BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14464407
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 Euro na:

Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych należących do Gminy Września

część 1 - wywóz nieczystości stałych

część 2 - wywóz nieczystości płynnych

 

CPV: 90.00.00.00-7, 90.11.13.00-1, 90.11.40.00-9

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego. Zakres ewentualnych zamówień uzupełniających obejmuje w szczególności: a) zwiększenie ilości obiektów objętych umową, b) zwiększenie ilości pojemników na obiektach objętych umową.

 

Czas trwania zamówienia: od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Magdalena Łuczak - Naczelnik Wydz. Gospodarki Mieszkaniowej tel. 061 640-39-90 oraz Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz poniżej treści ogłoszenia.

Wadium:

część 1 - 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych)     

część 2 - 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych)


Otwarcie ofert nastąpi 09 grudnia 2011 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 10.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 09 grudnia 2011 r. do godz. 09.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 %

 

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.:

Część 1 - wywóz nieczystości stałych

a) posiada aktualną decyzję właściwego organu zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm),

b) posiada aktualną decyzję właściwego organu zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz transportu odpadów, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

c) posiadają umowę na odbiór stałych odpadów komunalnych z zakładami prowadzącymi działalność w tym zakresie.

Część 2 - wywóz nieczystości płynnych

a) posiada aktualną decyzję właściwego organu zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm),

b) posiada aktualną decyzję właściwego organu zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz transportu odpadów, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

c) posiadają aktualną umowę z właścicielem stacji zlewnej na przyjęcie nieczystości ciekłych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 roku w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewni.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj.: Wykonawca musi posiadać niezbędny sprzęt do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:

Część 1 - wywóz nieczystości stałych

a) min. 1 samochód o ładowności powyżej 3,5 t do wywozu odpadów komunalnych (śmieciarki), wyposażony w system GPS

b) min. 44 szt. pojemników na odpady komunalne o pojemności 240 ltr.,

c) min. 21 szt. pojemników na odpady komunalne o pojemności 1100 ltr.,

d) min. 6 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 240 ltr. do 1100 ltr. (3 szt. jednego koloru na szkło i 3 szt. jednego koloru na plastik),

Część 2 - wywóz nieczystości płynnych

a) min. 1 pojazd asenizacyjny do wywozu odpadów komunalnych płynnych wyposażony w licznik ścieków oraz system GPS,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy - Zamawiający wymaga przedłożenia oświadczenia na potwierdzenie warunku.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 315655-2011 w dniu 02.12.2011 roku

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - wywóz nieczystości stałych i płynnych [249 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.