BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460654
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z 29 grudnia 2011 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno - Finansowej
z 29 grudnia 2011 r.

 


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 14.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1), 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2), 8 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3) oraz 7 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).


Pkt 3
a)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.

Komisja Komunano-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej.


b)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obłaczkowie.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obłaczkowie.

Komisja Komunano-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obłaczkowie.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obłaczkowie.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obłaczkowie.


c)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom położonym w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej i ulicy Głównej.

Radny Sylwester Jałoszyński w związku z nadaniem nazw ulicom, zapytał jak wygląda kwestia zameldowania, czy mieszkańcy będą musieli zmienić adres w dowodach osobistych?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nikt tam nie mieszka w związku z czym nie ma konieczności zmian.

Radny Marek Kołodziejczyk powiedział, że podział geodezyjny tych terenów miał miejsce w 2010 roku. Zapytał, czy przewiduje się w najbliższym czasie kolejny etap?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że najistotniejsze jest wykonanie prac budowlanych, zależy to od tego, jak będzie rozwijało się budownictwo mieszkaniowe.

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, jak wygląda sytuacja w związku z nadaniem nazw ulicom w przypadku kiedy tereny są już zamieszkałe, np. w Chwalibogowie?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że w takiej sytuacji należy zmienić dowód i wszystkie dokumenty wymagające tej zmiany.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że przykład Chwalibogowa jest o tyle inny, że nie ma tam nazw ulic. Gdyby się one pojawiły to nr domów dziś zamieszkałych zmieniły by się ze względu na podział na ulice, czyli poza pojawieniem się nazw ulic zmieniłyby się nr domów.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom położonym w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej i ulicy Głównej.

Komisja Komunano-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom położonym w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej i ulicy Głównej.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom położonym w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej i ulicy Głównej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom położonym w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej i ulicy Głównej.


d)
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński publicznego gimnazjum młodzieżowego z oddziałami przysposabiającymi do pracy.

Radny Mirosław Chudy zapytał czy zajęcia w gimnazjum prowadzone będą od klasy pierwszej czy też od drugiej? Czy będzie ono koedukacyjne? Czy naukę będzie mogła podjąć także osoba starsza?

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że powiat od wielu lat prowadzi gimnazjum dla dorosłych, które podobnie jak gimnazjum młodzieżowe daje możliwość uczniom po klasie pierwszej, czyli tym uczniom którzy nie rokują ukończenia gimnazjum w trybie normalnym. Jest to zwykle ok 40, 50 dzieci w wieku do 16 lat. Istota problemu, który się pojawił jest taka, że zmieniły się przepisy dotyczące promocji w szkole dla dorosłych, czyli w szkole którą dotychczas prowadził powiat. Wygląda to tak, że gimnazjaliści zaliczają semestr tak jak się zalicza na studiach. Jeśli uczeń nie zaliczy przedmiotów po pierwszym semestrze to trzeba go skreślić z listy uczniów i wtedy musi wrócić do szkoły macierzystej. Kwestia ta pojawiła się właściwie na wniosek dyrektorów szkół. By nie odsyłać uczniów do szkoły macierzystej rozwiązaniem jest utworzeniem młodzieżowej szkoły. Zmiana formuły jest po to, by uczniowie ukończyli szkołę w czasie. Funkcjonując w szkole dla dorosłych realizowali przyuczenie zawodowe w ramach Ochotniczego Hufca Pracy, a teraz będą się uczyć w szkole z jakby pełniejszym uzasadnieniem do przygotowania zawodowego. Nie uzyskają zawodu ponieważ nie można go uzyskać po gimnazjum, ale będą mieć zajęcia przygotowujące do pracy. Jest to tylko zamiana formuły, ten sam system, by po każdym semestrze kilku, kilkunastu uczniów nie musiało wracać do macierzystej szkoły tracąc rok.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy pozostałe gminy również będą podpisywać takie porozumienie z powiatem?

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że nie dlatego, że szkoła jest prowadzona na terenie gminy Września. W sytuacji gdyby szkoła była prowadzona np. w Miłosławiu Powiat musiałby prosić o zgodę burmistrza i radę Miłosławia, czyli chodzi o miejsce siedziby szkoły.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, jak wygląda kwestia subwencji oświatowej?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że subwencja którą gmina otrzymuje na uczniów młodzieżowej szkoły będzie ją do niej przekazywać za pośrednictwem powiatu.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński publicznego gimnazjum młodzieżowego z oddziałami przysposabiającymi do pracy

Komisja Komunano-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński publicznego gimnazjum młodzieżowego z oddziałami przysposabiającymi do pracy

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński publicznego gimnazjum młodzieżowego z oddziałami przysposabiającymi do pracy

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński publicznego gimnazjum młodzieżowego z oddziałami przysposabiającymi do pracy


e)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.

Radny Mirosław Chudy poprosił by w uzasadnieniu w przedostatnim akapicie zmienić zapis: „naruszałoby" na „naruszyłoby" oraz w ostatnim akapicie zapis: „restauracji" na „restauracją".

Radny Stanisław Dominiczak zapytał jaka w poprzedniej uchwale obowiązywała odległość miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od obiektów chronionych?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że wcześniej obowiązująca uchwała nie określała odległości miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od obiektów chronionych.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunano-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, 7 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.


f)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wykonania zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał czy istnieje konkretnie sprecyzowana propozycja przebiegu ścieżki z Wrześni do Gonic?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że wzdłuż drogi krajowej 92 jest opracowana bardzo wstępna koncepcja po to, aby można było to umieścić w budżecie w dziale inwestycje, natomiast szczegółowo określi to dokumentacja techniczna.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykonania zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.

Komisja Komunano-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykonania zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykonania zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykonania zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.


g)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035.

Komisja Komunano-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035.


h)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Komisja Komunano-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.


i)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012- 2035.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012- 2035.

Komisja Komunano-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012- 2035.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012- 2035.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012- 2035.


Pkt 4 i 5
O godz. 15.00 przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zamknął wspólne posiedzenie Komisji.
Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak


Przewodniczący
Komisji Edukacji
/-/radny Włodzimierz Wawrzyniak


Przewodniczący
Komisji Komunalno - Finansowej
/-/radny Ryszard Szwajca


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.