BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466280
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 29 listopada 2011 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi
oraz
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
z 29 listopada 2011 r.

 


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1), 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).


Pkt 3
a)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: Statutu Gminy Września (załącznik nr 5).

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy nie należałoby precyzyjniej zapisać ilu powinno być zastępców przewodniczącego?
Zapytał także, czy właściwym było wykreślenie zapisu dotyczącego głosowania imiennego pozostawiając tylko możliwość głosowania jawnego i tajnego?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jest zasada, że nie powtarza się zapisów ustawowych, a ponieważ w ustawie o samorządzie gminnym jest zapis, iż Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących nie ma potrzeby zapisywania tego w statucie.
Odnośnie głosowania powiedział, że ograniczono zapis dotyczący głosowania do jawnego i tajnego, ponieważ przepisy nie przewidują formy głosowania imiennego, wobec czego zapis został dostosowany do zapisów wynikających z ustawy.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Statutu Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Statutu Gminy Września.


b)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni (załącznik nr 6).

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przedstawiła porozumienie zawarte między skarżącą a pozwaną oraz oświadczenie, że zawarto ugodę.

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że w skardze zarzuca się opieszałość pracownikom OPS-u, zapytał, czy jest to prawda?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że wszystkie zarzuty zostały wyjaśnione w informacji przygotowanej przez OPS. Dodała, że zarzut opieszałości napewno nie jest uzasadniony ani prawdziwy.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.


Radny Bronisław Dankowski powiedział, że skargi powinny być rozpatrywane przez wyznaczoną komisję, która po zbadaniu sprawy przedstawiłaby swoje stanowisko Radzie, a następnie Rada na sesji podjęłaby stosowną uchwałę.

c)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (załącznik nr 7).
Przekazał informację tabelaryczną odnośnie:
- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (załącznik nr 8).
- podatku rolnego na 2012 rok w innych gminach (załącznik nr 9).
- wzrostu cen przykładowych produktów (załącznik nr 10).


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


d)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości (załącznik nr 11).


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.


e)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (załącznik nr 12).


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


f)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2012 na terenie Gminy Września (załącznik nr 13).


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2012 na terenie Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2012 na terenie Gminy Września.


g)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola „Polne Kwiatki" w Gutowie Małym, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne (załącznik nr 14).

Radna Bożena Nowacka zapytała, czy przedszkole „Słoneczko" pozostanie przedszkolem integracyjnym?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że tak.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy są osoby chętne na prowadzenie przedszkola w takiej formie? Na jakiej zasadzie zostaną one przekształcone?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w pierwszym okresie prowadzone będą przez obecne dyrektorki. Przekształcenie będzie się odbywać zgodnie z ustawą. Panie muszą zarejestrować działalność gospodarczą. Nastąpi likwidacja przedszkola publicznego na rzecz działalności gospodarczej. Majątek pozostanie w zasobach Gminy. Osoba prowadząca działalność podpisuje umowę dzierżawy i uiszcza opłatę ustaloną przez biegłego. Odnośnie zagrożenia upadłości powiedział, że jest takie samo jak dla każdej działalności gospodarczej, jednak na terenach wiejskich są przedszkola i nie wykazują problemów z działalnością.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy w sytuacji kiedy okaże się, że działalność jest nieopłacalna nie zostanie przekształcona na inną działalność?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nie ma takiej możliwości ponieważ w umowie zapisane jest, że wydzierżawia się na działalność dotyczącą prowadzenia przedszkola.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że ma wątpliwości odnośnie formy przekształcenia, ponieważ uważa, iż powinno się to odbywać na zasadzie przetargu, na zasadzie wolnego rynku. Nie ma także zapisu dotyczącego formy kontrolnej.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że zastosowano metodę minimalizującą ryzyko celu, czyli prywatyzację. Postanowiono na okres 5-letni, który pozwoli zneutralizować bufor, po tym okresie będzie przetarg nieograniczony.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że gdyby został przeprowadzony przetarg, który wygrałaby osoba, która np. zwolniłaby wielu obecnych nauczycieli zapewne radny pierwszy postulowałby w obronie zwolnionych nauczycielek. Gmina musiała wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia różnych sytuacji i starać się, by decyzje doprowadziły do jak największego, ogólnego zadowolenia.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że zapewne wystąpiłby w obronie zwolnionych, jednak wątpliwości pojawiły się ponieważ nie wiedział, że umowa zawarta jest na okres 5 lat.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odnośnie kwestii kontrolnej powiedział, że jest podjęta uchwała dotycząca kontroli i sprawozdań oraz jakie osoby mogą kontrolować te placówki.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września dodał, że przedszkola podlegają także Kuratorium Oświaty.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola „Polne Kwiatki" w Gutowie Małym, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola „Polne Kwiatki" w Gutowie Małym, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.


h)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko" we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne (załącznik nr 15).


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko" we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko" we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.


i)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr V/73/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 16).

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy są szacunkowe dane mówiące ile na terenie Gminy jest wyrobów zawierających azbest?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że nie ma takich danych, jednak jest tego bardzo dużo.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr V/73/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr V/73/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.


j)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że na sesji Rady Miejskiej poprosi o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 17).


k)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości (załącznik nr 18).


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.
l)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok (załącznik nr 19).


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.


Pkt 4
Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że na dyżur zgłosiła się osoba, która przekazała artykuł odnośnie nieuzasadnionego pobierania opłat za przyłącza kanalizacyjne w związku z czym przekazał Janowi Maciejewskiemu, zastępcy burmistrza miasta i gminy Września artykuł z prośbą o wyjaśnienie sprawy i udzielenie odpowiedzi.


Pkt 5
O godz. 17.45 przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 
Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.