BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14464295
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Odpowiedzi na pytania - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE

MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

CPV: 90.60.00.00-3; 90.51.10.00-2

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

 

Termin realizacji zmówienia: 31 grudnia 2012 roku

 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl, Marek Przyjemski - Kierownik Ref. Komunalnego pok. 13, tel. 061 640-40-61.

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Wadium: 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

 

Otwarcie ofert nastąpi 6 kwietnia 2012 roku w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 6 kwietnia 2012 roku do godz. 10.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

 

W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) Wykonawcy spełniający wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania tj:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.:

a) przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

b) przedłożą aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o kodzie: 20.02.01, 20.02.02, 20.03.01, 20.03.03 - zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 r. z późn. zm.),

c) przedłożą aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów - zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykażą wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizował usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku o wartości łącznej nie mniejszej niż 900 000,- zł (brutto) z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - tj. sprzętem w ilościach zapewniających realizację usługi na powierzchni dróg objętych zamówieniem nie mniejszych niż:

a) zamiatarka uliczna samobieżna wyposażona w system GPS - 2 szt.;

b) minizamiatarka uliczna samobieżna do pracy na chodnikach, parkingach, drogach rowerowych o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 2650 kg - 1 szt.;

c) polewarka uliczna - 1 szt

d) samochód do wywozu odpadów komunalnych (śmieciarki) wyposażony w system GPS - 1 szt.

e) samochód tzw. hakowiec - 1 szt.

f) ciągnik wraz z przyczepą - 1 szt.

g) pojemniki na odpady komunalne stałe o pojemności 120 litrów - 10 szt.

h) pojemniki na odpady komunalne stałe o pojemności 240 litrów - 20 szt.

i) kontenery o pojemności 1m3 - 5 szt.

j) kontenery KP 5/7 - 6 szt.

k) dysponuje bazą zlokalizowaną w rejonie objętym świadczeniem usługi przystosowaną do stacjonowania sprzętu, magazynowania materiałów chemicznych, ławek, koszy, itp. i wyposażoną w środki łączności.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - tj. koordynator - 1 osoba, min. 6 osób do sprzątania ręcznego.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 73425 - 2012 w dniu 30.03.2012 roku

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
odpowiedzi na pytania [275 kB]
ikona
SIWZ - utrzymanie czystości i porządku w 2012 roku [392 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.