BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14289686
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
WYJAŚNIENIA SIWZ (2) - Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

CPV: 71.22.10.00-3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Wymagany termin wykonania zamówienia:

a) wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej do 15.06.2012 r.

b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę do 30.07.2012 r.

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych)

Otwarcie ofert nastąpi 14 lutego 2012 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 10.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 14 lutego 2012 roku do godz. 09.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. projektantami i sprawdzającymi w specjalności architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji: elektrycznych i sanitarnych (wod.-kan., centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej), którzy będą realizowali niniejszy przedmiot zamówienia, posiadają uprawnienia projektowe bez ograniczeń i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.);

3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie wyrażające się opracowaniem w okresie ostatnich trzech lat od wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, projektów budowlanych lub wykonawczych budowy, rozbudowy lub przebudowy minimum dwóch obiektów kubaturowych o kubaturze co najmniej 2.000 m3 każdy z nich i uzyskali pozytywne referencje zamawiających;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000 złotych,

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 33558 - 2012 w dniu 03.02.2012 roku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 31381-2012 w dniu 07.02.2012 roku

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
wyjaśnienia siwz (2) [736 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz [3.8 MB]
ikona
SIWZ - projekt przebudowy budynku przy ul.Chopina 8 [1.3 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.