budżetu zgodnie z ustawowym terminem. Dodał także, że przedstawienie projektu uchwały budżetowej miało miejsce na wspólnym posiedzeniu komisji 8 grudnia 2011 r. podczas którego zostały przedstawione wszystkie załączniki.

 

b) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka odczytała opinię komisji stałych Rady Miejskiej (załącznik nr 15).

 

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

 

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej (załącznik nr 16).

 

d) przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że komisje merytoryczne nie wniosły żadnych wniosków.

 

e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 (załącznik nr 17).

 

f) dyskusja nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej i ich przegłosowanie

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka otwarła dyskusję.

 

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że do materiałów na sesję dołączony został list od Związku Miast Polskich, w którym ogłoszono protest. Zapytał, czy będzie to miało związek ze zmianą budżetu, czy będą odwołane zaplanowane inwestycje?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że sytuacja jest trudniejsza, niż w latach ubiegłych. Wszystkie zmiany w ustawach zostały naniesione w nowym budżecie, pozostanie tylko zmiana dotycząca składki rentowej. Sprawa ta zostanie poruszona na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej. Powiedział, że Gmina nie będzie rezygnowała z zaplanowanych inwestycji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka zamknęła dyskusję.

 

g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi autopoprawkami

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami za, 1 wstrzymującym i 0 przeciw podjęła uchwałę nr X/132/2011 w sprawie: budżetu na rok 2012 wraz z autopoprawką. (załącznik nr 18).

 

Pkt 6

Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 

 • Do Biura Rady wpłynął Wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Wrześni o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

 • Do Biura Rady wpłynęło pismo Związku Miast Polskich z prośbą o podjęcie wzmożonego wysiłku w formie udziału w zorganizowanej akcji w obronie finansów miast, tzn w obronie rozwoju Polski Lokalnej; (załącznik nr 19)

 • Przewodnicząca przedstawiła informację o stanie nieobecności radnych na 6 sesjach Rady Miejskiej we Wrześni VI kadencji w okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r; (załącznik nr 20)

 • Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła radnych o wpisanie się na listę dyżurów na 2012 rok;

 • Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła przewodniczących komisji merytorycznych o przygotowanie sprawozdań z pracy Komisji za rok 2011;

 • Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła przewodniczących o przygotowanie planu pracy poszczególnych komisji na rok 2012;

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody.

   

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:

 

 • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazał na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 21).

Powiedział, że chciałby się odnieść do wniosku Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej dotyczącego chipowana psów na terenie Gminy Września. Zachipowanie jednego psa to koszt od 50 do 60 zł. W Gminie Września jest około 4300 psów, czyli Września poniosła by koszt około 200.000 zł. Jest to bardzo dużo, trzeba by było również zachipować psy w innych gminach Powiatu Wrzesińskiego. Sam system chipowania psów nie jest dobry, ponieważ w Polsce istnieją 4 niekompatybilne systemy, dlatego nie ma to sensu. Nie można również zmuszać mieszkańców do oznakowania psów. Poza tym system ten nie sprawdza się w miastach, w których istnieje.

 

Pkt 8

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Macieja Baranowskiego powiedział, że na skrzyżowaniu ulic zostaną zamontowane odblaskowe strzałki, dzięki czemu skrzyżowanie stanie się bardziej widoczne.

Odpowiadając na drugie pytanie powiedział, że na tę chwilę do kanalizacji w Chwalibogowie podłączonych jest około 60% mieszkańców. Na wiosnę podłączone zostaną kolejne posesje.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego powiedział, że zgodnie z umową termin oddania inwestycji według umowy upływa 15 listopada 2012 roku. Trudno powiedzieć kiedy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej zaczną pracować w nowym budynku. Wstępnie może to być styczeń 2013 roku. Budynki, które teraz zajmują pracownicy zostaną najprawdopodobniej wynajęte.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Roberta Smodlibowskiego powiedział, że dzieci z Chwalibogowa będą mogły wziąć udział w konkursie talentów i wygrać jakąś nagrodę.

Odpowiadając na drugie pytanie powiedział, że koncert, na którym miałyby występować wrzesińskie zespoły nie będzie cieszył się dużym zainteresowaniem. Trudno jest też, aby zespoły te występowały przed gwiazdami, dlatego, że każdy ma swoje instrumenty i swoje wymagania.

 

Pkt 9

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.30 zamknęła posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bożena Nowacka

 

 

Sporządziła

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.