BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466535
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i gróg gminnych dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

 

Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września

 

CPV: 45.23.32.21-4

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Termin wykonania zamówienia:

I etap - centrum miasta w miejscach wskazanych przez zamawiającego -

w okresie do 27.04.2012 r.

II etap - pozostałe ulice - w okresie do 31.05.2012 r.

oraz wg bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2012 r.

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51, fax. 061 640-41-59 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 15 marca 2012 roku w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 15 marca 2012 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizowali, wykonali usługi oznakowania poziomego obejmujące oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 5.000 m2,

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w tym:

a) malowarka hydrodynamiczna (urządzenie wysokociśnieniowe bezpowietrzne) z automatycznym dozowaniem kuleczek szklanych - 2 szt.

b) frezarka lub inne urządzenie do likwidowania nieaktualnego oznakowania - 1 szt.

c) samochód z oznakowaniem do zabezpieczenia robót - 2 szt.

5) udzielą gwarancji i rękojmi z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy na okres

a) malowanie cienkowarstwowe farbą drogową na asfalcie i kostce betonowej nie krótsza niż 12 miesięcy,

b) oznakowanie masą chemoutwardzalną nie krótsza niż 36 miesięcy,

c) malowanie cienkowarstwowe farbą drogową na kostce kamiennej nie krótsza niż 3 miesiące licząc od dnia odbioru

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 68874-2012 w dniu 6.03.2012 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz-oznakowanie poziome dróg [266 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.