BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463209
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji o Komisji Komunalno - Finansowej z 8 grudnia 2011 r.

 

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Rozwoju wsi,

Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,

Komisji Edukacji

i Komisji Komunalno - Finansowej

z 8 grudnia 2011 r.

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1), 5 członków komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2), 7 członków komisji edukacji (załącznik nr 3) oraz 6 członków komisji komunalno – finansowej (załącznik nr 4).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni;

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego;

Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;

Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

Pkt 3

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca poprosił o omówienie projektu budżetu na 2012 rok.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że sytuacja ogólnoeuropejska przenosi się na sytuację w kraju, a ta przekłada się również na budżety samorządowe. W roku 2012 nie będzie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej. Gmina pozyskiwała dochody również ze sprzedaży nieruchomości, w roku 2012 te dochody się zmniejszą, ponieważ nieruchomości jest coraz mniej. Jeżeli chodzi o wydatki, to wpływają na nie np. wzrost składki emerytalnej, czy też zmiany dotyczące przyjętego wzrostu PKB, które Gmina musiała uwzględnić, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa w wysokości 4%, wtedy, gdy był tworzony budżet. Niedawno zostały zmodyfikowane do 2,5%, co oczywiście wpływa na różne dane. Stąd też skonstruowano budżet w sposób zachowawczy. Nie ma w nim nierealnych założeń, co do wydatków. Jeśli chodzi o sytuację finansową Gminy, to są dwa współczynniki. Pierwszy to maksymalny poziom długów, który nie może przekroczyć jest 60% dochodów, oraz maksymalny wskaźnik spłat rat kapitałowych w danym roku wynosi 15%. Wskaźnik długów dla Gminy Września na koniec roku 2011 będzie wynosił 23,5% dochodów. Jeżeli natomiast chodzi o drugi wskaźnik jest to 4,6%. W skład zadłużenie wchodzi głównie spłata obligacji, zostało do spłacenia 19.000.000 zł w latach 2012 – 2020, a także z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 5.800.000 zł, te pożyczki są jednak częściowo umarzalne. Do spłaty na rok 2012 z tytułu zadłużeń Gmina Września przeznaczy 3.432.584 zł. Jest to tendencja stała przez kolejne trzy lata, w późniejszych latach te koszty zmniejszą się do około 2.000.000 zł rocznie.

Podatki w Gminie Września od przyszłego roku uchwałami Rady Miejskiej zostały zwiększone na około 7%. Z tego tytułu wpływy zwiększą się o około 1.000.000 zł. Oświata podstawowa i gimnazjalna, ale również przedszkola zmniejsza wydatki inwestycyjne. Trzeba wydawać więcej środków na wydatki bieżące, mniej na inwestycje, ponieważ brakuje środków zewnętrznych. Będzie można pozyskiwać jedynie środki z różnego typu ministerstw. Gmina na inwestycję Rynek 19 i 20 pozyskała część środków z Kancelarii Premiera. Liczba inwestycji ze względu na brak środków maleje.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił inwestycje, które planowane są w roku 2012 (załącznik nr 6).

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że budżet na 2012 roku budowany jest na podstawie Ustawy o Finansach Publicznych. Jest w niej szereg wymogów, które Gmina musi w budowaniu budżetu przestrzegać. Powiedziała, że w tym budżecie przewidziana została nadwyżka. Zostanie ona przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, jest to wymóg obowiązujący od roku 2011.W budżecie zostały również zaplanowane rezerwy, tak jak wymaga tego ustawa podzielona na rezerwę ogólną i celową. Rezerwa celowa jest zabezpieczeniem środków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Powiedziała, że do Gminy Września Regionalna Izba Obrachunkowa przesłała drogą e-mailową opinię w sprawie budżetu na rok 2012. Pismo w formie papierowej również zostało wysłane, ale Gmina go w tej chwili jeszcze nie posiada. Opinia dla projektu Gminy Września na rok 2012 jest pozytywna z czterema uwagami. Pierwsza uwaga dotyczy treści §10, który mówi o kredyta i pożyczkach, że zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, natomiast w opisie treści informacyjnej jest ustalone, że będą to zobowiązania inwestycyjne. Druga uwaga dotyczy formy księgowania środków pochodzących ze zwrotów w ramach organizowanych prac społecznych w gminach. Część tych środków refunduje starostwo z funduszu pracy. Środki te są księgowane na stronę dochodową, natomiast RIO uważa, że powinny być księgowane po stronie wydatków. Kolejna uwaga dotyczy załącznika nr 3, zostanie tam przeprowadzone przesunięcie między grupami, co nie zmieni kwot. Ostatnia uwaga dotyczy załącznika nr 7. (załącznik nr 7)

Powiedziała, że zostały wyznaczone trzy wydatki obligatoryjne, które są narzucone ustawami. Zabezpieczono wydatki, które mają zapewnić ciągłość w działaniu Gminy Września. Jest to absolutne minimum. Informacje, które Gmina otrzymuje od państwa o wysokości subwencji, czy udziału podatku dochodowego. Dane na pewno ulegną zmianom.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, jak wygląda sytuacja budowy sieci wodociągowej, w którą również wciągnięty został Pakszynek? Czy Gmina Czerniejewo będzie partycypowała w kosztach budowy?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego powiedział, że mieszkaniec Gminy Września jest tak usytuowany, że łatwiej jest go przyłączyć do sieci w Pakszynku, niż budować sieć z Marzenina. Opracowano projekt, powstała koncepcja porozumień między gminami. Ten mieszkaniec zostanie przyłączony z pieniędzy Gminy Września. Będzie to kwestia jednego przyłącza w tej wsi, tylko tej posesji, która dokładnie znajduje się pomiędzy Pakszynkiem a Marzeninem.

Radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że w projekcie budżetu, jeżeli chodzi o jednostki oświatowe, to większość, czyli 80 – 86% przeznacza się na wynagrodzenia, uwzględniono podwyżkę 7% i stopę inflacji. Zapytał, czy wszystkim jednostkom Gmina zapewnia wynagrodzenia zgodnie z projektami tych placówek? Zapytał, czy jest możliwość stworzenie na terenie Gminy Września Zespołu Szkół na przykład w Gimnazjum nr 1?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że została taka próba odbyta. Uczniowie klas szóstych chodzili na zajęcia do Gimnazjum nr 1, jednak nikomu ten pomysł się nie podobał. Nie sprawdził się, rodzice, nauczyciele, a także sami uczniowie nie byli z tego powodu zadowoleni.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że wszystkim placówkom zapewni się takie same prawa do otrzymania wynagrodzenia.

Radny Janusz Czyż zapytał, czy Gmina Września może zatrudnić psychiatrę dziecięcego w ograniczonej liczbie godzin?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że to nie wchodzi w zakres obowiązków Gminy, dlatego nie może takiego zadania zrealizować, a wręcz jest to dla Gminy zabronione.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że można jedynie skierować wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, czy w ramach budowy kanalizacji na ulicy Paderewskiego powstanie również chodnik?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że w planie budżetu dotyczącym roku 2012 jest ogólna pozycja budowa chodników na terenie Gminy Września, natomiast, czy na tej ulicy powstanie chodnik zależeć będzie od wykorzystania środki na sprawy bieżące przeznaczone na ten cel.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy inwestycja związana z Rynkiem 19 i 20 finansowana będzie wyłącznie z budżetu Gminy Września, czy też zostaną na ten cel pozyskane środki zewnętrzne? Zapytał, czy Września będzie się promowała przed Euro 2012?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że na inwestycję związaną z Rynkiem 19 i 20 gmina Września pozyskała już środki w kwocie 256.000 zł z Kancelarii Premiera. Ma zamiar również składać dofinansowania na inne środki zewnętrzne. Powiedział, że w ogólne koncepcji w tym budynku mają powstać lokale dla Ośrodka Pomocy Społecznej, na dole natomiast lokal użytkowy, który będzie głównym źródłem spłaty potencjalnych zadłużeń zaciągniętych na tę inwestycje.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w budżecie na rok 2012 środki na promocję miasta zostały zmniejszone, proporcjonalnie jak w innych działach. Jeżeli chodzi o promocję miasta na Euro 2012 Gmina Września nie będzie w niej brała udziału.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy w przyszłym roku kalendarzowym na pewno będzie realizowana inwestycja związana ze ścieżką pieszo - rowerową prowadzącą z Wrześni do Gonic? Powiedział, że słyszał, że Sejmik Województwa Wielkopolskiego ma ufundować ścieżkę pieszo – rowerową do Grzybowa. Zapytał, czy Gminie Września jest ten temat znany?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że ścieżka z Wrześni do Goni będzie realizowana. Między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Września zostało podpisane wstępne porozumienie, które jest teraz doprecyzowywane. Będzie to inwestycja kilkuletnia, gdzie Gmina Września poniesie 30% kosztów, natomiast GDDKiA 70%. To zadanie jest zawarte zarówno w planie budżetowym GDDKiA, jak i Gminy Września.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że również słyszał o inwestycji związanej ze ścieżką pieszo – rowerową do Grzybowa. Jest to droga powiatowa, inwestycja miałaby pochłonąć środki unijne. Jednak w tej chwili nie wiadomo, czy ten zamysł jest jeszcze aktualny.

Radny Jan Drewniak zapytał, czy nie lepszym pomysłem byłoby wybudowanie spalarni niż budowanie zakładu odpadów w Lulkowie?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że to zadanie ma swój początek w 2004 roku, a ściślej związane jest z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Podzielono wtedy kraje na województwa i powstały wojewódzkie plany zagospodarowania odpadami. Września została połączona z Gnieznem. Na tle tego połączenia powstało porozumienie między powiatami około pięć lat temu. Wystąpiono o dofinansowanie oparte o wniosek techniczny, który był bardzo długo i precyzyjnie konstruowany. Terenem na którym powstać mają zakłady jest wspomniane Lulkowo, ale również Bardo. Projektodawcy jako jedni z nielicznych w Polsce dostali dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Szacunkowy koszt na dziś to 60.000.000 zł. Dofinansowanie ma sięgać około 70% inwestycji. Przeliczając koszt jaki poniesie Gmina Września to około 3.000.000 zł. Prawdopodobnie może to być mniejsza kwota. Jezeli chodzi o spalarnie, ze względu na takie, a nie inne wytyczne budowa jej jest na terenie Gminy Września nierealna.

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że w budżecie jeżeli chodzi o inwestycje zadania są zapisane bardzo ogólnie na przykład jeżeli chodzi o inwestycje związane z budową chodników. Zapytał, czy nie lepiej zapisać te zadania precyzyjnie?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że ogólna nazwa niektórych zadań jest bardziej bezpieczna, ponieważ nie precyzuje i nie wymusza inwestycji. Pewne zadania są również kontynuowane. Nie precyzowanie zadań stanowi pewny bufor bezpieczeństwa, większość z tych środków to wydatki bieżące, mniej na inwestycje, nie wiadomo tak naprawdę ile tych wydatków doraźnych Gmina Września poniesie.

Salę obrad opuścił radny Janusz Czyż. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 6 radnych.

 

Salę obrad opuścił radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 5 radnych.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy planowane są wydatki na drogę do Centrum 2, aby umożliwić dojazd właścicielom posesji? Czy planowany jest zakup samochodu dla Straży Pożarnej?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że zależy to, od tego, czy znajdą się w budżecie Gminy Września. W tej chwili na to pytanie nie można odpowiedzieć.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nie jest planowany zakup samochodu dla Straży Pożarnej.

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że budżet jest opracowany technicznie w sposób dobry, jednak jest mały ze względu na ogólnopolski kryzys. Powiedział, że niektóre kwoty są przeszacowane na przykład dochód z podatku od nieruchomości.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jest to wykonalne ponieważ zostały zlikwidowane zwroty pieniędzy z tytułu istnienia zakładów pracy chronionej. Były one zapisane dotychczas jako wpływy, natomiast teraz pojawią się jako podatek. Gmina również ze względu na uruchomioną linię energetyczną z Pątnowa, przebiegającą przez Gozdowo, Kaczanowo, Obłaczkowo będzie otrzymywać 2% podatku od wartości budowli.

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że budżet po stronie dochodów będzie trudne. Zaproponował, aby w pracach przy budżecie 2013 uczestniczyła również Komisja Komunalno – Finansowana.

Pkt 4

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy ze względu na dobre warunki atmosferyczne Gmina może zaoszczędzić na odśnieżaniu?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że trudno jest oceniać, czy Gmina zaoszczędzi, ponieważ zima może trwać do kwietnia. Poza tym mimo, że śnieg jeszcze nie padał, to samochody z piaskiem czterokrotnie wyjeżdżały na ulicę ze względu na przymrozki i oblodzenie szos.

Radny Mirosław Chudy ponownie poruszył kwestię psychiatry dziecięcego. Zapytał, czy nie mógłby powstać jakiś punkt konsultacyjny? Nie chodzi tutaj, ani o zatrudnianie psychiatry, czy wysyłanie wniosków do NFZ.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powtórzył, że Gmina nie może dawać środków na to zadanie, ponieważ nie ma tego w swoich zadaniach. Urzędy działają na zasad ściśle określonych w przepisach.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2012.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za,1 wstrzymującym, 0 przeciw pozytywie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2012.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2012.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2012.

 

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.45 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji

Komunlano – Finansowej

/-/Ryszard Szwajca

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

Przewodniczący Komisji

Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/Stanisław Dominiczak

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.