BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14464347
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na

 

Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95 dla Urzędu Miasta i Gminy Września

CPV: 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego polegającego na rozszerzeniu dostawy.

Czas trwania zamówienia: 31 grudnia 2012 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać
w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami ze strony internetowej.

Wadium: 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 15 grudnia 2011 r. do godz. 09.45.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 10

15 grudnia 2011 r o godz. 10.00

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100%

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi kserokopię aktualnej koncesji na obrót paliwami.

2. posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem sieci stacji paliw na terenie miasta Wrześni (w granicach administracyjnych miasta) stację czynną co najmniej od 6.00 do 20.00.

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej - posiadanie aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 416170 - 2011 w dniu 08.12.2011 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ zakup paliw 2012 [165 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.