BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14067794
ostatnia aktualizacja BIP'u:
09-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2012r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi
z dnia 02 marca 2012r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.00 otworzył posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego,
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2).


Pkt 6
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Wsi za rok 2011.


Pkt 7, 5
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił plan pracy Komisji Rozwoju Wsi na rok 2012.

Radna Bożena Nowacka zaproponowała by pkt. 3 pkt. a zapisać bardziej ogólnie, ponieważ zapis dotyczy suszy, a częściej zdarzają się powodzie.

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że w tym roku będzie większy problem dotyczący wymarznięcia plonów.

Radna Bożena Nowacka zaproponowała, by zapoznać się z kwestią społeczności wsi, problemów społeczności wiejskiej. By zaprosić, np. burmistrza czy też inną osobę, która przedstawiłaby informację odnośnie sytuacji edukacyjnej na wsi, wypoczynku dzieci na wsi. Powiedziała, że organizowane są przez gminę różne przedsięwzięcia, np. półkolonie przez Gminną Komisję, jednak nie korzystają z tego wszystkie wsie, dlatego chciałaby uzyskać informację od czego zależy to, czy i która wieś korzysta z takich programów. Dodała, że gmina bardzo dużo organizuje dla dzieci, jak np. darmowe korzystanie z basenu, czy kina, jednak dla dzieci ze wsi nie jest to za darmo, ponieważ muszą ponieść koszty dojazdu. W sytuacji, kiedy komisja będzie posiadać wiedzę o różnych programach organizowanych przez gminę będzie mogła podsunąć pomysł sołtysowi, bądźmy kreatorami, przyglądajmy się. Powiedziała, że ma na myśli programy organizowane przez gminę w czasie wakacji, ferii do których dzieci ze wsi nie mają dostępu, ponieważ nikt ich nie przywiezie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, w jaki sposób komisja miałaby zorganizować, np. dojazd dzieci?

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że można podpowiedzieć sołtysom pomysł sfinansowania dojazdów dzieci.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, kto w takiej sytuacji odpowiada za bezpieczeństwo dzieci?

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że odpowiedzialny za dzieci może być każdy dorosły, nie musi być to nauczyciel. Powiedziała, że w zeszłym roku stowarzyszenie „Wrzoski" napisało projekt na dzień dziecka, który zakładał wyjazd dzieci do ZOO. Były dwa wyjazdy. Matki zdeklarowały się pojechać jako opiekunowie. Była ustalona trasa odbioru dzieci z każdej wsi.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że nie przeczy, że nie jest to dobry pomysł. Uważa jednak, że na posiedzeniu z sołtysami komisja powinna uczulić sołtysów by interesowali się takimi programami i organizowali w swojej wsi przede wszystkim w wakacje różnego typu programy dla dzieci.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że zanim dojdzie do rozmów z sołtysami komisja powinna mieć wiedzę, co oferuje gmina i z czego sołtysi mogą skorzystać. Posiadając ją można rozmawiać z sołtysami i ewentualnie proponować pomoc.
Poprosiła by plan pracy komisji na rok 2012 zawierał zapis odnośnie spraw społecznych na wsi, takich jak: wypoczynek, edukacja, czas wolny, zajęcia popołudniowe dzieci. Dodała, że rada sołecka ma pieniądze, które może przeznaczyć, np. na wynajęcie nauczyciela do świetlicy wiejskiej.

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że nie są to pieniądze rady sołeckiej, ponieważ decyduje o nich „zebranie sołeckie" i jeśli na zebraniu nie zostanie zaakceptowana propozycja rady sołeckiej musi się ona dostosować do tego, co zadecydowało „zebranie sołeckie".

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że bardzo wiele dzieje się na wsi, dzieci na pewno się nie nudzą.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że chciałaby wiedzieć, że np. na 33 sołectwa, np. w czasie ferii w 10 sołectwach rada sołecka, szkoła zorganizowały coś dla dzieci, a w innych sołectwach nie. Nie chodzi o ocenę, nie chodzi o to by kogoś rozliczać ale, by mieć wiedzę jednak inną niż to jaki jest stan dróg, czy świetlic dlatego prosi o zapisanie w planie pracy kwestii odnośnie spraw społecznych na wsi.

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że już w zeszłym roku prosił o to by Komisja Rozwoju Wsi uczestniczyła w zebraniu sołtysów.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że Komisja Rozwoju Wsi po zakończeniu zebrań wiejskich spotka się na posiedzeniu z sołtysami.

Radna Bożena Nowacka poprosiła, by po zakończeniu zebrań wiejskich przewodniczący przedstawił informację dotyczącą uzgodnień sołtysów z gminą.
Powiedziała, że jest przeciwna odnośnie formy zapisu w pkt. 5 planu pracy komisji na rok 2012, ponieważ jest to informacja techniczna dotycząca trybu w jakim komisja odbywa posiedzenie, a nie plan pracy. Zaproponowała by pkt. 5- posiedzenia wyjazdowe zapisać jako informację, a nie punkt planu pracy.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 3 głosami za, 3 przeciw i 0 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała zapis w pkt. 5 w planie pracy na rok 2012.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami za, 1 przeciw i 0 wstrzymującym się zatwierdziła Plan pracy Komisji Rozwoju Wsi na rok 2012. (Załącznik nr 3).


Pkt 3, 4
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że w związku z tym, że został „odwiedziony" od zwołania posiedzenia wyjazdowego chciałby przedyskutować zasadność i celowość posiedzeń wyjazdowych.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że w tym przypadku była przeciwna posiedzeniu wyjazdowemu, ponieważ nie było odbioru społecznego, jak np. zgłoszenie Pani sołtys, która zaprasza komisję, ponieważ jest jakiś społeczny problem i wtedy komisja mogłaby pojechać. Są określone kompetencje rady. Była przeciwna, ponieważ procedura wyrażenia zgody jest ustalona administracyjnie i są wskazane osoby, czyli najbliżsi sąsiedzi, którzy mają prawo protestować i oni są skuteczni w tym proteście. Cała procedura jest ustalona administracyjnie i nie ma znaczenia, co w tej sprawie powie komisja, ponieważ o tym jaką decyzję podejmie burmistrz zadecyduje spełnienie kryteriów, które są ściśle określone przepisami. Ściśle określona procedura administracyjna określa kto, w jaki sposób, skutecznie czy nie skutecznie może, czy nie może to zawetować. Zapytała, jakie znaczenie ma stanowisko komisji w procedurze, która mówi o tym w jaki sposób wydaje się pozwolenie?

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że nie chodzi o to, by podjąć decyzję ale o to, by zapoznać się ze sprawą. Dodał, że chciałby być zorientowany w tej sprawie.

Radna Bożena Nowacka zapytała, od kogo w takiej sytuacji komisja uzyskałaby informację?

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że np. od sołtysa.

Radna Bożena Nowacka zapytała, czy takiej informacji nie może przedstawić kierownik, czy inny pracownik urzędu odpowiedzialny za daną sprawę? Czy nie może udzielić informacji na jakim etapie jest sprawa? Czy jest zagrożenie? Czy skuteczne jest to, że ludzie będą protestować?

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że komisja nie chce nikomu zaszkodzić.

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że chodzi o to by społeczeństwo widziało, że radni interesują się takimi spawami.

Radna Bożena Nowacka zapytała, dlaczego nie można zaprosić np. Pani sołtys, która, by przedstawiła sprawę?

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że chodzi o wizję lokalną, ponieważ jako mieszkaniec wsi chciałby wiedzieć gdzie ma powstać ferma. Czy nie będzie przeszkadzać mieszkańcom?

Radna Bożena Nowacka zapytała, czemu ma służyć taka wizja lokalna? Decydują o tym ludzie, którzy blisko mieszkają i albo to oprotestują, bo im się to nie podoba albo nie. Często sprzeciwiają się ci, którzy mieszkają daleko od wsi i nie mają na to wpływu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że czasami ludzie protestują i okazuje się, że nie mają racji.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że jeśli rada podejmuje uchwałę dotyczącą, np. likwidacji szkoły to radni jadą zapoznać się ze sprawą, ponieważ mają na to wpływ. Rozmawiają z mieszkańcami, oglądają szkołę, ponieważ w takiej sytuacji radni mają wpływ na decyzję w tej sprawie poprzez głosowanie na sesji.

Radny Sylwester Jałoszyński poprosił pana Marka Przyjemskiego, kierownika referatu komunalnego o przedstawienie sytuacji odnośnie budowy fermy norek w Grzymisławicach.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że chciałby wyjaśnić podstawę zasadności posiedzeń wyjazdowych.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że zasadność takich posiedzeń jest oczywista. Tylko w tym przypadku uważała, że nie ma sensu posiedzenie wyjazdowe, ponieważ nikt nie zaprosił komisji i radni nie mają wpływu na decyzję w tej sprawie. Jadąc na miejsce komisja sprawia wrażenie, że może pomóc, że może coś zrobić, a nie może.

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego przedstawił informację odnośnie budowy fermy norek w Grzymisławicach.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że instrumenty prawne mają bezpośredni sąsiedzi, a radni nie. Tak więc chodzi o to by radni zanim pojadą na wizję lokalną uzyskali z urzędu informację na ten temat.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy komisja chce by odbyła się wizja lokalna w tej sprawie?


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami za, 1 przeciw i 0 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała propozycję odbycia wizji lokalnej w sprawie budowy fermy norek.


Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy w najbliższym czasie na terenie gminy będą realizowane podobne inwestycje?

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że pytanie to należałoby skierować do wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury i oczywiście mogą państwo radni poprosić o informację w sprawie takich inwestycji.


Pkt 8 i 9
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 17.15 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.