BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291811
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 marca 2012 roku

 

Protokół

z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej

z 8 marca 2012 r.

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 10.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;

Tomasz Koralewski, kierownik referatu zamówień publicznych;

Roman Karowski, inspektor w referacie inwestycyjnym;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;

Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

 

Pkt 3

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski poprosił naczelnika wydziału inwestycyjno – komunalnego, pana Jana Krotoszyńskiego o przedstawienie informacji dotyczących budowy kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach.

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że inwestycja budowy kanalizacji obejmowała również ulicę Działkowców w zakresie wodociągu bocznego, co powinno być realizowane w latach 2010 – 2011. W ramach tego zadania podpisano cztery umowy. Pierwsza umowa została zawarta na podstawie dokumentacji opracowanej w 2009 roku. W 2010 roku Gmina podpisała umowę na realizację zadania zasadniczego obejmującego budowę kolektora kanalizacji sanitarnej, która wprowadza ścieki do dwóch pompowni, następnie w ulicy Działkowców łączy się z istniejącą już kanalizacją. Ze względu na to, że rurociąg położony jest po lewej stronie w kierunku Poznania, stanowiący odwodnienie drogi, konieczne było częściowe zakrycie rowu i położenia w tym miejscu kanalizacji deszczowej, działającej na zasadzie melioracji. Gmina chciała również uzyskać zewnętrzne środki na dofinansowanie tej inwestycji. Okazało się, że aby uzyskać zewnętrzne środki należy wybudować kanalizację sanitarną wraz z przyłączami, żeby pokazać efekt ekologiczny, w związku z tym przystąpiono w 2011 roku do opracowania dokumentacji na przyłącza. Na tej podstawie na trzecią umowę ogłoszono przetarg i zlecono roboty związane z budową przyłącza. Na przyłącza przetarg wygrała ta sama firma, która wykonywała odcinek zasadniczy. Umowę na roboty zasadnicze podpisano w sierpniu w 2010 roku z firmą Hombud z Powidza, natomiast w maju w 2011 roku podpisano umowę na przyłącza kanalizacji sanitarnej również tą samą firmą. Obie umowy podpisano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Ze względu, na fakt, że w projekcie zasadniczym nie zawarto odbudowy wjazdu oraz faktu, że w trakcie robót wystąpiła konieczność pompowania wody, szczególnie ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Poza tym w okolicach ulicy Modrakowej odkryto zwieracz melioracyjny, który był niedrożny. Firma zatem musiała wykopać wylot tego zwieracza.

Umowa zasadnicza obowiązywała od sierpnia 2010 roku do lipca 2011 roku, jednak była aneksowana do sierpnia 2011 roku ze względu na omówione wyżej dodatkowe roboty.

W czerwcu 2011 roku zaczęły się kłopoty firmy, pojawiły się strajki na budowie, zabierano sprzęt z terenu inwestycji. Przedstawiciele Gminy kilkakrotnie spotkali się z wykonawcą inwestycji. Firma Honobud 29 września 2011 roku przysłała pismo do Urzędu Miasta we Wrześni o zamiarze wniesienia wniosku do sądu o upadłość firmy w związku z czym wykonawca chciał rozwiązać umowę (załącznik nr 3). Stanowisko radców prawnych pracujących w Urzędzie było takie, że to Gmina może rozwiązać umowę. Trudno było zakończyć współpracę i rozliczyć inwestycję. Jak się okazało, firma Honobud nie wysłała wniosku do sądu o upadłość tylko została wykupiona. Osoba, która nabyła firmę początkowo nie była zainteresowana rozliczeniem i zakończeniem budowy. Jednak w grudniu 2011 roku udało się zamknąć sprawy związane z firmą. Gmina, aby zakończyć i rozliczyć się z wykonawcą, musiała zlecić pewne czynności poza umowami, które są niezbędne do oceny i odbioru tego, co do tej pory zostało wykonane, czyli monitoringu, inwentaryzacji geodezyjnej. Część robót nie została odebrana. Gmina zapłaciła tylko za te prace, które jej zdaniem zostały wykonane w sposób prawidłowy zgodny z zamówieniem. Nie zapłacono za odcinki niedokończone lub takie, które wymagają poprawy, a także za pompownię. Firma wykonująca inwestycję nie zakwestionowała stanowiska Gminy. Od kwoty, która wyszła z bilansu, za co Gmina może zapłacić, odliczono jeszcze 20% kary za odstąpienie od umowy, która dotyczyła odrębnie każdej z umów. Zabezpieczono również środki na zajęcie pasa drogowego.

Po inwentaryzacji tego, co zostało do tej pory zrobione i po wycenie tego, co zostało nie zrobione, ogłoszono przetarg. Pozostałą część zadania realizowała będzie firma STRABAG Sp. z o. o. Inwestycja dotyczy odcinka kanalizacji grawitacyjnej od skrzyżowania ulic Paderewskiego i Działkowców do Polo Marketu i odcinka kanalizacji tłocznej w ulicy Działkowców, a także części kanalizacji grawitacyjnej w Przyborkach przy ulicy Podmiejskiej. Termin zakończenia zadania ustalono do końca maja 2012 roku.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, jak wyglądało rozliczenie 20% kary?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że Gmina zapłaciła za faktury wystawione przez firmę Hombud, odliczając od każdej z nich 20 % umownej kary.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że właściciel firmy początkowo wnosił o upadłość firmy, potem się wycofał. Czy Gmina jako wierzyciel nie chciała wnieść ogłoszenia o upadłości firmy wykonującej zadanie?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że Gmina nie podejmowała takich działań, ponieważ nie miała zaangażowanych środków. Gmina nie płaci wykonawcom przed wykonaniem jakichkolwiek prac, tylko po ich zakończeniu, dlatego nie było powodu z występowaniem o upadłość. Gmina zatem zgodnie ze stanowiskiem radcy prawnego wypowiedziała wykonawcy umowę, a wypowiedzenie ze strony firmy uznała za bezzasadne. Gmina zatem mogła naliczyć tylko jedną karę, w tym wypadku za odstąpienie od umowy, a nie za zwłokę. Mimo, że początkowo zaczęto liczyć karę za zwłokę.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy płatność była dokonana za całą inwestycję?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że płatność była dokonywana nie za całą inwestycję jednorazowo, lecz za każde zadanie. Gmina posiłkuje się operatem geodezyjnym, który opisuje długości sieci, wraz z innymi dokumentami. W momencie, kiedy wszystkie wymagane dokumenty zostaną przedstawione Gminie, można rozliczyć inwestycję, a raczej konkretne zadanie z inwestycji. Jeżeli wykonawca zrobił 60% zadania, za te 60% dostaje zapłatę, oczywiście w tym przypadku trzeba jeszcze odliczyć karę 20% wartości całego zadania, a nie wykonanych 60%.

 

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, czy wykonawca wystawił rachunek na właśnie wykonane 60% zadania, czy to pokrywało się z oceną Gminy?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że procedura jest odwrotna. Najpierw przeprowadzona zostaje ocena, a następnie wystawia się fakturę. Dokumenty do oceny powinien dostarczyć wykonawca. W tym przypadku Gmina sama tej oceny dokonała ze względu na brak porozumienia z wykonawcą, a następnie obciążyła kosztami firmę Honobud.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że w porównaniu z poprzednim rokiem inwestycji na terenie Gminy jest zdecydowanie mniej. Zapytał, jak wygląda sytuacja w innych gminach? Czy firmy budowlane czeka upadłość?

 

Tomasz Koralewski, kierownik referatu zamówień publicznych powiedział, że z pewnością będzie większa konkurencja między firmami. Każde zadanie jest ogłaszane w Biuletynie Zamówień Publicznych i posiada indywidualny numer nadawany według kolejności opublikowania. W ubiegłym roku na koniec lutego postępowania miały już sześciocyfrowe numery. W tym roku jest to liczba dopiero ok. 67 tysięcy. W ten sposób można zaobserwować, że w całej Polsce podejmuje się znacznie mniej inwestycji w stosunku do roku ubiegłego.

 

Radny Maciej Szelągiewicz zapytał, ile firm przystąpiło do przetargu?

 

Tomasz Koralewski, kierownik referatu zamówień publicznych powiedział, że na zadanie na budowę głównego kolektora przystąpiły dwie firmy. Przetarg ogłoszono w czerwcu, więc większość firm miała już zajęte terminy, stąd tak mała ilość zgłoszeń. Jeżeli chodzi o przetarg na kończenie inwestycji, startowały cztery firmy.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, jak wyglądało rozliczenie faktur? Czy firma Honobud wystawiła jedną fakturę za wykonaną pracę? Czy było ich kilka?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że faktur było kilka w obrębie tej inwestycji, za każde zadanie firma wystawiała odrębne faktury oczywiście zgodne ze stanem faktycznym wykonanych prac. Poza tym od każdej z tych kwot odjęto również 20% kary za odstąpienie od umowy. Dopiero po odliczeniu kary i innych kosztów płacono wykonawcy.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, kto przeprowadzał inwentaryzację do tej pory wykonanych prac związanych z inwestycją?

 

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego powiedział, że inwentaryzacji dokonał geodeta wynajęty przez Gminę. Koszty prac inwentaryzacyjnych również zostały potrącone przy rozliczaniu faktur z firmą Honobud. Według umowy to właśnie wykonawca powinien wykonać inwentaryzację przed oddaniem zadania.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy była pobrana jakaś kaucja przy podpisaniu umowy?

Tomasz Koralewski, kierownik referatu zamówień publicznych powiedział, że przed podpisaniem umowy firma musiała wnieść 10% wartości umowy jako gwarancji i ona obowiązywała do czasu zakończenia inwestycji. W dniu odbioru firma powinna wnieść z tych 10%, 30% w ramach zabezpieczenia roszczeń Gminy dotyczących gwarancji i rękojmi wykonanych robót. Ze względu na odstąpienie od umowy z winy wykonawcy żadna firma ubezpieczeniowa nie chciała wystawić wykonawcy gwarancji ubezpieczeniowej. Wartość 30% całości inwestycji została potrącona z faktury.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, na ile opiewała umowa dotycząca budowy przyłączy? Jaki był termin zakończenia zadania?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że umowa ta opiewała na kwotę 352.646.29 złotych. Termin zakończenia początkowo przewidziany był do końca lipca 2011 roku. Przedłużony aneksem do 31 sierpnia 2011 roku. Zadanie to nie zostało zakończone. Nie wybudowano trzech przyłączy. W ten sposób firma otrzymała za wykonaną pracę ok 270 tysięcy.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, co zawiera ta umowa?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że w umowie zawarto wszystkie roboty, których nie skończyła poprzednia firma.

 

Komisja rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami:

  • umową Nr 78/WIK/2010 z 13 sierpnia 2010 roku z firmą Honobud na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni (załącznik nr 4);

  • umową Nr 45/WIK/2011 z 19 maja 2011 roku z firmą Honobud na budowę przyłączy do sieci kanalizacyji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach (załącznik nr 5)

  • aneksem Nr 1 do umowy Nr 45/WIK/2011 z dnia 19 maja 2011 roku(załącznik nr 6);

  • aneksem Nr 1 do umowy Nr 78/WIK/2010 z dnia 13 sierpnia 2010 roku (załącznik nr 7);

  • umową Nr 76/WIK/2011 z 9 sierpnia 2011 roku z firmą Honobud na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni (załącznik nr 8);

  • umową Nr 11/WIK/2012 roku z firmą STRABAG Sp. z o. o. na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych związanych z budową kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach, budową kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego i kolektora tłoczonego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni, budową przyłączy do kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach (załącznik nr 9);

  • zestawieniem faktur i płatności za poszczególne etapy wykonywanego zadania w obrębie wyżej omawianej inwestycji (załącznik nr 10).

 

Tomasz Koralewski, kierownik referatu zamówień publicznych powiedział, że nowy wykonawca, czyli firma STRABAG posiada w całym kraju filie. Gmina będzie współpracować z filią znajdującą się w Poznaniu, która specjalizuje się w budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

 

Pkt 4

 

Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą budowy kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach Komisja Rewizyjna zwróciła szczególną uwagę na sposób rozliczania i płatności za wykonanie zadań wynikających z umów.

 

W związku z niewywiązaniem się przez firmę Hunobud z warunków zawartej umowy Urząd Miasta i Gminy wypowiedział umowę temu wykonawcy i zabezpieczył interes Gminy Września przez naliczenie kar umownych (zgodnie z zawartą umową).

 

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości przy realizacji ww. inwestycji.

 

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o godz. 12.00 zamknął posiedzenie komisji.

 

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/radny Bolesław Święciochowski

 

radny

/-/Waldemar Bartkowiak

 

radny

/-/Maciej Szelągiewicz

 

radny

/-/Szymon Paciorkowski

 

radny

/-/Ryszard Szwajca

 

 

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.