BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456255
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Obwieszczenia, ogłoszenia
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku

PROJEKT

UCHWAŁA NR ................

RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia .................. 2012 r.

 

 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 r.

 

Na podstawie: art. 11 a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002, z późn. zm. Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

 

§ 1. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Miasta i Gminy Września uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku i sposób realizacji niniejszego programu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia ......................... 2012 r.

 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 roku

 

Rozdział 1.

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września i obejmuje:

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt,

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie,

3. odławianie bezdomnych zwierząt domowych,

4. obligatoryjną sterylizację bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów
w schronisku dla zwierząt,

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6. usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów,

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 

Rozdział 2.

 

Zapewnienie bezdomnym domowym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

 

§ 2. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym pochodzącym z terenu Miasta i Gminy Września zapewnia się miejsce w schronisku dla zwierząt we Wrześni przy ul. Sikorskiego 38.

 

 

Rozdział 3.

 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie

§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Miasta i Gminy Września realizowana jest przez schronisko dla zwierząt poprzez:

1. udzielanie pomocy weterynaryjnej,

2. leczenie zwierząt chorych oraz potrąconych w wypadkach komunikacyjnych,

3. obligatoryjną sterylizację,

4. usypianie ślepych miotów,

5. wydawanie karmy zarządcą i administratorom nieruchomości jeśli sprawują oni opiekę nad wolno żyjącymi kotami.

 

§ 4. 1. W celu udzielenia pomocy, przeprowadzenia leczenia i sterylizacji wolno żyjące koty będą sukcesywnie odławiane z terenu Miasta i Gminy Września przez pracowników schroniska dla zwierząt we Wrześni.

2. Udzielenie pomocy wolno żyjącym kotom odbywa się w miejscu ich bytowania, zaś leczenie i sterylizacja przeprowadzana jest przez lekarza weterynarii zapewniającego zwierzętom przebywającym w schronisku dla zwierząt we Wrześni opiekę weterynaryjną.

3. Odławianie wolno żyjących kotów może odbywać się przy pomocy funkcjonariuszy Straży Miejskiej we Wrześni oraz inspektorów organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, jak również osób opiekujących się tymi zwierzętami na co dzień, które zobowiążą się do udzielenia pomocy w ich odłowieniu.

4. Po zakończeniu leczenia, przeprowadzeniu sterylizacji wolno żyjące koty umieszczane są w miejscu z którego zostały odłowione.

5. Dokarmianie wolno żyjących kotów bytujących na terenie Miasta i Gminy Września, realizuje schronisko dla zwierząt we Wrześni przy pomocy osób, które zobowiążą się do opieki nad tymi zwierzętami i zarejestrują w Wydziale Straży Miejskiej we Wrześni.

 

Rozdział 4.

 

Odławianie bezdomnych zwierząt domowych

 

 

§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września ma charakter stały.

2. Czynność odławiania bezdomnych zwierząt przeprowadzana jest przez pracowników schroniska dla zwierząt we Wrześni przy pomocy funkcjonariuszy Straży Miejskiej we Wrześni.

  3. Odłowione zwierzęta są przewożone i przetrzymywane w schronisku dla zwierząt przy ul. Sikorsiego 38 we Wrześni, gdzie poddawane są:

  1) oględzinom lekarza weterynarii, ktory zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną i który na tej podstawie podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu,

  2) odpowiedniemu leczeniu na podstawie decyzji lekarza weterynarii, o którym mowa w pkt. 1

  3) 14-to dniowej kwarantannie,

4) oddaniu poprzedniemu właścielowi lub przekazywaniu do adopcji.

 

§ 6. 1. Właściciele i osoby pod opieką których pozostawały odłowione zwierzęta będą mogły je odebrać ze schroniska dla zwierząt we Wrześni przy ul. Sikorskiego 38 w terminie 14 dni od dnia ich odłowienia zgodnie z regulaminem schroniska.

 

Rozdział 5.

 

Obligatoryjna sterylizacja bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów

w schronisku dla zwierząt

 

 

§ 7. 1. Odłowione z terenu Miasta i Gminy Września i przewiezione do schroniska dla zwierząt we Wrześni bezdomne zwierzęta oraz wolno żyjące koty po odbyciu 14-to dniowej kwarantanny poddawane są obowiązkowej sterylizacji.

2. Zabiegi sterylizacji przeprowadzane są w schronisku dla zwierząt we Wrześni przez lekarza weterynarii zapewniającego przebywającym w schronisku zwierzętom opiekę weterynaryjną.

 

 

 

Rozdział 6.

 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich

 

§ 8. Pracownicy schroniska dla zwierząt we Wrześni oraz Straż Miejska w sposób stały poszukują dla bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich nowych właścicieli. Poprzez ogłoszenie na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy, Straży Miejskiej, biuletynie informacji publicznej oraz w prasie lokalnej.

 

§ 9. 1. W ramach poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich pracownicy schroniska dla zwierząt we Wrześni oraz Straż Miejska organizują i przeprowadzają akcje edukacyjne.

2. Akcje edukacyjne mogą odbywać się przy współpracy z organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

 

 

Rozdział 7.

 

Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów

 

§ 10. 1. W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt lekarz weterynarii zapewniający zwierzętom przebywającym w schronisku dla zwierząt we Wrześni opiekę weterynaryjną dokonuje usypiania ślepych miotów, które trafią lub urodzą się w schronisku dla zwierząt we Wrześni, szczegółową dokumentację w tym zakresie prowadzi schronisko oraz lekarz weterynarii dokonujący usypiania.

2. Usypianie ślepych miotów dotyczy również wolno żyjących kotów.

 

 

Rozdział 8.

 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca

dla zwierząt gospodarskich

 

§ 11. 1. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Miasta i Gminy Września zapewnia się miejsce w Spółdzielni Produkcyjnej Kłębowo, gospodarstwo Neryngowo.

2. Gospodarstwo Neryngowo spełnia warunki do przyjęcia zwierząt gospodarskich, zapewniając im schronienie, wyżywienie i opiekę weterynaryjną.

3. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Miasto i Gmina Września, a w przypadku, gdy możliwym jest ustalenie właściciela tego zwierzęcia gospodarskiego kosztami zapewnienia opieki obciążony zostanie właściciel niniejszego zwierzęcia.

 

 

Rozdział 9.

 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

 

 

§ 12. 1. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną.

2. Całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych realizowana jest:

1) przez schronisko dla zwierząt we Wrześni.

2) przez lekarza weterynarii zapewniającego zwierzętom przebywającym w schronisku dla zwierząt we Wrześni opiekę weterynaryjną.

 

Rozdział 10.

 

Finansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września

 

§ 13. 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września zabezpieczone zostały w budżecie Miasta i Gminy Września i wynoszą na 2012 rok 20.000 zł.

 1. Niniejsze środki wydatkowane będą zgodnie z:

  1) przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, ze zm.),

 1.  

   2) przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z 2010 r. Nr 113, poz 759 ze zm.).

 1.  

    

 

 

Uzasadnienie

 

 

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, która weszła w życie 01.01.2012 r. zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Niniejszy program musi obejmować:

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3. odławianie bezdomnych zwierząt;

4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6. usypianie ślepych miotów;

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września na rok 2012 pozwoli na stopniowe zmniejszanie populacji bezdomnych psów i kotów i polepszanie warunków życia bezdomnych zwierząt oraz wolno żyjących kotów. Wprowadzenie programu zapewni zwierzętom, które ucierpią w wyniku zdarzeń drogowych - niezwłoczną pomoc lekarza weterynarii, a zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utracą swoje dotychczasowe schronienie - zagwarantuje zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym.

W związku z wprowadzeniem programu przewiduje się, iż koniecznym będzie poniesienie realnych kosztów realizacji zadań wprowadzonych nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt tj. zadania zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom, które ucierpiały w przypadkach zdarzeń drogowych oraz zadania wynikającego z zapewnienia miejsca w gospodarstwie rolnym - zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.