BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14287645
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół Nr 46

PROTOKÓŁ NR 46

posiedzenia Komisji Gospodarczej

z dnia 27 listopada 2001r.

godz. 15.30 - 18.30

Obecni:

·      członkowie Komisji według listy obecności (załącznik nr 1);

·      Skarbnik Gminy - p. Alfred Bogucki;

·      Przedstawiciel Stowarzyszenia Sołtysów - p. Wiesława Konieczna.

Przewodniczący Komisji radny Jan Drewniak powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości i po przedstawieniu porządku obrad (załącznik nr 2) otworzył posiedzenie.

Omówienie projektu budżetu na rok 2002 (załącznik nr 3)

Radny W. Strzyżewski zadał pytanie czy remont ul. Słowackiego został odłożony na później.

Radny K. Wójcik: poruszył sprawę budowy szkoły w Kaczanowie; zadał pytanie czy nie należałoby rozważyć budowy sali gimnastycznej.

Radny S. Waligóra: Sprzedajemy za 4 mln zł udziały PEC z czego następnie połowę wydamy na podwyższenie udziałów. W tym momencie sprzedajemy PEC jak pół szkoły.

Kanalizacja Os. Sławno i Sokołowskiego - czy te kwoty to któryś z kolejnych etapów.

Radny W. Grześkowiak: Jest dokumentacja na cały zakres prac. Te kwoty to kosztorys inwestorski poszczególnych etapów.

Radny K. Wójcik: Panowie Waligóra i Kałużny jesteście przeciwnikami takiego sposobu prywatyzacji PEC-u.

Skarbnik: Sprzedawane mają być udziały za 4 mln zł i to jest około 30% udziałów.

Radny S. Waligóra: Nigdy nie twierdziłem, że większość radnych nie jest za sprzedażą PEC-u. Zawsze uważałem, by PEC-u nie sprzedawać a jeśli sprzedać to w całości. Ja umowy sprzedaży nie widziałem.

Radny W. Grześkowiak: Materia PEC jest bardzo trudnym tematem. Mało kto rozumie o co z tym PEC-em chodzi. Dyskusja jest wielowątkowa. Ja głosowałem za tą uchwałą natomiast nie zgadzałem się, by pozbawienie się pakietu kontrolnego działo się poza plecami radnych. Bardzo ważna rzecz to kwestia zaufania; tu trudno mówić o zaufaniu. W tej chwili nikt nie podważa sprawy uchwały Rady Miejskiej, którą podjęliśmy. Odrębną sprawą jest podwyższenie kapitału.

p.    A. Urbaniak: Trudno jest mieszkańcom wytłumaczyć sprawę PEC-u . Trzymałem się cały czas uchwały z czerwca br. i wydawało mi się, że jest to umowa żelazna, której należy się trzymać.

Następnie poprosił, by po uchwaleniu budżetu ogłosić jakie ulice będą w danym roku kanalizowane, by mieszkańcy byli przygotowani na finansowanie przykanlików.

Radny W. Strzyżewski: Wydatki, schronisko dla psów - powinniśmy ściągać pieniądze od właścicieli psów - podatek od psa.

Jakie są dochody z parkingu na Rynku, które idą na klub Victoria. Te pieniądze powinny wpływać do gminy, a następnie gmina część z nich może przeznaczyć na klub.

Radny S. Waligóra: Wydatki - przebudowa chodnika (trzy pozycje)

Mamy przecież we Wrześni ulice gdzie nie jest nic zrobione, czy zamiast przebudowywać nie byłoby lepiej zrobić tam gdzie nic nie ma?

p.    W. Konieczna: Czy ta komisja reprezentuje tylko miasto? Fundusz Wiejski został drastycznie obcięty; my z tego funduszu robiliśmy wiele rzeczy: chodniki, oświetlenie, propagowaliśmy życie kulturalne (zorganizowałam 3 wycieczki). Dlatego wnioskuję, by te środki w roku 2002 pozostały na poziomie roku bieżącego.

Skarbnik: Jeśli wprowadzimy podatek od psa, to będą płacić tylko te osoby, które psa posiadają. A w schronisku będą nadal psy bezpańskie. Koszty związane z poborem podatku są dość wysokie a dochody byłyby zbyt niskie.

Parkingi - przychody brutto z tego tytułu to około 80 tys. zł rocznie - z czego prowizję otrzymuje klub Victoria (około połowę) a reszta trafia do Urzędu Miasta i Gminy. W objaśnieniach jest wzmianka o strefie ograniczonego parkowania i wówczas umowa z Victorią byłaby rozwiązana.

Radny S. Waligóra: Ja nie mam nic przeciwko, by wydatki na wieś zwiększyć lecz pytanie skąd. Jest kilku radnych reprezentujących to środowisko i jeśli oni te pieniądze znajdą, to chętnie ten wniosek poprę.

Skarbnik: Trudno było ten budżet zbilansować, zamknąć. Sytuacja z roku na rok jest gorsza. Dochody wyraźnie zmniejszają się. Wydatki muszą być zwiększane  o wskaźnik inflacji.

Radny S. Waligóra: Wydatki - są duże zaległości w Opiece Społecznej z centralnego dofinansowania - czy my jesteśmy na bieżąco z tymi płatnościami?

Skarbnik: Dotacje te są „krojone”, bywały problemy z terminowością przekazywania. Ale na dzień dzisiejszy te dotacje wpływają.

Radny K. Wójcik: Dożywianie dzieci - czy ta kwota do dyspozycji jest wystarczająca?

Skarbnik: OPS wnioskował o zwiększenie tej kwoty i zostało to zwiększone.

Radny R. Wroński: Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota wskazana (60 tys. zł) nie zgadza się z załącznikiem.

Skarbnik przyjął słuszną uwagę i zapewnił, że zostanie to dopisane.

Radny T. Kałużny zdał pytanie czy plan na 2001 jest z początku roku czy po poprawce.

Skarbnik poinformował, że po ostatniej poprawce z października.

Radny S. Waligóra, by jeden egzemplarz poprawek był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Radny T. Kałużny: Obsługa Rady Miejskiej - to jest na przyszły rok, a przecież w przyszłym roku Rada będzie mniejsza.

Radny W. Grześkowiak zwrócił uwagę, by uwzględnić zlecenie projektu na dokumentację kanalizacji terenów wiejskich dorzecza Wrześnicy, by mieć możliwość wykorzystania funduszy pomocowych na tereny wiejskie.

Radny J. Drewniak: Czy coś wiadomo, że GDD w Poznaniu chce partycypować w przebudowie chodnika przy Stokbecie?

Radny H. Krukowski: Była taka propozycja, by wzdłuż ul. Wrocławskiej przebudować chodnik.

Radny T. Kałużny: Apeluję do Zarządu, by zastanowić się czy na ul. Wrocławskiej jest sens budować chodnik po obydwu stronach ulicy gdzie część mieszkalna zlokalizowana jest tylko z jednej strony ulicy. Czy nie lepiej wykorzystać drugi chodnik na ścieżkę rowerową?

Radny W. Strzyżewski: Czy remont ul. Słowackiego został wstrzymany?

Skarbnik: Remont ul. Słowackiego został wstrzymany ze względu na brak środków finansowych.

Radny K. Wójcik: Budowa szkoły w Kaczanowie - jaki problem rozpisać dalszy nakład na budowę sali gimnastycznej?

Radny W. Grześkowiak: Po wybudowaniu szkoły w Kaczanowie należałoby zrobić salę gimnastyczną przy SSP Nr 1, bo tam uczęszcza więcej dzieci.

Radny T. Kałużny zwrócił się do radnego H. Krukowskiego: Czy w ramach oszczędności planuje Zarząd likwidację jakiejś szkoły?

Radny H. Krukowski: Opracowana strategia rozwoju nie została przyjęta. Pewne szkoły będą musiały zostać zamknięte z uwagi na oszczędności.

Radny T. Kałużny: Zarząd mógłby wnieś taki projekt. My po to wybraliśmy Zarząd, by rządził tą Gminą. Szkoła w której jest 15 uczniów i Zarząd nie potrafi w tej sprawie podjąć decyzji.

Głosowanie Komisji nad wprowadzeniem do budżetu 2002 r. zlecenia wykonania dokumentacji na kanalizację rejonów wsi dorzecza Wrześnicy:

„za” - 9 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 1 głos

Radny T. Kałużny złożył wniosek o wykreślenie z zadań inwestycyjnych na rok 2002 pozycji wydatków na objęcie udziałów spółki PEC (planowane nakłady 1.300.000 zł) z przeznaczeniem na budowę szkoły w Kaczanowie.

Głosowanie czy poddać w/w wniosek  głosowaniu Komisji:

„za” - 7 głosów

„przeciw” - 1 głos

„wstrzymujących się” - 2 głosy

Głosowanie nad  wnioskiem Komisji:

„za” - 7 głosów

„przeciw” - 1 głos

„wstrzymujących się” - 2 głosy

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek.

Radny J. Drewniak poruszył sprawę prywatyzacji PUK-u.

Skarbnik: Cmentarz i wysypisko śmieci jest własnością Miasta i Gminy Września; PUK jest tylko administratorem. Jeżeli dojdzie do prywatyzacji, to cmentarz i wysypisko pozostaną nadal naszą własnością; zmieni się tylko administrator.

Radny T. Kałużny: Zaskoczony jestem propozycją sprzedaży PUK. Dlaczego ten Zarząd tak dąży do prywatyzacji spółek.

Radny S. Waligóra: Jak to jest, że coś co nie przynosi zysków, nagle znajdzie nabywcę? Coś tu nie gra.

Radny R. Wroński: Czy nabywca PUK będzie wykonywał gminne usługi za takie pieniądze jak PUK czy pięć razy większe?

Skarbnik: O sprzedaży PUK będzie musiała zadecydować Rada.

Radny R. Wroński: Jeśli Rada nie uchwali sprzedaży, to będziemy mieć cięcia w budżecie.

Radny W. Grześkowiak: Jeśli w przyszłym roku sprzedamy PUK to załatamy tymi środkami dziurę w budżecie. A z czego dołożymy do likwidacji szkół? Będziemy sprzedawać kolejny majątek, by łatać kolejne dziury.

Radny S. Waligóra złożył następujący wniosek do projektu budżetu na rok 2002:

Wykreślenie w załączniku nr 3 §942 - środków przewidzianych z prywatyzacji PUK-u.

p.    W. Konieczna złożyła wniosek o pozostawienie na poziomie roku bieżącego funduszu sołeckiego w roku 2002.

Radni W. Grześkowiak i T. Kałużny zaproponowali, by przesunąć na ten cel środki z diet radnych w związku ze zmniejszoną liczbą radnych w przyszłej kadencji.

   

Radny K. Wójcik zaproponował przeznaczenie tych środków z następujących pozycji działu Kultura:

·      92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące;

·      92195 - Pozostała działalność wydatki bieżące;

·      92695 - Pozostała działalność

Głosowanie nad wnioskiem jako wnioskiem Komisji:

„za” - 8 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 1 głos

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek.

Radny J. Drewniak jest zdania, by w kwocie utrzymania schroniska dla psów, zrobić schronisko z prawdziwego zdarzenia.

Radny T. Kałużny chciałby wiedzieć ile w schronisku jest psów. Jest przeciwny, by 45 tys. zł wydawać na psy.

Radny W. Grześkowiak zgłosił wniosek, by radni otrzymywali na półki „Wieści z Ratusza”.

Radny K. Wójcik odczytał oświadczenie (załącznik nr 4).

Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

radny Jan Drewniak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.