BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463344
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 28 listopada 2011 roku

 

Protokół

z wspólnego posiedzenia

Komisji Edukacji

oraz

Komisji Komunalno – Finansowej

z 28 listopada 2011 roku

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Komunalno – Finansowej (załącznik nr 1) oraz 8 członków Komisji Edukacji (załączniki nr 2).

 

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Mirosław Morawski, Komendant Straży Miejskiej we Wrześni;
Magdalena Kałużna, naszelnik wydziału podatkowego;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej;
Anna Olkowska, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej.

 

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

 

Pkt 3

a)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września
omówił projekt uchwały w sprawie: Statutu Gminy Września.

 

Na salę obrad wszedł radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Edukacji.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, dlaczego w tym projekcie nie ma uzasadnienia?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że na sesji zostanie dostarczone radnym uzasadnienie i dołączone do projektu.

 

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że w jednym z zapisów istnieje nieścisłość tzn. zapis, że radni powinni otrzymać materiały na sesję w terminie do pięciu dni przed wyznaczonym posiedzeniem. Jest to zapis nieprecyzyjny, ponieważ nie jest wyjaśnione, czy w te dni wchodzą również weekendy.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że ten zapis nie uległ zmianie, jest taki sam, jak w starym Statucie. Powiedział, że o tym decyduje Rada Miejska.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że radni dostają informację o terminie sesji, naczelnicy muszą przygotować projekty. Bywa tak, że materiały są często przygotowane w piątek i radni nie mogą ich odebrać. Można by wtedy zostawiać materiały w Straży Miejskiej.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że radni mają karty do Biura Rady i mogą w każdej chwili odebrać materiały.

 

Radna Mariola Kasierska wnioskuje, aby zmienić zapis w § 19 pkt 2 z „Porządek obrad, projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem obrad muszą udostępnione radnym najpóźniej na 5 dni przed terminem sesji.” na zapis o treści „Porządek obrad, projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem obrad muszą udostępnione radnym najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem sesji.”

 

Komisja Edukacji 1 głosem za, 1 wstrzymującym się, 6 przeciw negatywnie zaopiniowała wniosek radnej Marioli Kasierskiej dotyczący zmiany zapisu w § 19 pkt 2 z „Porządek obrad, projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem obrad muszą udostępnione radnym najpóźniej na 5 dni przed terminem sesji.” na zapis o treści „Porządek obrad, projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem obrad muszą udostępnione radnym najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem sesji.”

 

Komisja Komunalno – Finansowa 1 głosem za, 1 wstrzymującym się i 5 przeciw negatywnie zaopiniowała wniosek radnej Marioli Kasierskiej dotyczący zmiany zapisu w § 19 pkt 2 z „Porządek obrad, projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem obrad muszą udostępnione radnym najpóźniej na 5 dni przed terminem sesji.” na zapis o treści „Porządek obrad, projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem obrad muszą udostępnione radnym najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem sesji.”

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Statutu Gminy Września.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Statutu Gminy Września.

 

b)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września
omówił projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że w dniu 24 listopada 2011 roku pani Ranecka dostarczyła pismo, w którym stwierdzono, że konflikt między nią a sąsiadkami został zażegnany, na sprawie sądowej, która odbyła się 17 listopada 2011 w sposób zgodny z prawem i procedurami. Powiedziała, że dostarczyła do projektu uchwały wyczerpujące informacje o całej sprawie.

 

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że materiały dostarczone Radzie Miejskiej są wyczerpujące.

 

Radny Mirosław Chudy powiedział, że skarga prowadzona jest dwutorowo tzn. z jednej strony jest to konflikt mieszkaniowy i między sąsiadami, natomiast z drugiej strony wystosowana została skarga na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej pod względem nieprzyznawania tej Pani środków pomocowych, jakie jej przysługują. Czy tej Pani zostały przekazane dodatkowe środki?

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że skarżąca nie otrzymała dodatkowych środków. Zablokowano dodatek na środki czystości, ponieważ rodzina ta podpisała umowę z telewizją cyfrową. Dodatek na środki czystości przyznany tej rodzinie byłby nieuczciwy. Powiedziała, że skarżąca sama nie chciała współdziałać z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ponieważ nie poinformowała osobiście o ugodzie, pracownik socjalny sam musiał zdobyć materiały i wyrok w sprawie.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni uznając ją jako bezzasadną.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni uznając ją jako bezzasadną.

 

c)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września
omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 

d
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 

e)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września
omówił projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

f)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2012 na terenie Gminy Września.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2012 na terenie Gminy Września.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2012 na terenie Gminy Września.

 

g)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września
omówił projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że te projekty zaczynają dopiero proces likwidacji przedszkoli. Powiedział, że w roku 2009 roku przedszkola publiczne i niepubliczne kosztowały Gminę 4.600.000 zł, w 2010 5.132.000, kiedy część przedszkoli publicznych została sprywatyzowana. Teraz powstał plan na 6.320.000 zł. Koszty rosną z roku na rok. Zapytał, czy te koszty nie były argumentem to przekształcania placówek? Ile wynosi dofinansowanie przedszkoli w tym roku budżetowym, w stosunku do tego co powiedział burmistrz, że jest to 75%?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że to, że kwota środków przeznaczanych na przedszkola jest wyższa wiąże się z tym, że liczba dzieci w przedszkolach dwukrotnie wzrosła. Kiedyś w Gminie Września był problem z miejscami, dzisiaj już tego problemu nie ma. Nauczyciele pracujący w przedszkolach państwowych, są objęci Kartą Nauczyciela i ich zarobki co roku były według prawa zwiększane. W momencie, gdy Gmina przedszkola likwiduje musi ponieść koszty związane z sześciomiesięczną odprawą pracowników.

Odpowiadając na drugie pytanie powiedział, że przedszkole prywatne otrzymuje na jedno dziecko na miesiąc 75% kosztów wg Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Oświaty, które są zapisane z budżecie na wydatki dla przedszkoli publicznych. Dlatego Gmina chce zostawić jedno przedszkole, na którym można by było oszczędzać. Gmina Września może pochwalić się jedną z najniższych opłat za przedszkola w powiecie.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy oprócz kwoty 75% Gmina ponosi jakiekolwiek koszty na utrzymanie tych przedszkoli niepublicznych, mianowicie, czy np. wszelkiego rodzaju remonty będą w gestii Gminy?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że budynki należą do Gminy Września. Dzierżawca płaci czynsz. Takiego typu remonty, jak termomodernizacje są po stronie właściciela budynku, czyli Gminy. Jednak tak naprawdę to Gmina na tym korzysta, ponieważ dzierżawcy robią remonty ze swoich środków. Na modernizację dzierżawcy wydali to około 120.000 zł ze swoich środków.

 

Radny Janusz Czyż powiedział, że jedynymi pokrzywdzonymi osobami będą osoby nauczyciele, którzy stracą Kartę Nauczyciela i stracą możliwość pobrania świadczenia kompensacyjnego. Chodzi m. in. o osoby, które mają duży staż pracy. Zapytał, czy Gmina widzi szansę rozwiązania tego problemu?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie spotkał się z żadnym głosem sprzeciwu, czy niezadowolenia.

Radny Janusz Czyż powiedział, że martwi się on o grupę nauczycieli, którym brakuje kilku lat do emerytury. Powiedział, że są trzy takie osoby.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy te przedszkola, które będą niepublicznymi zostaną pod aktualną dyrekcją, czy są w tej kwestii planowane jakieś zmiany?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że będą to obecne dyrektorki.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, 7 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

 

h)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września
omówił projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, 7 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

 

i)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr V/73/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr V/73/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr V/73/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

j)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy odległość punktów podawania alkoholu została określona przez Sąd Administracyjny, czy jest to odległość zaproponowana przez Gminę?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że Gmina ustaliła sama, jednak kierowała się sugestią sądu.

 

Radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że dziwny jest zapis ustalający punkt sprzedaży w odległości 50 m, a nowy punkt spożycia, który by miał powstać w odległości 25 m, czy nie może być taki sam jak punkt sprzedaży?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że projekt uchwały przygotował między innymi radca prawny. Wytłumaczeniem rozróżnienia tych odległości jest takie, że podawanie alkoholu w restauracjach, czy punktach gastronomicznych uznaje się, że ta konsumpcja i wszystko co dzieje się wewnątrz tego obiektu, odbywa się w sposób bardziej kontrolowany przez osobę podającą alkohol.

 

Salę obrad opuścił radny Andrzej Rzeźnik. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Komunalno – Finansowej uczestniczyło 6 radnych.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, 7 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

k)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.

 

l)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok. Powiedział, że na sesji Radzie Miejskiej zostanie dostarczona autopoprawka do tego projektu.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

 

Pkt 5

Radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że Komisja Edukacji 17 listopada odwiedziła placówki oświatowe, czyli Samorządową Szkołę Podstawową nr 1, Samorządową Szkołę Podstawową nr 2, a także Muzeum Regionalne, Bibliotekę Publiczną i Wrzesiński Ośrodek Kultury. Zapytał, czy istnieje możliwość, żeby w Muzeum została zatrudniona jeszcze jedna osoba, która miałaby zająć się inwentaryzacją i archiwizacją zbiorów tego muzeum. Czy istnieje możliwość zabezpieczenia szkołom chociaż na ½ etatu radcy prawnego, który będzie ich wspomagał w różnych sprawach prawnych?

 

Radny Janusz Czyż powiedział, że Komisja Edukacji 25 listopada spotkała się również z pedagogami ze szkół gimnazjalnych. Zapytał, czy jest możliwość zatrudnienia psychiatry dziecięcego, lub zapewnienia wizyt na terenie Gminy Września chociażby raz na dwa tygodnie?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytania radnego Włodzimierza Wawrzyniaka powiedział, że nie miał zgłoszenia od dyrektora muzeum o potrzebie dodatkowego pracownika. Odpowiadając na drugie pytanie powiedział, że dyrektorzy szkół korzystają z radców prawnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Września, którzy zatrudnieni są na 2 ½.

 

Odpowiadając na pytanie radnego Janusza Czyża powiedział, że w samorządach terytorialnych są pewne procedury. W samorządzie istnieje zapis, że Gmina może działać na zasadzie tego, co jest dopuszczone.

 

Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 18.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera. ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji

Komunalno – Finansowej

/-/Ryszard Szwajca

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.