BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466510
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Część 1 - w rejonie ulic Klonowej i Lipowej w Bierzglinku

Część 2 - obejmującego obszar w granicach działek o numerach 345, 132, 131/1 i części 133, położonych w Obłaczkowie

 

CPV: 71.40.00.00-2

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Czas trwania zamówienia: 12 miesięcy

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51, fax. 061 640-41-59 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać
w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 13 marca 2012 r w siedzibie Zamawiającego

pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 13 marca 2012 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp.

2) spełniają warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp czyli:

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez oferenta jest krótszy, to w tym okresie wykonał minimum 3 uchwalone i obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone według procedur i problematyki określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) obejmujące obszar o powierzchni nie mniejszej niż 4 ha każde opracowanie, potwierdzone referencjami od Zamawiających, że usługi zostały należycie wykonane;

b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zadania warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: dysponuje osobą, posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji głównego projektanta planu. Główny projektant planu musi posiadać aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Urbanistów oraz posiadać doświadczenie w wykonaniu (samodzielnie lub w zespole) co najmniej 1 uchwalonego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego według procedur i problematyki określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), obejmującego obszar o powierzchni nie mniejszej niż 4 ha oraz dysponuje co najmniej dwuosobowym zespołem (z wyłączeniem głównego projektanta) którzy będą wykonywać zamówienie. Każda z tych osób musi posiadać doświadczenie w wykonaniu opracowań związanych z miejscowymi planami zagospodarowania, co najmniej 1 z nich musi posiadać aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Urbanistów oraz co najmniej 1 z nich musi posiadać aktualne zaświadczenie o członkostwie w Izbie Architektów.

c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania opracowań specjalistycznych objętych zamówieniem a warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: w zakresie prognozy oddziaływania na środowisko osoba lub osoby wykonujące prognozę oddziaływania na środowisko posiadają doświadczenie w wykonywaniu w/w. opracowania. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli co najmniej jedna osoba wykaże się sporządzeniem prognozy zakresie opracowania ekofizjograficznego.

3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 68762-2012 w dniu 6.03.2012 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz - opracowanie mpzp [1023 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.