BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291418
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2011 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Protokół
nr IX/2011
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 30 listopada 2011 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

IX sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).


Pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny jest radny Jan Drewniak.
Protokół z sesji nr VIII został przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt 2
Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poprosił o wykreślenie z porządku obrad, projektu uchwały w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.

Na salę obrad wszedł radny Jan Drewniak. Od tego momentu w obradach brało udział 21 radnych.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września i przegłosowanie zmienionego porządku obrad.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.


Pkt 3
Radny Ryszard Szwajca zapytał na jakim etapie zaawansowania jest pozyskiwanie gruntów w Węgierkach na rzecz Gminy, na których mieści się świetlica wiejska?

Radny Szymon Paciorkowski w związku z tym, iż remont budynku na ul. Chopina został przesunięty w czasie zapytał, czy budynek jest niezamieszkały? Czy do czasu rozpoczęcia prac będzie „urządzone tam coś przejściowego"? Czy będzie zabezpieczony, by nie ulegał dalszej degradacji?

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że na posiedzeniu komisji przekazał panu Janowi Maciejewskiemu, zastępcy burmistrza miasta i gminy Września artykuł dotyczący niesłusznego pobierania opłat za przyłącza kanalizacyjne, w związku z czym poprosił o wyjaśnienia w tej sprawie.
Powiedział, że na zieleniaku przy ul. Kościelnej jest wiele pustych miejsc na górnej kondygnacji. Zapytał, czy nie można, by zaproponować handlującym w dolnej części przejście na górną część targowiska, a w dolnej części zrobić parking?

Radny Maciej Baranowski powiedział, że w Poznaniu zakupiono 32 kontenery socjalne w pełni wyposażone, z czego ustawiono 12, a na pozostałe ze względu na brak lokalizacji władze miasta ogłosiły przetarg na ich sprzedaż. Zapytał, czy w sytuacji braku lokali socjalnych nie warto by było kupić kontenerów socjalnych zamiast adaptacji 15 dodatkowych lokali socjalnych? Dodał, iż zdaje sobie sprawę, że w takiej sytuacji pojawiłby się problem ze znalezieniem gruntów, jednak może warto się zastanowić nad taką formą?

Radny Stanisław Dominiczak w związku ze zmianami jakie mają miejsce w szpitalu poprosił o zorganizowanie spotkania dla radnych z władzami szpitala.


Pkt 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę nr IX/112/11 w sprawie: Statutu Gminy Września (załącznik nr 3).


b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/113/11 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni (załącznik nr 4).


c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/114/11 w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (załącznik nr 5).


d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/115/11 w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości (załącznik nr 6).


e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/116/11 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (załącznik nr 7).


f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę nr IX/117/11 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2012 na terenie Gminy Września (załącznik nr 8).

g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę nr IX/118/11 w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola „Polne Kwiatki" w Gutowie Małym, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne (załącznik nr 9).


h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 1 „wstrzymującym się" podjęła uchwałę nr IX/119/11 w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko" we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne (załącznik nr 10).


i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/120/11 w sprawie: zmiany uchwały nr V/73/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 11).


j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/121/11 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości (załącznik nr 12).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/122/11 w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok (załącznik nr 13).


Pkt 5
Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły:
Informacja o stanie oświaty w gminie Września w roku szkolnym 2010/2011 (załącznik nr 14);
Do Biura Rady wpłynęło pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie dotyczące analizy oświadczeń majątkowych: Jolanty Kościańskiej, Jarosława Ochotnego oraz Barbary Kasperczak - Kuszak (załącznik nr 15);
Do Biura Rady wpłynęło pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrześni dotyczące analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej we Wrześni (nieprawidłowości wymienione w piśmie) (załącznik nr 16);
Do Biura Rady wpłynęło pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrześni mówiące o tym, że nieprawidłowości wskazane w piśmie wcześniejszym mają charakter informacyjny (załącznik nr 17);
Do Biura Rady wpłynęła skarga Pani Małgorzaty Raneckiej dotycząca nieprawidłowego działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej (załącznik nr 18);
Do Biura Rady wpłynął projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 - 2035 (załącznik nr 19);
Do Biura Rady wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące błędów rachunkowych zawartych w uchwale Rady Miejskiej we Wrześni Nr VIII/110/2012 z dnia 19 października w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035 (załącznik nr 20);
Do Biura Rady wpłynął projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2012 (załącznik nr 21);
Proszę Przewodniczących Komisji o przygotowanie sprawozdań z pracy Komisji za rok 2011;
Proszę Przewodniczących Komisji o przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2012;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa.
Pkt 6
Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:

Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 22),


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka powiedziała, że burmistrzowie i przedstawiciele Rady Miejskiej na zaproszenie partnerskiej Gminy Garbsen uczestniczyli w spotkaniu z władzami Garbsen. Była to uroczystość głównie oficjalna ale wystąpił także zespół Wrzesiński. Dodała, że ma nadzieję na rewizytę.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września dodał, że zespół Wrzesiński godnie się przedstawił, złożyliśmy hold na grobie honorowego obywatela Wrześni, Güntera Heidkämpera, zwiedziliśmy fabryki, nowo oddaną bibliotekę, a także zaprosiliśmy przedstawicieli Garbsen do rewizyty.


Pkt 7
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Ryszarda Szwajcę powiedział, że przy okazji starań o pieniądze unijne na remont świetlicy okazało się, ze świetlica stoi na gruncie nienależącym do Gminy w związku z czym został złożony pozew o zasiedlenie. Odbyła się już pierwsza rozprawa, druga odbędzie się w połowie grudnia i ma nadzieję, że grunt na którym stoi świetlica zostanie przyznany Gminie.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Szymona Paciorkowskiego burmistrz powiedział, że odpowie Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września.
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że budynek na ul. Chopina 8 jest niezamieszkały. Był budynkiem mieszkalnym, postanowiono go nie prywatyzować i z uwagi na zły stan wykwaterować mieszkańców. Inwestycja związana z remontem wyniosłaby 1,5 mln zł, jest to zbyt wysoka kwota w związku z czym po przeanalizowaniu różnych rozwiązań okazało się, że trzeba będzie podjąć jakąś decyzję, jednak Gmina będzie się starać zachować budynek w zasobach Gminy i zaproponować jakąś opcję przeprowadzenia remontu i zagospodarowania.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Sylwestra Jałoszyńskiego odnośnie miejsc parkingowych na ul. Kościelnej burmistrz powiedział, że istotnie nie ma już takiego zainteresowania ze strony handlujących jak dawniej, jednak to, że widać wolne miejsca nie znaczy, że są one wolne, ponieważ często jest tak, że ktoś ma wykupione miejsce z którego nie korzysta i nie można mu tego odebrać. Można to sprawdzić i jeśli byłaby taka możliwość to rzeczywiście miejsce na rozszerzenie parkingu, którego w centrum miasta nigdy za dużo byłoby dobrym pomysłem.
Odnośnie pytania w związku z przyłączem przykanalików burmistrz powiedział, że odpowie Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września. Powiedział, że realizacja przyłącza kanalizacyjnego jest kosztem, zadaniem właściciela nieruchomości, tak wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i odprowadzaniu ścieków. Gmina ponosi 100% kosztów za budowę sieci, natomiast budowa przyłączy jest po stronie właściciela. Dodał, że w sytuacji kiedy Gmina chce skorzystać z środków zewnętrznych w projekcie musimy zaprojektować przyłącza i te przyłącza zrealizować, taki jest warunek. W momencie kiedy Gmina kończy inwestycję wylicza uśrednioną wartość przyłącza, przy czym odejmuje środki zewnętrzne wydatkowane na budowę przyłącza od kwoty, którą właściciel nieruchomości musi Gminie zwrócić za wybudowane przyłącze. Tak naprawdę koszty przyłączy w tego typu inwestycjach są zdecydowanie większe niż te, które Gmina nalicza właścicielom nieruchomości tytułem zwrotu za wykonane przyłącza. W tej chwili jest to kwota ok 1 500 zł jednak, gdyby nie było dofinansowania koszty były by w granicach ok 3 000 zł. Przyłącze jest zadaniem właściciela nieruchomości, a w przypadku kiedy realizuje się inwestycje korzystając z środków zewnętrznych należy te przyłącza pobudować, bo to jest warunek skorzystania z pomocy, a później odpowiednio rozliczyć wszystkich właścicieli nieruchomości oczekując zwrotu pieniędzy.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Macieja Baranowskiego odnośnie lokali socjalnych, burmistrz powiedział, że władze Poznania zakupiły 32 kontenery, postawiono 12 kontenerów, jednak zaczęły się protesty, dyskusje, itd. Dodał, że zakup kontenerów to jedno, a drugie to przygotowanie gruntów, by je zamontować.
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że porównując te dwa scenariusze budowy klasycznej, czyli mieszkania przy ul. Wiśniowej, czy też zakup 15 kontenerów powiedział, że biorąc pod uwagę społeczne emocje i trwałość tych obiektów murowany obiekt będzie trwalszy niż kontenerowy. Dodał, że jako Gmina trzeba będzie zapewnić lokale tymczasowe, dla osób eksmitowanych na czas zamieszkania maksymalnie do pół roku i być może jeden lub dwa kontenery socjalne pojawią się w Gminie, jednak nie ma jeszcze żadnych decyzji w tej kwestii.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Stanisława Dominiczaka burmistrz powiedział, że zostanie wystosowane pismo do władz szpitala z propozycją spotkania z Komisją Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.


Pkt. 8
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.00 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.