BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466390
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
WYJAŚNIENIA SIWZ (3) - Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14


 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.000.000 euro na:

 

Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wiśniowej we

Wrześni położonego na działce nr 929/14


CPV: 45.21.13.40-4; 45.33.20.00-3; 45.31.12.00-2

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

 

Termin wykonania zamówienia: 10 października 2012 roku

 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Wadium: 12.000 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych)

 

Otwarcie ofert nastąpi 29 lutego 2012 roku w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 10 o godz. 12.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 29 lutego 2012 roku do godz. 11.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - zał. nr 1a do SIWZ.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie realizował roboty budowlane budowa, rozbudowa, przebudowa budynków mieszkalnych, a wartość tych robót łączna nie będzie niższa niż 1.000.000 złotych brutto, w tym co najmniej jedna robota o wartości nie mniejszej niż 350.000 złotych brutto.

3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika budowy,

Osoba proponowana na ww. stanowisko musi posiadać uprawnienia w danej specjalności oraz zaświadczenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

4. udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 30987-2012 w dniu 07.02.2012 roku.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 38843-2012 w dniu 16.02.2012 roku oraz pod numerem 41915-2012 w dniu 21.02.2012 roku

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
wyjaśnienia siwz (3) [634 kB]
ikona
zmiana terminu składania ofert [56 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz (2) [153 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz [359 kB]
ikona
SIWZ - rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni [4.2 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.